vrijdag 28 december 2007

Oaljekoeken

Ik koe der hast net fan sliepe. It AD mei de `oliebollen` bijlage foel hjoed yn de bus. Want it is alle jierren in spannende oangelegenheid yn Fryslân, wêr't wij ús oaljekoeken dit jier keapje moatte, neffens it AD. It wurdt in hiele reis dit jier. Wij sille nei Wolvegea moatte: dêr wurde bollen bakt dy't smaakfol binne. Foar fisk moatte wij nei Dokkum. Alteast dat fine de AD priuwers fan de oaljekoeken dêr. It wie ek maklik om de relaasje mei Bonifatius te lizzen.....
Gelokkich steane net alle bollebakkers yn de test. Dat betsjut dat ik net wit hoe goed of min dy fetballen binne dy't wij keapjen gean. En wij geane der echt net foar nei Wolvegea. Mocht ik nei dit wykein noch net better wêze dan krije de oaljekoeken de skuld.

maandag 24 december 2007

Binnen bliuwe

Moaie krystdagen wurde dit. Ik kin der net út. In longûntstekking sei dokter fannemoarn. En at ik wat goed oer pinneseline kin. Ik tink it wol want safolle erfaring haw ik dêr net mei. Hjir bin ik moai klear mei. Net dat ik mij net fermeitsje efter de geraniums. Ik mei graach lêze en dêr binne geraniums poer geskikt foar om efter te sitten. Mar it gefoel dat ik foarloapich Kûbaard net om kin, benearet mij. Want bij in fytsrûntsje Kûbaard komme de beste dingen yn mij boppe. Ik moat mij dus rêde mei âlde ideeen en hope dat ik in Kûbaarder momint krij yn in luie stoel , wylst ik betiden nei asem sit te happen. Wol in prachtige kolum lêzen fan Trienus Riemersma (oer froulike dokters en froulike bussjoffeurs) in oantal moaie interfjoes lêzen yn de Volkskrante mei Gertjan Verbeek, de frou fan Jan Wolkers en Wilfred de Jong. En dy lêste hat it foaral oer syn interfjoe mei Kluivert yn Holland Sport. Dat sil ik mar werris opsykje en besjen want ik wit noch hoe folle wille mij dat die dat Wilfred dy kloatsek fan in Kluivert oanpakte,wylst hij miende dat er syn boek oanpriizgje koe. Dat boek fan Kluivert wie ien fan de minstens dy't ik lêzen ha. Mar sil jim gjin nij dwaan

zondag 23 december 2007

It begjin

Is dit in earste stapke op it grutte wide web?
Nee, dit is in nij stapke.
En miskien wol in stap.
Altyd dwaande om websiden te fullen fan bijgelyks fuotbaljen, keatsen en doarp.
En net te ferjitten yn it skiere ferline fan myn freon Sibe de Seefûgel.
Bij dat fullen kinne je gelokkich ek wat fan je sels kwyt.
Mar it docht hieltyd mear bliken dat minsken earder op de teannen trape binne.
Dat dit sa is wit ik út erfaring, want dêr haw ik sels ek lêst fan.
En omdat ik in hekel haw oan hieltyd mar wer ôf te weagjen wat wol of net pleatst wurde kin en wat wol of net goed is foar de klup of feriening en omdat ik oer in hiel soad dingen in miening kwyt wol, begjin ik dizze blog (wat in ferskriklik wurd)
Dat dy blog yn it Frysk is normaal, liket mij.
Ik hoop myn aai hjir kwyt te kinnen.
Sa faak as mooglik.
En let wol op wat de titel is: datfynik.
En dat betsjut dat jim wat oars fine meie.
Like mij sels prima.