vrijdag 13 mei 2022

Op reis

 


De kommende trije wiken fytse wij fia Dútslân, Belgie 

fan Maastricht nei Montpellier

At er wat leuks te melden is dan stiet dat hjirneist

op twitter

Of miskien wol op faceboek sa no en dan


maandag 9 mei 2022

Help

 


Sa'n giel boerd mei in warskôging 

dy kom ik noch wolris tsjin yn de bergen,

dat er stiennen op je kop falle kinne.

De mûzefalk dy soarget hjir foar gefaar,

tusken de Kliuw en Hartwert binne wij warskôge.

Se binne foaral agressyf salang de jongen yn it nêst binne.

Se binne sljocht op keale koppen.

Ik wie net benaud.

Ik haw in  helm op


vrijdag 6 mei 2022

Ljouwert

 Je kinne sizze dat it allegear wol in hiel soad kost

mar je kinne ek tinke, wat bijsûnder, wat moai.

at je it sjogge.

Sa giet it mei mij 

oer it ferfolch fan Ljouwert Kulturele Haadstêd


No rint er wer in heal (djoer) beammenbosk troch de stêd.

It is bijsûnder at je foar it stasjon stean 

midden tusken de beammen

Ik fyn it prachtich

en bin benijd nei dy oare lokaasjes,

de kommende wiken.

Wij binne net foar de beammen yn Ljouwert.

Wij binne der foar de muzyk op it Befrijingsfestival.

Wat in drokte, wat in gesellichheid.

Seewolf, hearlike muzyk foar de leafhawwer

Fortunate Sons , foar de massa herkenber

Rachel Croft & Kentucky Snake Oil, tefolle gepraat 

Op de fyts derhinne en op de fyts werom,

Hinnereis noch in aaklik ûngemak

mei 4 famkes dy't it akwadukt ynfytsten

Ien gie slach oer de kop,
fleach mei de holle tsjin de betonnen wand
en wie in skofke út de tiid
It wie krekt bard en wij koene noch wat help biede
foardat plysje en ambu kaam.

Ik bin bliid mei myn helm......
donderdag 5 mei 2022

Klokkestuollen yn Fryslân (15) - Dunegea

 Us ritsje nei de eardere gemeente Doniawerstal

bringt ús ta beslút yn Dunegea
woensdag 4 mei 2022

Klokkestuollen yn Fryslân (14) Legemar

 Yn de buert fan Sint Nyk is in golfbaan.

Dêr tuskenyn is in moaie griene flakte 

mei in prachtich hôf.

In klokkestoel leit binne de grêft fan dit moaie plakje.

Op dit plak leit Sape Smeding.

Tegearre mei Rely hie hij de Sparwinkel yn Wommels

yn de jierren 70, begjin 80.

Bij Sape en Rely hie ik myn earste baan.

In prachtige tiid 

en in soad leard sa tusken de 15 en 20 jierdinsdag 3 mei 2022

Klokkestuollen yn Fryslân (13) - Teroele

 Oan de râne fan it Prinses Margrietkanaal

dêr earnbe tusken Langwar en Jiskenhuzen leit Teroele

Ut de fierte sjogge wij de klokkestoel al.

Der is ek in sarkofaach seit it boerd.


zondag 1 mei 2022

Klokkestuollen yn Fryslân (12) - Diken

It tsjerkhôf mei klokkestoel bij Diken.

Dat wie snein de earste dy't wij tsjinkamen

op ús 77 kilometer lange fytstocht  nei it eardere Doniawerstal.

Oer it yngongstek wie al hiel wat te fertellen

donderdag 28 april 2022

Tribute

 Keningsdei yn Boalsert,

yn goeie tiden is dêr in tributefeest.

Dat wit ik noch....

It binne wer goeie tiden dus woansdei nei BoalsertSommige lju gean allinne nei in tribute band of de tribute artyst

at dy net mear bestiet of at dy dea is.

Bruce libbet noch

dy fan Fleetwood Mac hawwe spul en spylje net mear

de Stones binne noch mei harren trijen

Queen libbet as ea dêrfoar, sûnder de deade Freddy Mercury

en Brood, ja Brood, dy  is echt dea.

De Brood tribute band is it hichtepunt dizze middei

( Bruce en Queen haw ik net sjoen)

In perfekt lûd, strakke drummer en bas

in hearlik ôfstelde gitaar 

en in prima entûsjaste springlibjende deade Brood


It wie dêr tige gesellich bij it Veerhuijs. 

Sichtber genietsjen troch jong mar foaral wat âlder


zondag 24 april 2022

Pake sil der wurde

Ik wit it noch goed

foar de earste kear pake wurde.

2012, ik lis yn in hut op de boat fan New Castle nei Ymuiden

It slotstik fan in fuotbaltripke.

