maandag 19 april 2021

O, wat een dag

Koroana en in begraffenis
it is in ferfelende kombinaasje.
Gjin ôfskie nimme kinne sa't je it graach wolle,
de neiste famylje en in pear oaren meie der mar bij wêze.

De rest moat it dwaan mei ynternet.
De mooglikheden dêrta binne aardich útwreide dit jier.
Technysk sjocht it der meast goed út
en dêrtroch is der op ôfstân dochs belutsenheid.

It klinkt frjemd
mar ik sjoch hiel wat tsjinsten de lêste tiid.

At ik minsken (ek mar in bytsje) kin
dan wol ik graach harren libbensferhaal heare.
In yn memoriam lêze mei ik ek graach dwaan
en no it ferhaal en bijpassende muzyk harkje,
ik mei der wol oer.

Dizze wike "rekke" in liet mij
fan in frij evangelyske tsjinst.
Dêr haw ik net folle mei, sis ik der mar efkes bij

It is hast in feestliet
mei in freeslike tekst, 
wêryn je wolkom hjitten wurde troch God,
wêryn besongen wurdt dat je útsjogge nei de dea
en dat it no einliks de grutte dei is.

"Oh wat in dag"
ik haw it noch mar efkes opsocht letter
en kin jim sizze dat dit bij mij net songen wurdt 
oer 33 jier of ja......Geen opmerkingen: