zaterdag 31 augustus 2019

Goud

Der binne lju dy hawwe in plakplaatsje
op de brievenbus,
in plakplaatsje mei dêrop yn read oanjûn
Nee.......Nee...
Dy lju krije gjin folders.

Sij misten dus dit struibriefke,
dit gouden briefke.

Ik krige it wol en kin mij dêroer fernuverje.Fernuverje  oer de priis fan it goud (per gram)
Fernuverje oer it feit dat myn briefkes fan 5 noch mar 1 euro 50 wurdich binne
Fernuverje dat myn lêste tientsje  no 3 euro wurdich is
en dat it suver spitich is dat ek gjin gouden tosken ha

vrijdag 30 augustus 2019

Volgens Willem

"Volgens Willem" is de titel fan in boek.
It beskriuwt it dwaan en litten fan Willem Venema.
In namme yn de muzykwrâld,
dy't sommigen miskien wol wat seit.
Hij wie ien fan de rockmuzykminsken fan it earste oere.

Hij regele, hij helle, hij boekte bands
út binnen- en bûtenlân op lytse en letter
op grutte podia en festivals.In moai boek en it giet ek oer Brood,
Herman Brood wol te ferstean.
Herman wie ien fan de earsten
dy't fan Willem in poadium krige yn Nijmegen.

Oer Brood giet dit stikje,
nei oanlieding fan wat ik lêsde yn it boek.
Oer de bizarre winsken dy't bands opstelle,
at se komme te spyljen.

De list komt mij bekend foar
doe't wij Brood in oantal kearen yn it Dielshûs optrede lieten.
Safolle winsken en dan nei de tiid sa'n binde efter litte......

Dat wie gjin rock & roll wat sommigen miskien fine
dat wie krimineel gedrach.

Brood is gjin favoryt fan mij
woensdag 28 augustus 2019

At Hinne it seit

At Hinne it seit,
dan moat it wol sa wêze......

Yn Op 'e Skille

dinsdag 27 augustus 2019

Prachtige kaart
Dit plaatsje is fan Wommels,
op basis fan in prachtige digitale kaart
wêrop te sjen is hoe âld de bebouwing is.

Read en oranje binne it âldst

Sjoch op dizze linkTopboeken

Yn july hie ik wat mindere boeken te lêzen
út de byblioteek.
Boeken dy't fol sitte mei geweld
en dy't skreaun om der in film fan te meitsjen,
binne net myn favoryt

Boek 63 en boek 64 fan de list fan 2019
binne twa topboeken
Augustus wie dus samar in geweldige lêsmoanne.

Ik kin jim dizze twa boeken fan herte oanriede


dinsdag 20 augustus 2019

Museumbesite

As in ferrassing setten wij ôf
mei twa pake- en beppesizzers.
Underweis nei it Scheepvaartmuseum yn Snits.

Trije oeren binnen west
en gjin momint ferfeeld.

Moai is dat mei bern soks te dwaan.
Sij sjogge oars en stelle moaie fragen.

Allegear boaten en oare nijsgjirrige saken.

Hichtepunt fansels op de earste ferdjipping
efteryn it gebou:
it bernemuseum

Prachtich fermaak
want dêr meie je oeral oankomme
en alles útprebearje

Prima útsje fûnen de bern ek.


stickers plakke mei it skilderij as foarbyld

de âldste boat fûn bij kleaster Thabor bij Turns


Us legomantsje seach mei ferwûndering nei dizze boat
dit is wol leuk foar bern: oan it roer

en de fok ophelje en deldwaan

as in echte skipper

Hoefolle turven heech bisto Jelske?

zondag 18 augustus 2019

Tekenje

Dat liket mij ek wol in aardich spultsje,
tekenje mei de trapersSosjaal fytse

Ik gean fytsen en haw gjin haast.
Dus at ik om goed 1 oere
twa mannen rinnen sjoch efter Kûbaard
ûnderweis nei Swarte Beien
dan wit ik dat dit de fleksibele rinklup fan Kûbaard is.
Alle dagen, middeis 1 oere
dogge Kûbaarder belangstellenden in loopke.
Op en del Swarte Beien.
Hjoed binne der twa: Marten en Fokke.
Ik fyts (wylst sij rinne) mei harren op.
Besteklik praat oer hjoed, oer juster en oer moarn.

Bij Swarte Beien keare sij werom nei Kûbaard
en fyts ik fia de Bieren nei de Burchwerterhoeke.
Ik sil in rinner ynhelje
en sjoch dat it Tjeerd Idsinga is
Hij heart mij net, mar hij heart Deep Purple wol.
De eardopkes derút en praat oant Burchwert ta.
Oer muzyk, oer sport oer fakânsje

Hij giet rjochting Boalsertertrekfeart
en ik rjochting Wommels
Op de hoeke stean twa toeristen,
te sjen oan de reade fytstas en de helm.

Se wolle wol prate:
komme út Switerslân, sliepe nachts op in boat
en fytse no nei Makkum.
"Lekker flak"sizze se yn goed Ingelsk.
Sij hawwe it tige nei it sin,
nettjsinsteande de hurde wyn.
Wat in elktryske fyts al net dwaan kin.
Se fine alles hjir goed, misse Switserlân hielendal net
en binne optein oer de kwaliteit fan de tsiis en de bôle hjir.

At de tredde en fjirde toerist (op gewoane fyts)
ek oankommen is,
gean ik sij rjochting Boalsert en ik rjochting Wommels,

Bij de Boalserterfeart tichtbij Wommels
sit Jan.
Hij fiske dêr earjuster, juster, hjoed en wierskynlik ek moarn.
Hij hat foar him sels in moai plakje
mei syn eigen boskmeaner.
Hij fisket op iel en hij is tefreden.
Ik winskje him in soad sukses
en kom nei oardeloere thús
oer in stikje fan 18 kilometerdinsdag 13 augustus 2019

Fogerty

Wat ropt it wat op,
dy lêzing oer de Freule, it keatsen, 1969
en de ferwizing nei muzyk en Woodstock.

Machtich dat immen bij mij komt en fertelt
dat sij letter op dat terrein west hat,
omdat it allegear sa legendarysk is.

Op woansdei, de dei fan de Freule,
sjoch ik noch in moai ferbân
tusken de Freule, Wommels en Woodstock

De oalkoekekream,
al sa lang yn Wommels at ik libje,
 tidens de doarpsfeesten en de Freule.


En sa stean ik dêr te sjen nei dy nammen
Wiltjer en Fogerty....
Fogerty, sa hjitte it earst (dat wit ik noch wol!)
en letter is dat feroare yn Wiltjer,
de skoansoan fan Fogerty

Feroare,  mar wannear dan?
Ik haw mar efkes wat oaljebollen kocht
en frege hoe't dat sit.
"1968 getrouwd en vanaf 1969 zo ongeveer Wiltjer Fogerty"
jou hij oan.

Dat is gjin tafal fansels
want no wol ik ek witte at se ek famylje binne fan John,
John  Fogerty,
de sjonger fan Creedens Clearwater Revival,
dy't ek spilen op Woodstock yn 1969.

Sy fertelle dat de Fogertys
út Ierlân komme
dat in soad nei Amearika emigrearre binne
en dat er ien yn Amsterdam bedrarre
en letter yn Grins.
En dat binne sij....

"Vast familie" sizze se fol grutskens.


zondag 11 augustus 2019

Into the grave 2019

Sûnt 2011 is dêr into the Grave,
it metal, hardrock feessie op it plein bij de Aldehou.
9 kear no en ik miste allinne de earste kear.

Sûnt in pear jier is it twa dagen,
sûnt dit jier twa podia
en dus hawwe Tsjeard en ik no noch mear te kiezen

Dat hawwe wij dien.
It grutte poadium hawwe wij meast rjochts lizze litten
en it it lange paad nei it lytse poadium
hawwe wij hiel wat kearen hinne en wer west.

It wie wer prachtich mei in soad fariaasje.
Alle jierren is der wol wat dat je net boeie kin
en alle jierren is der iets geweldichs bij.

