maandag 31 juli 2017

Skriuwe


Sa'n kop yn de LC fan hjoed
docht mij tinken oan de Herfoarme Legere Skoalle
yn Wommels,
oan de Hofkamp....
begjin jierren 60

It sil yn klas 4 west ha
dat ik bijles krige,
fan master Marten de Boer
of wie it strafles...

wylst oaren sjonge of tekenje mochten
moast ik skriuwe..
"de pen goed fêsthâlde"
waard sein en foardien
en sa moast ik stikken oerskriuwe

myn hânskrift wie beroerd
en dat seach master de Boer foaral
oan myn opstellen.
Ynhâld en taalkundich goed
mar in betiden net te lêzen hânskrift

hat it holpen, dy bijles?
nee!
myn hânskrift is sa beroerd
dat ik pas in lokkich man waard
doe't typemasjines en kompjoeters
ûnderdiel útmakken fan it deistich libben...

kaarten en teksten earne opskriuwe
wurdt mij mei reden net tabetroud

skriuwe,
ik doch it hast net mear,
útsein de boadskippersbriefkes
foar de Jumbo.

oh ja....
dat ik ek net moai tekenje
en moai sjonge kin
dat dat dus in dúdlike oorsaak:
myn skriuwlessen


zondag 30 juli 2017

Rûntsje IselmarMoandei oant freed fytst,
5 dagen sa'n 450 km
in grut rûntsje Iselmar dus

hearlik fytswaar
mei meast de wyn yn de rêch
en op de lêste dei
buien en in hurde wyn tsjin

wij sliepten bij Vrienden op de Fiets
4 adreskes
yn 't Zand
yn Ouderkerk aan de Amstel
yn Ermelo
en yn Zwartsluis
2 kear yn it blokhut
2 kear yn in karafan

bysûndere adreskes

wij farden 5 kear mei in pont
Oer het IJ efter Sintraal Stasjon Amsterdam
Oer de Amstel bij Ouderkerk ad Amstel
Oer de Eem bij Eemdijk
Oer de IJssel bij Hattem
Oer de Vecht bij Swolle

Wij fytsten meast lâns de Lange Ofstâns routes (LF-routes)
Waddenseeroute
Noardseeroute
Oeverlandroute
NAP route
Zuiderzeeroute


donderdag 27 juli 2017

JC

Der binne minsken dy
fereare JC as wie it God sels.

Dat haw ik net gau bij minsken
en seker net bij JC.

ek net
doe't er kampioen waard mei Feyenoord

Nee Johannes Hendrikus
is foar mij de man
wêr't it altyd om jild draait

"Geld interessert mij niet"
seit hij meardere kearen
yn "Mijn Verhaal"
mar dat is gewoan net wier.

Hij wie de earste mei in saakwaarnimmer
dy't it ûnderste út de kannen ha woe;
hij wie it dy't bij Ajax in preemje stelsel woe:
Ajax de helte fan de resette en hij de oare helte
boppe in bepaald oantal taskôgers;
Ajax trape der net yn....

hij wie it dy't dat bij Feyenoord wol foarelkoar krige...

en sa "swetst" de pleatsferfanger fan God
der betiden op los yn Mijn Verhaal
dinsdag 25 juli 2017

Weststellingwerf en sa

18 july 2017
fanút Aldskoat
in rûntsje gemeente Weststellingwerf

en in stikje gemeente Hearrenfean


en sa kamen wij yn Brongergea

in tsjerkhôf mei in grêfkelder.....

en in herinnerings stien oan it boek fan Peter Karstkarel "mijn lieve moeder"

Mei in opfallend grêfstiennen


in klokkestoel

en noch in bijsûndere stien mei in puzzel oan tekst


zondag 23 juli 2017

Wolkom yn it doarp

"Lân fan taal"
is in grut projekt yn it ramt fan simmer 2018
ek wol neamd Kulturele Haadstêd

"frijsteat foar alle talen"
is de ûndertitel fan dit projekt
en ôfrûne freed waard 
op it festivalterrein fan WttV,
iets ûntbleate wat dêr mei te meitsjen hie

ja...ja....
it begong al bij de kassa
gewoan yn it Frysk muntsjes keapje
wie in hiele poepetoer;
ik seach tsjin in frjemde blik oan
en foaral ien sûnder begryp foar ús eigen taal

ja...ja....
in oantal bierkes bestelle wie al sa lêstich.
ûnwil.....seach ik foaral
bij in oantal.
dat je it echt net ferstean kinne,
dat aaklike Frysk,
is noch dêr oan ta
dat kinne je gewoan oanjaan....
mei in in wurdsje as "helaas"
mar de ûnwil
de reaksje
de striid
dat past net bij myn idee oer Lân fan taal"

It festival wie prima
moai sfearke
lekkere muzyk
aardige minsken
moai oanklaaid, rom terrein

oant healwei de jûn prachtich waar

prima muzyk hjir en dêr

deskundige muzykleafhawwers Pieter Jan en Jan foaroan

de flier gie op en del bij de swingende Kaapverdyske groep út Rotterdam Tabanka

Truckfighters.....wat in konsert...


vrijdag 21 juli 2017

AFDFT2017

It giet moai
mei de AFDFT 2017

it is in aardichheid
om oeral efkes te sjen

Fan de 419
binne der noch 129 te gean

foaral yn it noarden en it easten fan de provinsje
is noch wol wat te heljen

alle moannen hawwe in eigen kleurke
de fytskes moatte noch
mar lizze yn gebieten dy't fierders klear binne

dinsdag 18 juli 2017

Buorfrou

Jûns
6 dagen yn de wike,
sa tusken 6 en 7 oere,
en somtiden wat earder of wat letter
heare wij de garaazjedoar
"buorfrou, de krante is der ek"
sizze wij dan,
sjogge nei búten
wêr't buorfrou Jelly
mei lege hannen wer nei hûs giet

yn de garaazje leit de krante
op ien fan de fytsen

Dit wie sa.......

de dea hat wer taslein:
ús buorfrou Jelly,

yn amper 3 moanne tiid
fan in skynber sûne buorfrou
nei in deasike buorfrou

ús aardige buorfrou Jelly
ús belangstellende buorfrou Jelly
ús freonlike buorfrou Jelly

wij sille har oh sa misse:
it wie in fijne buorfrou

en ús poes?
dy sil har ek misse
want dy krige tuskentroch
noch wolris in hapke
bij buorfrou Jelly


zondag 16 juli 2017

AFDT2017- Rottevalle en sa


60 km fanôf Garyp en troch 15 doarpen fytst

bij de Tike Roan's krûdenhoekje

Gastfrijheid yn Rottevalle: in tichte kroech, mar wol kofje sette foar ús...

Nijsgjirrich punt: Rottevalle hearde earder bij trije gemeenten, Dit wie it trijegmeentenpunt

Yn Eastermar wolle je graach wachtsje


Eastermar

donderdag 13 juli 2017

Ferwiten


Wol faker komme wij helaas sokke koppen tsjin yn de krante.
In freeslik berjocht wêr't fansels in sin oanhinget
fan ien momint net opletten
ien momint it bern út it each ferlieze
ien momint....
mei freeslike gefolgen

Yn dizze tiid fan sosjale media,
wêr't elkenien in oardiel hat
giet it ek no wer los op facebook en op twitter

feroardiele
sloech foar master op,
net te filmjen
sa't minsken de finger wize nei
de mem ........

Gelyk tink ik werom oan 1961
doe't myn broerke ferdronk,
yn de Boalsertertrekfeart,
ek hij wie 5 jier âld

ik frege mij ôf
hoefolle ferwiten der doe miskien ek wol wiene
oan myn âlders?
stille ferwiten
ferwiten efter de rêch...

ik wit it net,
wat ik wol wit is dat ik bliid bin
dat er doe gjin sosjale media wiene


dinsdag 11 juli 2017

Fytspaden

Wij binne wend yn Nederlân
oan moaie fytspaden.
Sit er in gat is der in hobbel 
dan jouwe wij dat troch oan de gemeente
en it wurdt oplost

Yn Frankryk leit dat oas:
in ferneamde fytsroute, Canal du Midi,
is sels in griis om oer te fytsen
wat in
hobbels,
bobbels, 
gatten, 
beamwoartels 
stienen
oerstekkende beammen

myn kamera op it stjoer lei it allegear fêstmaandag 10 juli 2017

Frysman

"Je moatte wol in bytsje gek wêze, at je dizze sport dogge"
sei de winner fan de tredde edysje fan de Frysman,
in triatlon dus
en dat is
3,8 kilometer swimme
180 kilometer fytse
42,2 kilometer drave
oan ien stik troch

Je moatte it mei eigen eagen sjen
om te witten wat soks ynhâldt,
je ferwûnderje oer it trochsetten
fan dizze sporters
om it te folbringen

binnen 15 oeren moat it kinne
hawwe se ea betocht.

