woensdag 30 november 2011

ABN

We hebben onlangs uw account, en vermoedt dat uw ABN AMRO Bank account zouden zijn benaderd door een onbevoegde derde partij. De beveiliging van uw account is onze primaire zorg. Daarom, als een preventieve maatregel, hebben we tijdelijk beperkte toegang tot gevoelige account functies. Te herstellen toegang tot uw account, we hebben u nodig om uw identiteit te bevestigen.

Om dit te doen moeten we u naar de onderstaande link te volgen en overgaan tot de bevestiging van uw gegevens:

de link

Dank u voor uw geduld terwijl wij werken samen aan het beschermen van uw account. Dank u.

U kunt ons helpen u te voorzien van de meest relevante informatie door het nemen van een moment dat u ons uw e-mail voorkeuren. En natuurlijk kunt u op elk moment uitschrijven. Vergeet niet, is ABN AMRO Bank zich in voor uw veiligheid en bescherming. Voor meer informatie, neem een kijkje op onze Informatie sectie Beveiliging het kader van privacy en veiligheid op de website

Hoogachtend,
Klantenservice,
2011 ABN.AMRO Bank N.V. Nederland.


Is it net geweldich dat se sa goed op myn bankrekken passe wolle. Dy Roemeen, dy Slowaak of Sloween, dy Let of dy oare krimineel dy't yn gebrekkich Nederlâns mij hast alle dagen in mail stjoert.
Super, foaral omdat ik gjin bankrekken bij de ABN bank ha.

maandag 28 november 2011

De wike fan it waskboerdSneintejûn in hiele leuke Bluesband yn Easterein sjoen en heard. De Bluesbaster hiene in lekker fol lûd mei meast 6 muzikanten. Op it poadium ien fan myn "favorite" ynstrumenten (foto hjir boppe). Om te sjen dan. In machtich gesicht dat slaan op sa'n âlderwetsk waskboerd. It ritme oan jaan. Foarhinne wie sa waskboerd in nuttich apparaat om de wask skjin te bjinnen wylst it no foaral noch brûkt wurdt as muzykinstrument.
Snein wie dat te hearen yn Easterein, mar dat makket it noch net ta in wike fan it waskboerd.Nee dat komt trochdat ek sneon it waskboerd bij mij sintraal stean sil at Ernst Jansz mei syn CCC Inc. yn it Bolwerk yn Snits komt.
Yn 1967 begong mei muzyk meitsjen en no nei hjir en dêr wat wikselingen, noch altyd aktyf. Geweldich dat se nei it optreden yn Peace yn Riis yn de simmer fan 2010 werom komme yn Fryslân.


En om it fotoplaatsje kompleet te meitsjen haw ik ús eigen waskboerd ek noch mar efkes opsocht. Ik haw der ek noch efkes op om slein. It klinkt goed, mar gjin ritme.

zaterdag 26 november 2011

DraveTradisjoneel wie ek dizze lêste sneon fan novimber de Slachterin yn Wommels. Dat betsjut fanôf 9.30 oere in ynfaasje fan auto's yn it doarp, mei mânlju en ek wat froulju, dy't gelyk nei de kroech gean. Om yn te skriuwen. Se ferstrûpe harren bij de auto of yn de mafû en sa tsjin 11 oere is it in kleurryk oansjen yn it doarp want al dy dravers geane op harren eigen wize nei de start. Dy start is op de Freuleleane en dan hawwe se fanôf de mafû de earste kilometer der al opsitten. Bij de start steane meast wat famyljeleden mei fototastellen, mûtsen, grouwe jassen en ferklomme gesichten.
Mei ferbazing sjogge se de dravers yn koarte broeken en sjurts mei koarte mouwen wachtsje op it skot. En dan giet it los. 5, 10 of 21 kilometer. De 10 km fia Kûbaard nei de Slachtedyk en fia de Súdhoeke werom nei Wommels.Op de Nije Kromme hawwe se in stevige klim en ik sjoch dat it sommigen akelich út it ritme hellet.
Mar se bite troch, want och it is mar 10 kilometer. De "echten" folchje de Slachtedyk noch wat fierder en komme fia Reahûs en Easterein werom yn Wommels. Sij hawwe der 21 kilometer opsitten.
En allegear drave se in geweldige tiid. Dat fyn ik.

