zondag 25 januari 2009

Tommy

Tommy is it ferhaal fan de Who. It ferhaal fan de jonge dit wat heard hie (in skot) en wat sjoen hie (in deade man). En hij hie it net sjen en heare mochten. Tommy dy't de opdracht krige om dôf en blyn te wêzen. It ferhaal skreaun troch Pete Townsend as muzykfilm útkommen yn de begjinjierren 70.
Dy selde Tommy is no wer ta libben brocht troch Di-rect. In rockjûn mei in prachtich ferhaal.
Freedtemoarn earst myn earen útspuitsje litten om freedtejûn yn de Lawei foaral neat te missen. Ik wie fol ferwachting want de muzyk fan Tommy is gewoan super goed. Ik hie yn augustus al kaarten besteld en woe gjin resinsjes ôfwachtsje. Gewoan der sels wat fan fine. Wie wol bliid dat alle kranten skreaunen dat it in wier rockfeest wie. Ik haw echt genoaten fan de muzyk. It swingde oan alle kanten en de teksten fan Jan Rot wiene prima, hoewol dat mij net folle útmakke. In hearlike jûn wêr't je net bijsitte bliuwe koene. In echte oanrieder, mar helaas net mear yn Fryslân.
Hjirûnder twa filmkes fan Tommy, sa't it yn rockfoarm klinkt fan the Who en Tommy sa't it ek klinke kin: in studio opname fan Di-rect. Want helaas der binne noch gjin goeie DVD opnames.
donderdag 15 januari 2009

Feyenoord

Wij as Feyenoord supporters mienden dat de (UEFA) beker al leech wie, mar it is no wol dúdlik dat der in dûbbele boaium ynsit. Ik wit net hoe lang ik dit noch ferdrage kin. Foar mij hâldt it echt op wannear Feyenoord no oer giet ta it oanstellen fan de man dy't foar mij hielendal ôfdien hat: Willem van Hanegem.
Ik warskôgje it Feyenoord bestjoer, gean net oer ta it oanstellen fan dy man, want dan is der echt in supporter minder.
Lit mij dúdlik wêze, myn tsjinsin tsjin Ajax bliuwt like grut. Dat is miskien noch in treast.
En at it goed komt at Beenhakker syn ferantwurdelikheid nimt dat betwifelje ik.
Sjoch nei dit prachtige filmke oer in tiid dat it ek net sa goed gie mei Feyenoord.

woensdag 7 januari 2009

It is oke

Ik haw de lêste twa wiken wol in hiel soad efter de kompjoeter sitten. Liftwedstryd ferslaan, oare websiden bijhâlde en in fotokwis meitsje.
Oer de liftwedstryd binne nei de tiid altyd prachtige ferhalen te fertellen. Tidens de wedstryd ek wol, mar de echte ferhalen komme pas letter los. Sommige teams hawwe 19 liften hân om yn Eastenryk te kommen. 19 ferskillende minsken en dus 19 ferskillende ferhalen. Dat kin net oars. Want wêr't de iene sjoffeur hiele ferhalen ferteld oer syn of har libben, is in oare sjoffeur sa stil, dat je der hast benaud fan wurde. Je sille mar 100 kilometer neist yn sitte, dy't neat seit. Je soene sizze werom nimt sa'n man dan guon mei. Geweldich is ek dat nachts om 11.00 oere bij in tankstajson bij Nurnberg samars trije koppels steane te liftsjen.
Ik hoop echt dat al dy liftferhalen aansens in kear bijelkoar komme yn in prachtich boek. En dêr sil ek seker it ferhaal yn stean fan Sytse en Jimmy dy't plak namen yn in folle auto mei evangelisten dy't seinen: Dy twa plakjes dy't noch frij wiene, dy wiene foarbestimd oan jim. It hiele ferslach fan dit jier is hjir te lêzen.
Mar moai wie ek it relativearen. Sjoerd en Teade fregen oandacht foar dit liet