vrijdag 4 september 2009

Minne Piet,


Nei de safolste misser wurdt it dan dochs tiid datst op kursus giest. In kursus om foar te sizzen at ik ek reinen giet. Nee, do hoechst neat te witten fan depresjes bij de Baliaren, fan tongerbuien mei bliksemsketen, fan wynpûsten mei útsjitters, fan barbekjoewaar en hegedrukgebieten.
Nee Piet, asto ús waarman bliuwe wolst, of leaver sein de waarman fan it iepenloftspul fan Jorwert dan wurdt it tiid datst in kear op de buienradar sjochst. Te finen op www.buienradar.nl. En dan is it net dreech om te sjen at it wiet of droech wurdt. Dat griene is it lân, it donker blaue is it wetter, it seewetter wol te ferstean want dat ljocht blaue mei soms wat donkere plakken deryn en soms sels read dat is ek wetter. Reinwetter wol te ferstean. En at wij hiel Fryslân net mear sjogge dat betsjut dat dat it reint. Dus at sij út Jorwert belje, hoe't it mei it waar komt dan earst efkes op buienradar sjen en ast sa'n grut reingebiet omkommen sjochst dan seist gewoan tsjin de foarsitter: ik haw op de buienradar sjoen en it kin net. Dêrmei foarkomst dat net in pear hûndert minsken fergees nei Jorwert komme, en op it momint dat it ôflast wurdt sizze: "ik hie fannemiddei op buienrader al sjoen dat it net droech bliuwe soe"
Minne Piet, ik bin de beroerdste ek wer net. It is no hast 22 oere op de selde jûn en it eazet hjir yn Wommels. Do siest der oeren neist. Haw foar dochs dij in prachtich klipke útsocht fan Norah Jones. In klipke dat ek giet oer in depresje en mei in tapaslike titel: Rain.