vrijdag 16 april 2021

Blessum

Blessum is in "dearidend" doarp foar de auto.

Foar fytsers en rinners rint it net dea.

Fia in prachtich fytspaad fanôf Hoptille

komme je de stille/deade kant fan Blessum binnen.

Yn Blessum stiet de Marije tsjerke

en ek sêr stiet in kreas ynformaasjeboerd

dat de muoite wurdich is om te lêzenDat je ek sliepe kinne yn dizze tsjerke

at je ûnderweis binne op it Odolphusrinpaad

jout dat blau/giele buordsje oan


Geen opmerkingen: