donderdag 8 april 2021

In loteling

 Ik kom it wurd "loteling" tsjin.

In Hollânds wurd dat yn de foarige iuw in betsjutting hie.

Foar it leger moasten der soldaten komme

en dan fregen se bij de gemeente gegevens op fan jongemannen

dy't oanmerking kamen foar de lotting

De lotelingen waarden omskreaun 

hoe't se der útseagen.

In moai foarbyld fan in jongeman út BurchwertGeen opmerkingen: