dinsdag 31 juli 2012

Kaartsje

Dit fyn ik in tige nijsgjirrich berjocht.
It ferhaal derbij fyn ik op Wikipedia.
Op 3 december 1979, toen de band een concert gaf in Cincinnati, Ohio in het Riverfront Coliseum (U.S. Bank Arena) ontstond er een zodanige drukte om de voorste stoelen aldaar, dat elf fans op tragische wijze de dood vonden. Er werd The Who niets verteld over de doden, tot na de show. Dit werd gedaan omdat de organisatie vreesde dat zij nog meer problemen zou krijgen met de meute als het concert niet door zou gaan. De bandleden waren achteraf totaal geschokt door deze gebeurtenis.

Nei oanlieding fan it boppesteande berjocht gie it konsert fan the Who op Rhode Island net troch. Wa soe syn of har kaartsje noch ha? Dat kaartsje dat miskien doe 20 dollar koste hat en net brûkt is. Dat kaartsje dat miskien noch earne tusken de rommel leit om yn in plakboek.
En bij it trochblêderjen fan dat plakboek it ferhaal dat it net troch gie. Dat je doe baalden. Dat je it wol begrepen. Mar dat je wol it smoar yn hiene. Dat je dêrnei de kâns net wer hân hawwe om The Who te sjen..
Dy kâns komt der no. Yn 2013 34 jier letter.
Ik bin der hast wol wis fan dat ik it kaartsje noch hân hie. Yn it plakboek fan 1979. Ek noch maklik te finen dus.

vrijdag 27 juli 2012

Ferwert

Ofrûne sneon wie it suver de earste dei dat it betrouber droech wie.
Tiid foar in wat langere fytstocht.
Kombineare mei in jierdei.
Hearlik.
Wij stutsen yn Menaam de hân ek efkes op bij it Feintsje fan Menaam en songen oant Brltsum it ferske fan de rikrakfyts

Wij seagen yn Sint Anne efkes bij Rembrand hoe't hij syn Saskia op tekene


Yn Ferwert seagen wij mei bewûndering nei it moaie byld (makke troch Jouta) fan Gemma van Burmania  en wij fregen ús ôf wa't dat wie.

Troch it Bildt nei Ferwert: 42 km
Fia  Ljouwert werom:  38 km
Suver de sinne yn de kop.zaterdag 21 juli 2012

Jierdei

20 july foel earder altyd yn de fakânsje en de lêste jierren in inkele kear net.
Yn de fakânsje jierdei betsjutte op de legere skoalle dat je yn augustus mei 5 oaren op je eigen stoel stean mochten. In feest dat je diele moasten mei 4 oaren. Trije of fjouwer wiken letter trakteare en de krigen fuotbal sjen litte dy't ûnderwilens al lek wie, wie net iets wat mij as goed bijbleaun is.
Ek letter nei de skoalleperioade komt de jierdei faak net goed út. Krekt de jierdeiwike wie meast in ideale fakânsje wike. Sa fierde ik de lêste jierren  jierdeis op in terras yn Súdeast Ierlân, op it eilân Oland yn Sweden, op de kamping bij Keulen en op de fyts lâns de Donau.
Dit jier wiene wij noch thús en stie de doar iepen. En net allinne de doar ek de email, twitter, whatApp en de brievebus.
Om mei de email te begjinnen. Sij wiene der moarns betiid al bij: Bol.com, Kingslotto, Fong.nl en Dooitze.  Se hiene allegear kadootsjes at ik wat kocht......Utsein de lêste dy die allinne de lokwinsken.
Ut de brievebus fandele ik in berjocht fan Pearle: sij lokwinsken mij en woene mij wer graach yn de eagen sjen.

 In moaie kaart fan in kollega wie de muoite wurdich. Ik gean der mar fan út dat se de teksten net spesjaal foar mij útsocht hat. Sa wiene der noch tillefoantsjes, WhatAppkes en twiits.

Bysûnder leuk wie it dat Bob Greidhoek in muzikale groet die.

De foto wêr't hjir nei ferwezen wurdt ferwiist nei alle wierskynlikheid nei in foarich libben doe't ik noch diel útmakke fan ZZ TOP. Ik spile luchtgitaar en se neamden mei de luchtfytser.

Mochten jim fan ZZ Top hâlde dan soe ik dit filmke hjir ûnder al efkes besjen. Hâlde jim net fan ZZ TOP en ek net fan dûnsjende froulju dy't fergetten hawwe harren hielendal oan te klaaien, dan soe ik dit filmke oersjaan.


Oer de kadootsje kin ik koart wêze. It wie allegear tapaslik. Want it kampinggastel en de wetter skuon geane mei op fakânsje, de elpees komme wer fan boppen no't ik in platenspiler krigen ha, Vrij Nederlân bewarje ik foar in kamping yn Dútslân, Ik Zlatan (onmogelijk mens, uitstekend boek), Foute Elftal (Moord en doodslag in de voetbalwereld) en David Baldacci (Onschuldig) lykje mij allegear toppers.
En foar it goeie rock gefoel noch in moaie DVD fan Volbeat. 
Under oaren mei dit nûmer der op. Set it folume op maksimaal en krij einpikefel lykas mij.


20 july 2012: it wie it moaie jierdei wêr't ik troch alle  kado's noch lang wille fan ha. Dankje wol allegear.

dinsdag 17 juli 2012

Je kinne net alles

Ik fyn it mar lestich in fakânsje planne, Ek al hawwe je 6 wiken frij.  It is hjir yn Fryslân hast ûnmooglik. Der is fan alles te dwaan en fuortgean is hast sûnde. De wiken fan it skûtsjesilen joue altyd in bepaalde sfear ek al haw ik neat mei wetter.
It fierljeppen is in lust om te sjen ek al haw ik neat mei wetter.
In keatspartij foar de sfear is ek noch wol te priuwen ek al haw ik neat op mei dy boppe-, kwea en útslaanderij.
Om mar net te sprekken fan al dy muzyk dy't hjir en dêr is.
Sûnt twa jier lyn hawwe wij dus no it Peace yn Riis festival. In grut sukses mochten wij en de organisaasje nei ôfrin konstateare.
Ek dit jier giet men wer foar in moaie middei en jûn. Yn de teatertún yn Riis op 29 juli mei Jan Akkerman en Bert Heerink, mar ek mei dy hearlike Neil Young Mirror Band dy't ek ferline jier oanwêzich wie en ús hielendal werom brocht yn dy goeie âlde tiid.
Twa jier lyn hawwe wij der tsjin oan fytst om op tiid werom te wêzen om it wol mei te meitsjen. Dit jier slagget dat net, wij binne noch mar krekt fuort dan.
Ik hoop dat jim mij allegear ferfange wolle, sadat it wis is dat it takemjier wer komt. Dan planne wij it oars.


Keunst

It is in keunst om wat te betinken wat in oar noch net betocht hat.
It is in keunst om iets te meitsjen wat in oar noch net makke hat.
It is in keunst at oare minsken nijsgjirrich binne om dy keunststikjes te sjen.
Sa lei it ûngefear doe't wij freedtejûn efkes bij it iepen atelier seagen fan Jehannes Hibma.
Jehannes nemt him ûntwerper en monumintaal foarmjouwer. Hij wurket mei stien, mei wask, mei klaai of hout. Hij skildert, hij wurket mei foto's en hat mei lege aaidoazen in hiel projekt dien.


zaterdag 14 juli 2012

It klompke moat bliuwe

Us lân is in keninkryk. Beatrix is ús keninginne. Je hawwe wol in faach idee wat sij allegear docht mar ek wer net. Op Wikipedia stiet dit:

Ze doet veel dingen die niet voor iedereen zichtbaar zijn. Ze is heel actief bij staatszaken, ze legt veel bezoeken af aan dorpen en steden, opent gebouwen, knipt linten door, doopt schepen en komt zelfs wel eens bij haar volk thuis op bezoek.


Moai sein. Kin it ek noch oanfulle dat sij net allinne lintsjes trochknipt mar dat it har somtiden ek "behaacht" in lintsje út te rikken.
Soms giet Beatrix der in hiele dei op út. Dat hjir dan in wurkbesite.
Sa wie se in goeie wike lyn yn de fierstentegruttegemeente Súdwest Fryslân. Se skarrele wat troch de doarpen, liet har ynformeare, iet wat, dronk wat en sette wer ôf.
Wat se der no krekt fan fûn dat wit ik net, mar ik lêsde al dat se fynt dat "de klompkes bij de brêge" bliuwe moatte.
Dat is fansels goed nijs foar de brêgewippers. Oars sjocht it der foar harren net goed út mei al dy op ôfstân te betsjinjen stikjes dyk.
Moai dat ús Beatrix sa dúdlik is en dat sij harren oer sokke lytse dingen útsprekt.
Ik haw ek begrepen dat se wol dat de kij altiten bûten rinne, dat de DE segeltsjes nea ferlern geane, dat de griene sjippe en it waskboerd wer in wichtige rol ynnimme yn it waskhok, dat levertraan ferplichte wurdt yn de moannen mei de R foar alle bern ûnder de 18, dat skearen mei de kwast beleanne wurde moat, dat "Mens erger je niet" in ferplicht spultsje op skoalle wurde moat, dat de Kwatta soldaatsjes in fuort te besunigen leger wol ferfange kin en dat Flip fan Tiel in eigen list foar de twadde Keamer krije moat.
Wij hawwe in goeie keninginne.

dinsdag 10 juli 2012

Privé kamping


En dêr stiene wij dan op kamping "it Alternatyf" yn Nijbeets.
Sjen at it sliepen yn de auto in goeie fakansje opsje is neidat wij der in slieplak yn makke ha.
Sjen at wij sûnder folle muoite de  tinte der foar krije kinne.
Of better sein der neist.
It slagge allegear.
In noflike jûn  bij de famylje en nachts sliepe yn it "romme"autobêd.
Wekker wurden fan de hoanne?
Of wiene it de foarbijrazende taksys út Drachten dy't lette (dan wol betide) útgeanders thús brocht, dy't ús al betiid bij de les brochten.
De test is slagge.
Wij kinne der op út.
Luks kampeare
Yn de auto dus
Of is it no ynienen in kamper(ke)
Posted by Picasa

Striid

 

2 grutte swannen en ien lytse.
Oan de dyk fan Wommels nei Kûbaard.
Myn yndruk is dat hjir in flinke striid levere is om dat iene jong te behoedzjen foar rôffûgels.
It tilt der op fan fearren.
En ien aaike, ien jong is wol wat minimaal.
Of hawwe wij hjir ek al foksen?
Posted by Picasa

vrijdag 6 juli 2012

0-8

Suver in tradysje wurden. De earste wedstryd fan sc Hearrenfean yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Suver ek in tradysje dat ik der bij bin. Nei Aldemardum, nei Bakhuzen, nei Sleat wie ik freedtejûn yn Aldegea (GS). Fuotbalklup de Wâlde wie gasthear.
Lekker drok  dêr. Moai waar en hoopfolle fans. Marco van Basten as trainer.
Krekt as al dy oaren kearen, sitte ek no Riemer en Annie wêr neist de dugout. Sij komme meast in kertier foar it begjin oansetten, rinne dwers it fjild oer, fûskje mei de iene en de oare en sette har te plak op de klearsteande stuollen. Begryp mij goed binne de stekken. Al dy bern mei sc Hearrenfean sjurtsjes oan dy't sa lekker tsjin de reklamebuorden sieten moasten efter de stekken. Ferskil moat der bliuwe. Wylst de Hegemer Dekdweilers harren rûntsje meitsje, wurde de opstellingen en oare meidielings dien wêr't dus net in minsk wat fan heard hat.
Dy opstellingen omroppe wie ek oerstallich want  men wie  sa ferstannich west om alle goeie nûmers goed yn it boekje te setten bij de goeie nammen.
Marco van Basten is in man fan de rêst en op ien of oare wize strielde dat ek út nei it publyk. It wie in deade boel. Dat kaam mei troch it matige spul fan de klup út it Fryske Haachje.  Kums en Djuricic soargen foar driging en in soad beweging en wiene altiten oanspylber, de rest moast wenne.
Foaral foaryn in matige van la Parra, in tsjinfallende Amoah en in hiel matige Uth. Dy lêste waard al hiel gau nei de kant helle.
Bij it skoft 0-4 en nei 75 minuten stie dat noch op it skoareboerd. Yn it lêste kertier wiene de Gaasterlânske helden wurch en koe it Fean noch 4 kear skoare.
De speaker hie yn de twadde helte goed yn de gaten dat it sliepferwekkend wie en dat hij foar de skrik soargje moast om elkenien wekker te hâlden: " Louis van Gaal bûnskoach en Blind syn assistent" rôp hij om en der wie gelyk praat.
Moai dat ik se sjoen ha yn de twadde helte: Tannane, Ziyeck, Otigba, Aktaou, Fazli.
Der is mij lykwols fan dizze mannen neat fan bij bleaun. Utsein de nammen, dy't ik no al wer ferjitten bin.

Runrig

Fannemoarn hearde ik Runrig op de radio.
Dy heare je net folle.
Dizze Skotse folkrock band is net bekend genôch seker.
Ik freegje mij gelyk ôf wêrom ik dy namme net op de affysjes sjoch fan grutte festivals of yn muzykhallen yn Nederlân..
De agenda fan de band jout oant 1-1-2013 oan dat se 10 kear yn Dútslân, 11 kear yn UK en 1 kear yn Denemarken optrede.
Net populair genôch yn Nederlân dus.
It nûmer mei it hearlike yntro.


donderdag 5 juli 2012

Frysk

Begjin dizze wike sitearde ik wat út it "grifformearde boekje" út Easterein. Neist de tsjerklike striid wie der ek in opmerklik stikje oer de taal.
De earder neamde dûmny Wolthuis wie noch kandidaat en kaam te preekjen yn Easterein.  De kandidaat dûmny waard ophelle troch Tjipke Okkema.

Sitaat út it boekje:
Tjipke Okkema, CAF vertegenwoordiger, aartsoptimist, humorist en feestleider, haalde ons vanuit Sneek, 's ochtends vroeg op in zijn volkswagen kever, Hij had zijn oudste zoon, Tjerk bij zich, een jochie van ruim 6 jaar. Het heeft diepe indruk op ons gemaakt, dat Tjerk "sa frysktalich wie" door zijn opvoeding thuis en op school, dat hij het gesprek, dat wij als groten met zijn drieen voerden in het Hollands, niet kon volgen.

Dat wiene nochris tiden.
Kom dêr no mar ris mei oan.
Ik verssta geen Frysk hear ik ferstentefaak tsjintwurdich.
woensdag 4 juli 2012

Kwea praat

Ik tocht hjoed lit mij wer in kear op kaatsen.nl sjen. De behearder fan dy side (Jan Braaksma) hat it altyd oer ûnôfhinklik en kritysk en dat sint mij wol. De man is no ek al ferslachjouwer op sneon en analitikus bij Omrop Fryslân op snein.
Ik wol toch mar wer ris sjen at hij der al wer in fatsoenlike keatsside fan makke hat en de striidbile bedobbe hat dy't  hij de lêste jierren hantearre.
De ferslaggen fan it keatsen binne mij fierders wol goed, dat sjocht der oersichtelik út, mar it giet no krekt om de rubryk Kweapraat.

Dizze rubryk stiet der wykliks op en bij it trochsjen fan wat oare stikken is it mij dúdlik dat Kweapraat de goeie namme is. Beste minsken wat in kweade pen hat dy man!
Wat in mislike rubryk is dit.
Seure oer alles wat der mis giet. Minsken misledigje en foaral minsken oanmoedigje om alle (lytse) foarfaltsjes foaral te melden bij de krityske en ûnôfhinkelike Braaksma. Troch te beljen want wat is it in aardichheid om nei sa'n wykein dêr in rubryk fan te meitsjen.
In mislike toan en ek omdat der foaral op de man/frou spile wurdt.
Want in frustraasje en wat in argewaasje.
Moatte je neat mear fan it keatsen en de keatsbûn ha, gean dan nei in oare sport op sneon en snein.
Dit tsjinnet gjin inkel doel.
Miskien past de man syn namme wol hiel goed bij myn gefoel op dit momint. En dan doch ik it op syn Frysk.

dinsdag 3 juli 2012

Grifformeard

De lêste jierren haw ik al meardere boekjes lêzen oer it ûntstean fan de grifformearde tsjerke yn sommige doarpen yn Fryslân. Op ien of oare wize fyn ik dat wol nijsgjirrich hoe't sa'n striid levere wurdt om kristeliker te wêzen as de herfoarmen.
De lêst útbrochte boekjes skriuwe ek al wer oer it proses mei elkoar op wei (samen op weg).
Ien fan de lêste boekje dy't ik lêzen ha, giet oer Easterein: Twee sporen één weg.
Dêr stiet in moai stikje yn oer in ferskil tusken Wommels en Easterein, skreaun troch de dûmny fan doe de tiid (1960) dsWolthuis.
Ik sitear:
Een opvallend verschil tussen de dorpen tot 1960 was dat Wommels bij de viering van een dorpsfeest wel een draaimolen liet aanrukken, die dan 's avonds werd omgebouwd tot een zweef, waaaraan de groten en volwassenen, in wie het kind nog niet gestorven was, hun hart konden ophalen.
In Oosterend was zulks tot die tijd niet het geval, omdat het rechtzinniger was dan Wommels.
In het voorjaar van 1960 vergaderde de Oranjevereniging o.l.v. Tjipke Okkema op de bovenzaal van cafée Bergsma o.a. over een belangrijk punt op de agenda: Wel of geen draaimolen in Oosterend.

Der waard in hiele diskusje holden en ek dûmny Wolthuis bemuoide him der mei en hij wie in foarstander. Dat foel net bij elkenien goed. Him waarden letter ek útspraken yn de mûle lein dy't hij net dien hie. Wat hij wol sei wie dit:

Er zijn mensen, die menen dat de duivel in de draaimolen zit. Nu geloof is dat niet. Maar laten juist zij, die dit menen, in de draaimolen gaan zitten, om de duivel er uit te verdrijven!.

De draaimolen is der sûnt 1960 kaam en mooglik is dy der no noch alle jierren.