vrijdag 25 november 2011

Verbeek en ter Napel

Juster in moaie jûn hân op de SDS sponserjûn. In topper wie der, want de trainer fan de koprinner op in tongersdeitejûn yn Easterein is fansels prachtich.
In ûntspannen Gert Jan Verbeek, nettsjinsteande it feit dat hij befrege waard troch Evert ter Napel ek net de earste de beste sportferslachjouwer.
Verbeek hat syn eigen fyzje, syn eigen humor, mar foaral in miening. En dy miening stekt hij net ûnder stuollen en banken.
Hij hat gjin lêst fan opkroppe frustraasje oer it misgean bij Feyenoord. Wat him wol oan it hert giet is sc Hearrenfean. De klup wêr't hij ea in kear werom komme sil. En de pleachfragen fan ter Napel oer syn frijgesellebestean irritearden him net.
Hij hie in dúdlike miening oer Assaidi: dy komt net bij AZ, dy kinne wij net brûke.
En op de fraach hokker trije spilers hij fan sc Hearrenfean nei AZ helje wol, kaam hij net fierder as ien: Gouweleeuw.
Wat syn muzyksmaak is wit ik net mar Black Sabbath liket mij wol wat foar him. Dy komme takem jier nei Rotterdam.

dinsdag 22 november 2011

Fan herte lokwinske

It die mij goed dat der immen op it wurk hjoed oanjoech dat hij it liet "Klap" fan Janna Eijer moai fûn. Sa wie sa is it al bysûnder dat myn kollega's in Frysk liet of in Fryske artyst kinne. Utsûnderingen út Nijlân der bûten litten.
"In moaie tekst en moai songen" wiene twa komplimenten dy't hij samar oer de tafel smiet.
Ik bin it hielendal mei him iens. Doe't ik okkerlêsten alle Fryske Liet teksten yn de Ljouwerter Krante trochseach, noch foardat it liet songen waard troch Janna, foel it mij fuort op. Spanning yn de tekst en in moai ferhaal om ien wurdsje hinne: klap.
En mei it sjongen en pianospyljen fan Janna komme de teksten ta libben. Echt in moai liet wêr't je de grins mei oerkinne. En dat is no bard mei grut sukses.
De earste lokwinsken geane út nei Janna, mar myn oprjochte lokwinsken jilde ek foar de rest fan de famylje Eijer. Fia de twitter fan âld klasgenoat Ate Eijer wit ik wat sij der allegear foar dogge.
"Us bern geane foar de de muzyk, de beweging en de kultuer "sa sei hij in oantal jierren lyn op in reuny en it resultaat mei der wêze.
Sjoch en harkje nei dit prachtige winnende liet. Jitris: fan herte lokwisnke dêr yn Jobbegea.