Dat geweldige dat wie dit jier Sacred Reich.
Wat in sjo, wat in power, wat in fleur,
wat in oere, wat geweldich....
Nei dat oere, wie Powerwolf
de haadact suertsjemuzyk,
nettsjinsteande  in sjo mei ljocht en fjoerIt feest mei Tsjeard ôfsluten mei in Grutte Pier op in terras op wei nei de lêste bus.....
vrijdag 9 augustus 2019

Houtstek
Moai ynitsjatyf en in moaie namme
Houtstek, in jûn yn Easterein
oer de natoer.
De namme ferwiist nei Woodstock,
it begjin fan in muzyktiidrek
dat mar trochgiet en noch altiten trochlibbet.

Houtstek,
op dizze side kinne jim alles lêze
ek wa't er komme te spyljen
en dat eaget prachtich.

Want fansels is de ôftraap mei muzyk.

Houtstek 17 augustus 2019,
op de dei ôf 50 jier nei Woodstock
yn kafé Bergsma yn Easterein

MachtichSweins
Yn myn Freulelêzing tiisdeitejûn,
joech ik wat ôf op Sweins.
Sij, mei Sake Saakstra as grutste kwelgeast,
wiene te faak ús tsjinstanners op de jongespartijen
yn 1970.
Dat neatige Sweins dat wûn altyd tsjin dat grutte Wommels.
Nea wûn ik fan in Sweinser, it sit mij noch dwers.

Yn 1971 keatste it neatige Wommels
Mei Tsjipke, Hessel en ik
tsjin it grutte Amsterdam.
Wommels wint.

Sicco Jellema,
in Wommelser, ôfkomstich út Sweins
komt op de Freuledei op mij ôf.

Ik fiel al oankommen 
dat hij it oer Sweins ha sil.

"Jim hawwe Amsterdam ferslein yn 1971,
haw ik dij sizzen heard.
Dan haw ik goed nijs foar dij:
Twa fan dy jonges (Smit) , kamen fan Sweins
mar wiene krekt dêrfoar ferhuze nei de haadstêd".

Myn sin wurdt gelyk noch better:
Dat ik der yn 2019 efter kom
dat ik dochs twa Sweiners ferslein ha mei keatsen
yn 1971
Want wês earlik in Sweinser wurdt nea in Amsterdammer
dat bliuwt altyd in Sweinser

Waauw.......
Dankjewol Sicco.

donderdag 8 augustus 2019

Lêze foar de Freule

It stik skriuwe wie in moaie útdaging.
It foarlêzen in prachtige erfaring.

Tiisdeitejûn om 6 augustus
bij in ûndergeande sinne
foar miskien wol 400 minsken
bij de jachthaven yn Wommels.

It stik, sa'n 30 minuten lang,
gie oer myn ûnthâld
mei as spearpunt de Freule keatspartij

Ik hie der in goed gefoel oer
en dat jout fleugels.
Ik is ek goed oerkommen
oan de kompliminten te fernimmen
nei ôfrin, op de Freuledei en hjoed yn it doarp

Muzyk as beaken fan herkenning
it wurket bij mij sa en dus ek bij safolle oeren

It is net opnommen en dat fine sommige minsken spitich
omdat se graach noch in kear heare wolle
of omdat se der net bij wiene.

At myn stimme wer op mear folume hat
dat gean ik it noch ien kear foar lêzen.
Gewoan thús en meitsje dêr in lûdsopname fan.

Op Wommels.nl moaie foto's fan Henk Bootsma

zondag 4 augustus 2019

Skûtsje silen

Wat in minsken op de dyk bij Starum.
Skûtsjesilen fan de SKS
yn in spannende kompetysje.

In prachtige baan, dy't net kilometers de see yn lei
mar hearlik ticht bij de dyk.

In spannende striid
dy't boeide oant it lêste skûtsje binnen kaam.

Protesten dy't er foar soargje
dat de útslach oars is at je thús binne


Lêze
En sa stean je op in affysje
en hingje op in hiel soad beammen
yn de buert fan Wommels

vrijdag 2 augustus 2019

In bui

Wij wenje sûnt 1981 op Swingoerd
dat is 38 jier.
Yn dy 38 jier hawwe wij noch net earder sjoen
dat de strjitte oan beide kanten
blank stiet

2 augustus 2019
moarn in oere as 11......

Nei in kertier wie alles fuort