It waait hurd, it sliept lekker 

en gjin tillefoan  dy't mij nachts wekker krijt

Moarnsbetiid sjoch ik dat Hildau belle hat.

Dy rint noch net op alle dagen, mar......

Jelske isberne, ''ús earste pake-en beppesizzer"

In bysûnder momint. Prachtich.

Der komme mear bijsûndere mominten.

Roan, Samme, Nyck en Brecht.

In hânfol en dat is noch net iens alles

23 april berne SYB

soan fan Anne-Marije en Jelmer.

Wij binne al wer grutsk en bliid


woensdag 20 april 2022

Mozaieken

De blommedagen yn Anna Paulowna.

Wij sjogge der meast efkes ein april.

Blommefjilden en wat útbyldingen

hjir en yn Breezand

Dizze stiet yn Anna Paulowna

"Paint it black"mei de fjouwer Stones yn byld


Wat in wurk, dat wurdt hjir ûnder beskreaun


Roan en Jelske binne mij

sij hawwe frij fan skoalle en sa fulle wij ús oppasttid yn

dinsdag 19 april 2022

Boere-aaipopAaipop 2022 

it sit er wer op.

Ik sil net, ik sil net, mar ik gean úteinlik wol.

Gjin spyt, it is gesellich en 

hjir en dêr en sa no en dan

ek noch muzyk dy't ik wol lije mei.

Mar ik bin ek wat kritysk dizze kear.


Folaai


2500 man en útferkocht

moai foar de organisaasje 

en moai foar de sinten.

Minder moai foar myn mage.

Sa om in oere as wat is in fet hapke net ferkeard.

Ik sjoch lju stean, hûnderten om de grutte "bar" hinne

hongerich, wachtsjend en mei ûngeduldige eagen

yn fjouwer rigen dik.

Hjir skynt de ienige "fretterstinte" te stean.

Ik haw gjin idee hoelang de wachttiid is, 

mar foar mij is 5 minuten lang genôch.

Dat wurdt net ite.

Pisje en dat oare kin wol.

Gjin iten, dus is dat oare net nedich

Gelokkich mar, ik fang in pear glimpen op fan sa'n diksie,

in bargestâl is der neat bij.

Mar hawar ik moat net seure,

bin ek jong west en seach doe miskien ek wol net sa krekt.


De muzyk


It folk komt foar de boererock 

en dêr is fierders neat mis mei,

sa no en dan in lyts healoere meistampe 

op de muzyk fan  "Normaal yn it Frysk"

en sjen nei it útlitten folk om mij hinne is prima.

Dit is TrijXniX en dat wie net 3 kear niks

fol gas mei Folgas


TrijeXniX en Folgas boererockten der lekker op los.

Om in festival hielendal yn de stimming te bringen

is dêr altyd wer Jitizer.

Wat in feest en wat enerzjy. Hearlik.

Feest liket it ek bij Joop Obama & The Presidents.

It Frysk is ynienen bijsaak, 

in medley mei de tintefeestmeisjonghits

yn oare talen, it makke it folk neat út.

Mij wol en hopenlik de organisaasje ek.

Sjoerd ensa en NNB hawwe foaral lêst 

fan it minne lûd yn de Teneftertinte


It Rockhok


In ideale romte om dêr efteryn wat steantafels en krukken del te setten

omdat dêr it meast serieuze en âldere publyk komt te sjen,

en omdat it fan 14 oant 22 oere in lange steansessy is op Aaipop.

Dy pear bankjes bûten yn de brânnende sinne is gjin sitplak.

Tip sjoch nei it Bolwerk yn Snits
Sij hawwe it dêr no ek 
en dat is in hiele ferbettering

Yn it Rockhok sjoch ik de Vocal Roses, 

it is net myn sjênre,

mar it is wol lekker enersjyk mei in band derbij.


Weima en van der Werf jouwe efkes rêst mei in gesellich optreden.It absolute hichtepunt fan dizze Aaipop is Farsk!.

Myn sjênre, myn favorite bands, myn nûmers

allegear oersetten yn it Frysk.

Foo Figters, Neil Young, Volbeat, Nothing but Thieves

it komt allegear foarbij yn in spetterjend optreden.

"Better wurdt it net hjoed", sis ik tsjin de soan


Tsjin tsienen sette wij wer ôf

op de fyts nei Wommels yn in flink tempo

want soan Tsjeard fytst altyd efkes flugger 

as at ik gewoanwei dwaan soe


Om 2 oere wurd ik wekker.

Klearwekker,

fan de honger, 

wat haw ik sin oan in broadsje  kroket

ik set de frituur mar net oan........zondag 17 april 2022

Klokkestuollen yn Fryslân (11) - Follegea

 Underweis nei hûs komme wij ek troch Follegea

Dy stiet op myn klokkestuollelist dus rinne wij oer in hiem

nei it iepen hôf mei klokkestoel