zondag 20 november 2011

Foarútrekkenje

Taal wie op de legere skoalle al myn ding. Foar it "ontleden" koene se mij gewoan wekker meitsje. Lekker grieme mei de no- en de doe tiid, mei de bijsinnen en de bijwurden en mei de folsleine en de ûnfolsleine tiden.
Myn mislearre ien jierrich optreden op it Lyceum yn Snits kaam net troch de taal, nettsjinsteande de taallessen fan 'Dulk Lammeltsma dy't it altiten hie oer it "welkwooldelijke deel van het welkwooldelijk gezegde" ek at de "r" wol yn de moanne siet.
Mei rekkenjen koe ik ek aardich meikomme en it is aardich te konstatearen dat taal myn hobby wurden is en rekkenjen no foar in diel myn fak is.
Mar ik wol it net oer rekkenje ha mar oer foarútrekkenje. Dogge wij dat net allegear? Tweintich jier lyn seach ik der yn it ûnderwiis groepen minsken mei 55 jier útgean en wie it net raar om der sels fanút te gean dat it wurksume libben mei 59 jier dien wêze soe. En dan begjint ûngemurken dochs dat foarútrekkenjen. Yn 2013 sil ik 59 wurde en dan.....
It is allegear rekkenjen om é nocht west. De tiid hat safolle feroarings mei brocht dat it logysk is dat dingen 20 jier letter wolris hiel oars wêze kinne.
Makket neat út, moarn, oaremoarn en de kommende jierren sil ik mei alle nocht en wille noch wurkje. Hoopje ik, want sommige dingen hawwe je net sels yn de hân.
Foarútrekkenje hoe kaam ik dêr hjoed op.
Troch it fuotbal.
Nim no de SDS supporters. Sij seagen harren pleoch Veenwouden oan de kant setten en rekkenen efkes foarút want wiene de twa leechfleaners Minnertsgea en Berltsum net de tsjinstanners. Dat is dus 2 kear 3 punten der bij. Nee dus. Foarútrekkenje hat gjin sin want mei 0 punten derbij is der in grutte teloarstelling.
Nim no Frank de Boer: hij woe foar dit wykein 5 * 3 punten skoare út de kommende fiif wedstriden. Allegear tsjin leechfleaners. Nei ien sneontejûn tsjin Nac komt dat ek al net mear út.
En at sc Hearrenfean no ris wûn hie fan al dy leechfleaners dat hiene se no twadde stien. Mar dat is efterútrekkenje mei weromkearjende krêft.

vrijdag 18 november 2011

Boekje fan 1937Opromje. Dat giet altiten troch. Sa kom je fan alles tsjin. Dingen wêr't je net mear fan witte dat je se hawwe. Sa fyn ik no noch in tekstboekje fen it iepenloftspil IT ANDERT fen S. van Romsicht op to fieren op é lândei fen é bisûndere frijwillige lânstoarm to hâlden tongersdei 19 aug '37 op 'Jouwer.
Wol aardich om te sjen dat yn it stik de reedriders, de skippers, de ûngetiders, de bouboeren , de melkers , de keatsers, de lândeibesikers en de communist oan it wurd komme.
En spesjaal foar Theo Kuipers fan Mantgum de tekst dy't de keatsers hiene yn dit stik; oan de lêste rigels te sjen is it in liet.

Sjoch jinsen dy flaggen en hear de muzyk
't Is der al swart fen minsken, fen earm en ryk
Der geane wij hinne, der is keatsparty,
Hwa det mei forsitte, gjin minsken as wy.
Wij slaene de ballen mei krêftige hân
Hja sûzje der oer, en wij drave oer 't lân.
It keatsen yn Fryslân docht elts graech oan mei
for jongen en âlden is 't in feestlike dei.
Krêft grutte krigers binne de keatsers
Krigel mei Keatsersaerd, krekt bij de bal,

Linich as lekken, reddich as wetter
Al hinne en wer, hjir, dêr, oeral; (2x)
Krêftige kampers binne de keatsers
Krigel nei keatsersaerd, krekt by de bal
krekt bij de bal, de bal, krekt bij de bal

donderdag 17 november 2011

Statistiken
It is goed sa no en dan je twittergedrach efkes te besjen. Twa simpele konklúzjes: Te twitterjen nimt noch net ôf en de wykeinen twitterje ik it meast.
Gjin ferrassing mar wol in befestiging.

woensdag 16 november 2011

Het patent

"Het patent is een prachtig boek, een schitterend geschreven liefdesverklaring van een zoon aan zijn vader" dat stiet der efter op it boek van Tony van der Meulen.
It is it twadde boek wat ik fan van der Meulen lêzen ha en ek dizze hat krekt as de earste goed foldien.
Van der Meulen hat in noflike wize fan fertellen. Rêstich en mei each foar de lytse dingen wit hij in moai ferhaal del te setten oer syn eigen jeugd en foaral oer it gesin van der Meulen dat oan de Midstrjitte op é Jouwer wenne.


maandag 14 november 2011

Jan Dijkstra

Doe't ik ferline wike de rou adfertinsjes trochseach kaam ik de namme "Jan Dijkstra" tsjin. "Jan Dijkstra" sjit der troch bij hinne : dat soe dy Jan wêze kinne dy't ik kin. Ut de adfertinsje kin ik opmeitsje dat hij it yndie is.
Net grappich dat hij dea is, mar wol grappich dat ik in oantal kearen in stikje yn myn knipselboek plakt ha, mei syn namme der op en dat ik him sa no en dan troch de jierren tafallich wer tsjinkaam.
It begie yn 1978 doe't ik wruke bij Nijenhove yn Boalsert. De Lhno. Skoalle stie flakbij de Mafû en dêr wurke Jan as leraar. Ien kear yn de wike batmintonden wij mei in ploechje fan de Mafû en fan de LHNO. Jan en ik troffen elkoar dêr faak as tsjinstanner of ploechgenoat yn it dûbelspul.
Neffens myn plakboek fan 1978 mei de titel "Myn bêste freon is in Fries" wiene der doe gemeenteriedferkiezingen en ek dan kom ik Jan syn namme wer tsjin op de kanidatenlist fan de FNP yn Wûnseradiel. Strategysk sjoen siet dat doe goed yn elkoar want út hast alle doarpen fan de gemeente stie immen op de list of waard immen neamd yn in begeliedend skriuwen. Evert de Jong fan Penjum as listlûker, Maaike fan Dijk fan Koarnwert op 2 en op nûmer 12 Jan Dijkstra fan Tsjerkwert. Myn namme stie net op de list mar waard neamd as fertsjintwurdiger fan Hichtum.
Op it jierlikse keatstoernooi fan skoallen yn Boalsert treffe wij as Nijenhove de trije Dijkstra's (Cees, Haaye en Jan) fan de Mafû ek faak.
Yn de jierren dêrnei kom ik Jan sa no en dan tsjin bij it keatsen of it fuotbaljen.
Hij komt wer tichter bij as hij tydlik lokaasjelieder wurdt fan de Mafû yn Wommels, wêr't dan de jongste dochter op sit.
De lêste kear dat ik Jan trof stiet mij it measte bij.
Yn de studio fan Omrop Fryslân bij de Fryske kenniskwis. Dêr diene wij beide oan mei.
Der wiene meardere opnames op in jûn en je wisten net altyd krekt wannear je oan bar wiene. Dat hie te meitsjen mei wol/net trochgean fan de kanidaten.
It hie dus kâns dat je op ien jûn oan trije ferskillende opnames meidiene foar úteinlike trije ferskillende útstjoeringen.
Dêrom stie der ek yn it skriuwen dat "it riedsum wie om trije boesgroentsjes mei te nimmen".
Der wiene net folle dy't dat diene, mar Jan wol. Ut syn tas helle hij de trije boesgroentsjes en se koene bij de Omrop mar útsykje hokker him it bêste stie. Yn de earste ôflevering wol te ferstean.
Want ik leau dat it bij ien bleaun boesgroentsje bleaun is. (Lykas bij mij)
In aardige man dy Jan en tige belutsen bij Fryslân en de Fryske taal. En dat binne meast myn freonen.

zondag 13 november 2011

Morrison

It wie krekt al hie de noch altyd 27 jierrige Jim Morrison betocht om 40 jier nei syn dea in optreden te jaan. Gjin festifal, gjin mega seal mar gewoan op in boppesealtsje earne yn 'e wrâld.
Noch ien kear soe hij alles út de geast helje wolle om syn spesifike klanken as sjonger del te sjongen. Noch ien soe hij tusken dat rockoargel, de drums en de gitaar stean wolle om mei te gean yn it goeie ritme. Noch ien kear soe hij weidreame wolle yn syn teksten, soe hij op gean wolle yn syn lieten, soe hij foar op it poadium fuortkrûke wolle en soe hij dichtsje wolle.
En noch ien kear wat LSD ha wolle om it ien jûn fol te hâlden. Sij soe noch graach in kear "the End" útrekke wolle ta 13 of 14 minuten miskien wol 19 minuten.
Noch ien kear......
En dêr stie der dan juster op de boppeseal fan Kiehool yn Burgum. Twa kear in oere alles út de kast. Alles wat the Doors sa spesifyk hawwe oan lûd kaam der út. De boppeseal fan Kiehool hie alles wat dit konsert sa bysûnder makke. Geweldige muzyk, entûsjaste jonge en âlde Doors fans, in feest fan herkenning, in peukje hjir en in peukje dêr (op it poadium) en in goed bierke foar mar 1,25.
Jim Morrison is werom nei syn grêf yn Paris en sil net wer komme mar d'n Doars dy hoopje wij wer te sjen en te hearen.
Machtich.
En de jonges en it famke fan Skraal brochten ús fan te foaren en yn it skoft yn in lekker bluesstimming. Ek neat mis mei.

vrijdag 11 november 2011

Blommenfytsen of fytsen mei blommen
Fan minsken op de fyts wurd ik bliid. Hartstikke bliid. Dêrom kom ik moarns tsjin achten bliid op it wurk oan nei 15 kilometer fytsen. En middeis kom ik wer bliid thús nei wer 15 deselde of oare kilometers.
Want ik haw romme kar om fan Wommels nei Snits op de fyts.
Op myn paad moarns fyts ik meast oer de binnenpaden en helje ik nei 2 kilometer fleurich in doarpsgenoate yn (moarn....moarn), kom nei 4 kilometer in man tsjin dy’t it ek altyd hiel lang úthâldt yn de koarte broek (moarn....moarn) , tref ik meast in donkere jongfeint mei in sjekkie yn de mûle en in radio oan (moarn...morgen), sjocht in man mei in hûn my op tiid oankommen en klinkt ús “moarn” alle dagen tige fertroud at de hûn neist him stiet. De hûn seit noch krekt gjin Woef.
Yn Reahûs set men de klok fan de toer meast gelyk op myn foarbijgean, want dêr sizze se net dat ik wat letter of earder bin mar dat de klok foar of efter rint.
Hjir en dêr sjoch ik noch wat ûnregelmjittige “morgen” sizzende tsjinlizzers en bij it stasjon fan Snits is it in kommen en gean fan fytsers.
Ik kom dêr, sis goeie moarn, krij in Spits oerlange, sis dankjewol en jou mij noch in goeie kilometer op myn lisfyts del om op it Kaatsland út te kommen.
It fytshok is noch leech en dat is in oere letter wol oars. Dizze wike waard ik bliid ferrast troch in kollega dy’t fanwege parkearproblemen op woansdei in oprop docht dat elkenien woansdeis op de fyts komme moat. In moai begjin fan de 2 út 5 tocht ik gelyk.
Moai ek dat in oar dat seit, want út myn mûle klinkt it altiten sa fertocht. “Ja, do, do kinst net autoride, do moatst wol, do hast gjin kar”.
Se hawwe gelyk, ik haw bewust keazen om net foar it riidbewiis te gean en mij op dy wize wat te fersetten tsjin it gemak wêrmei in auto pakt wurdt foar lytse eintsjes. Yn in auto haw ik meast in min sin, mar op de fyts bin ik blier.
En at ik al dy prachtige blommenfytsen tsjintwurdich sjoch dat bin ik der wis fan dat ek dat fleurige minsken binne. De flower power liket hast werom en dat docht mij goed want dat wiene moaie tiden, wêr’t de basis lein is foar myn autoleaze karriere.
(ek pleatst op http://blijdatikfiets.blogspot.com/

woensdag 9 november 2011

Winterskoft

Juster efkes yn de âlde Treffers, it klupblêd fan fuotbalferiening SDS, omsnuipt. Desimber 1979 komt ik in gedichtje tsjin skreaun troch in sekere Aant.