Binnen 9 oeren kin it ek
sa die bliken út de tiden fan de earste twa

Bikkels binne it allegear
ek de lêste dy't binnenkomt
ek hij gie om 7 oere moarns it Iselmar yn
om jûns om 22.36 oan te kommen
bûten de stelde tiid
mar fan de organisaasje en it oerbleaune publyk
wol mei like folle respekt

it is in prachtich evenemint
om te sjen en te belibjen
en dat kinne je it beste dwaan troch as frijwilliger
in hantaast te dwaan.

Us wykein op de kamping yn Warns is goed slagge....
wij ha ús net ferfeeld

Freed de boel opbouwe bij it Reaklif

der is fan alles te dwaan

Freedtejûn de oergesellige pastaparty.....man man, wat kinne dy lju opskeppe (letterlik)

Sneontemoarn krekt foar 7 oere at Wout Zijlstra syn ferhaaltsje docht

en dan de start fan it swimmen .....38oo meter op in rêstige Iselmar

Gerrit Dijkstra docht mei as para-atleet...wat hie elkenien in respekt foar dizze trochsetter. Wout Zijlstra moat jim de heuvel efkes optriuwe, at him klear is mei swimmen

in lekker rockmuzykje bij it rinparkoers

en in inkele atleet seach efkes yn de kofferbak fan Tsjalke de Vries at dy noch wat lekkers hie

Stefan van der Pal bij de wetterpost op Laaksum

en dan krije je sa'n tapaslike kop yn de krante
Sjoch hjir foar de útslaggen en ferwûnderje je oer de tiden


donderdag 6 juli 2017

Werom fan fytsfakânsje


Krekt trije wike lyn brocht de bus fan Cycle Tours ús nei Arles yn Súd Frankryk. 
De wiken dêrnei fytsen wij fan de Middellânske See nei de Atlantyske Oseaan. 
In moaie fakânsje mei grutte tsjinstellingen. 
Ungewoane waarmte (38 graden) oant "Golf fan Biskaje depresjewaar", 
fan moaie strakke fytspaden oant ûnbegeanbere, ûnferhurde trochgongen 
en fan tichte kampings oant 4 stjerren terreinen. 
Wij oernachten yn ús superdelukse fierstente swiere tinte 
en fytsten troch moaie natoer en hast altyd bij it wetter del. 
Soms moast er ek noch klommen wurde, net ús hobby mei bagaazje. 
Wij hiene krekt wat mear as 1000 kilometer fytsgenot. 
In oare bus fan Cycletours brocht ús wer nei Amsterdam. 
Wij binne wer thús en ek dat befalt wer prima.

In lytse ympresje

Mei de bus fan Amsterdam nei Arles.... in tuskenstop bij Luik

De earste kamping....oan de Middellânske see

de twadde kamping.....wat in sântroep

nei in dei fytsen is in bierke in lust en in pizza hast ferplicht.....wat in pizzahutten ûnderweis

de paden wiene net oeral like breed en flak

blommen en tsjerkhoven...it past oed bijelkoar yn Frankryk


Canal du Midi......net echt geskikt foar ús soarte fytsen mei bagaazje

wat in fleurige boaten bij Toulouse yn de Toulouse kleur

Gjin roaming mear.....dus wie de wifi tafel meast net beset

sinneblommefjilden, dêr krije je in goed sin fan

en foar moaie loften kinne je dêr ek telâne


de twadde wike bij de Atlantyske oseaan stie yn it teken fan rein, ûnwaar en hurde wyn.....

mei sa no en dan in sintsje tuskentroch

Op dit plak stiene wij trije jier lyn ek doe't wij dêr nei Nederlân fytsten

ferreinde fytsers

droechje

ferrek ...de kamping is der net mear.....goooogellje dus foar in alternatyf

wij en sij ûnder beam bij 38 graden

in soad genot fan ús fiersteteswiere tinte

de foto kamera op it stjoer efkes draaie.....en klik

Pypskoft oan de Middellânske see

wij ferlitte al wer in kamping

efkes sjen hoe't it allegear sit mei dy routes en sa...

nei it puntsje ta en mei de boat oer

10% klimme mei bagaazje .......it slagge 

oan de Atlantyske oseaan rint in moaie fytsroute

moaie plaatsjes ûnderweis

kersen en abrikozen.....

in moaie strakke loft en in kreas paad