maandag 11 juli 2016

Min

Dêr ha je wer sa'n berjocht,
it giet min mei de Fryske taal,
dy stjêrt út.

It sil allegear wol, mar
yn alle gefallen net foardat ik de piip oan Marten jou....

Keatsen dat stjêrt wol út..
allegear nuvere fratsen wurde der úthelle mei de keatsbal
It is it bewiis dat it keatsen syn langste tiid hân hat.

der wurdt omraak feroare
de opslach,
wanten mei slachark
de spulrigels
de ballen
ensf.
en der komt net in mins mear te sjen

noch slimmer is de ûntwikkeling
fan al dy spultsjes mei in bal
om it keatsen hinne

muorrekeatse
teatse
largue of soks sa wat

it jout oan dat keatsen ferfeelt
en dat der socht wurdt nei oare balspultsje farianten
 mar dat is gjin keatsen rop ik dan...


zondag 10 juli 2016

Frysman

Sneon 9 july wie de twadde Frysman Triatlon.
In prachtich sportevenemint op it Reaklif en fiere omjouwing
3,8 km swimme
180 km fytse
42 km drave
begjin der marris oan.....

Freedtejûn wie de pastaparty.
dielnimmers en helpen-helpers
moeten elkoar yn de feesttinte

De parse prate doe efkes mei de trije organisatoren fan it earste oere: Marco Douma (de Jouwer), Tsjeard Hofstra (Wommels) en Martine Brandsma (de Lemmer)

Dielnimmers krigen it nûmer op ferve troch twa froulju

sneontemoarn foar 7 oere stie de dyk bij it Reaklif fol,
om te sjen nei dy stoere helden yn it wetter fan it Iselmar.
Hege golven makken it de dielnimmers net maklik

In spesjale oanmoediging foar Samme Steenstra
(en ek in bytsje foar ús jongste pake-en beppesizzer dy't it hiele feest meimakke hat)

mei syn mem en heit yn syn moaie blaue sjurt fan de Frysman


in sfearfolle finisj -stellaazje, doe't dielnimmers noch begjinne moastenen om goed healwei tsien oere jûns
waard de lêste dielnimmers ek as held binnen helle

Ik bin Jort van Zutphen tankber foar de moaie foto 
dy't er makke doe't ik ûnderweis wie nei Laaksum 
wêr't ik op in fersoargingspost stie fan 12 oant 21 oere.

In moaie dei....


Frysman

Sneon 9 july wie de twadde Frysman Triatlon.
In prachtich sportevenemint op it Reaklif en fiere omjouwing
3,8 km swimme
180 km fytse
42 km drave
begjin der marris oan.....

Freedtejûn wie de pastaparty.
dielnimmers en helpen-helpers
moeten elkoar yn de feesttinte

De parse prate efkes mei de trije organisatoren fan it earste oere: Marco Douma (de Jouwer), Tsjeard Hofstra (Wommels) en Martine Brandsma (de Lemmer)

Dielnimmers krigen it nûmer op ferfe troch twa froulju

sneontemoarn foar 7 oere stie de dyk bij it Reaklif fol, om te sjen nei dy stoere helden yn it wetter fan it Iselmar. Hege golven makken it de dielnimmers net maklik

In spesjale oanmoediging foar Samme Steenstra  (en ek in bytsje foar ús jongste pake-en beppesizzer dy't it hiele feest meimakke hat

mei syn mem en heit yn de prachtige sjurts fan de Frysman


in sfearfolle finisj -stellaazje, doe't dielnimmers noch begjinne moasten


en om goed heal tsjien oere jûns waard de lêste dielnimmers ek as held binnen hell

Ik bin Jort van Zutphen tankber foar de moaie foto dy't er makke doe't ik ûnderweis wie nei Laaksum wêr't ik op in fersoargingspost stie fan 12 oant 21 oere.

In moaie dei....


zondag 3 juli 2016

Folksliet


Ik ha net folle op mij it Fryske folksliet.
gewoan in ferkearde meldij
dy't net mei passy songen wurde kin
dat sjogge je oan it Hearrenfean publyk
it is lijenswei
om it ta in goed ein de bringen
tidens it sjongen foar de wedstriid

nee, dan de Italianen
dizze geweldige foto is makke
tidens it sjongen fan it folksliet
doe't se Dútslân ferslaan moasten

machtich, wat in passy......

(se ferlearen fan Dútslân)