Winterskoft
Winterskoft mei in grauwe loft
foarferlet en redens út it fet
de kondysje nei de barrebysje
fuotbalnocht oan riden ferkocht

nei winterskoft elts wer bliid
boppeoan?
dat liket skoan
middenmoat?
it skeelt net in soad
posysje yn noed?
begjinne mei nije moed

Efkes waarm wurde mei Beth Hart en John Bonamassa.

zondag 6 november 2011

Top 40

"Week 44, jaargang 47" stie der op it Top 40 briefke wat ik freed bij Mediamarkt lizzen seach. Ik wist net dat de Top 40 noch op papier bestie. Wie wol bliid ferrast. It seach der noch krekt sa út as doe. Ferskil wie allinne dat it foarhinne de Veronica Top 40 wie en no de Mediamarkt Top 40. Foarhinne in foto fan Lex Harding en no fan Jeroen Nieuwenhuize.
Mar it grutte ferskil wie dat ik mar in pear artysten kin:
Coldplay op 5, Bruno Mars op 17, Nickelback op 21, Adele op 24, Rene Froger op 31, Waylon op 32, Racoon op 36, Blof op 38 en Jan Smit op 40. Wat se krekt sjonge wit ik net.
Der binne wol oare tiden west. 40 fan de 40 en ik koe se allegear mei "sjonge".
Nûmer 1 dy kin ik ek. Dat is in moai nûmer mei in nijsgjirrige klip.

vrijdag 4 november 2011

FruchtenhagelWie it net Wim Sonneveld dy't yn in konferênse de legendaryske wurden spruts "dat se allemaal moesten meeëeten". Hij hie it dêr oer syn eks oansteande skoansoannen.
Ik tink alle kearen oan dy wurden at ik thús it keukekastke iependoch.
Dêr stiet "iets oer datum te wurden" at ik nei it pak fruchtenhagel sjoch.
Mei leafde in perfekt pak fruchtehagel helle foar de leafde fan de dochter. In grut pak ek noch wol,sadat hij efkes foarút koe.
De leafde is út, mar de hageltsjes binne noch net op. Healfol stiet it pak op termyn ferkeard te wurden.
Of soe der foar de datum t.h.t 03-2012 in nije leafde komme.
Ik haw de dochter yn alle gefallen frege dat se der in bytsje rekken mei hâlde wol bij it kiezen fan in nije leafde. Se hat tasein dat yn in hiel betiid stadium it ûnderwerp fruchtenhagel oan de oarder komme sil.
Is it foar maart 2012 dan ferwachtsje wij wer in fruchtenhagelleafhawwer. Is it letter dan sille wij ús ferlies nimme moatte en belânnet it yn de kontêner, want fruchtehagel gewoan is al net lekker dan sil it oer datum wol hielendal net te iten wêze.

donderdag 3 november 2011

Flower powerEn dêr wie it Flower power pakket al fan Omrop Fryslân. Snein fertsjinne mei muzyk in herinnering oan de jierren 66 en 67 yn it programma Datwiedoe.
Wat Woodstock attributen lykas earbellen, de hierbân en it fredesketting. En alles mei de geur fan wyreek. Want ek dy stokjes sieten der yn.
Koartlyn noch mei it burd yn sturtsjes en no yn de flower power útrêsting. It moat net mâlder wurde.
Oh ja en noch in CD mei de titel Best of Music 70's. No ja it beste is it net, mar dat makket neat want dat haw ik wol. Mar mei Dr Hook. Ike en Tina Turner, Roxy Music en Lou Reed haw ik in goeie oanfulling.

dinsdag 1 november 2011

Tefreden

It wie hjoed in heuglike dei foar mij. Ferline jier yn 12 moannen 11.196 kilometers fyts. En no op 1 novimber sit ik dêr krekt boppe. Ik lis moai op skema dus. Want hoe ûnbelangryk it ek is foar in oar myn doel wie dit jier 12.006 kilometrers te fytsen. It rekord leit op 12005. Ik bin fan betinken dat je it net mei te grutte sprongen ferbetterje moatte want it moat ek foar in folgjend jier helber wêze.
Dy lêste 820 kilometer yn twa moanne moat slagje. Want in soad fakânsjewiken falle der net yn.

En omdat it sa lekker klinkt (ek op de fyts) en omdat se op 12 novimber yn Burgum komme D'n Doars:

PleatsSa te sjen binne se dizze pleats oan it ferbouwen. En sa te sjen binne se foaroan begong. Foto makke tusken Burchwert en Hartwert.