vrijdag 27 maart 2015

FeyenoordDat publyk yn de Kuip,
wat in merakel
wat in feest
wat in klup

salang se mar neat goaie

donderdag 26 maart 2015

Frysk boerenkwartet


Yn de goeie âlde tiid kwartetten wij thús wolris,
mei it Frysk Boerenkwartet.
Prachtich byld út de jierren 50-60

dinsdag 24 maart 2015

De wet fan WrightIk fyn him al grappich

maandag 23 maart 2015

Ziggo


Klanttefredenheidsûndersiken
dêr hawwe je oates en toates mei te krijen.
in fraachje oan Nuon?
in fragenlijst is it resultaat.
iets neisjen bij it ABP
in fragenlist om it "produkt te ferbetterjen"

in fraachje oan Ziggo?
twa dagen letter boppesteande fraach krije.

Oh ja, ik haw zekerheid en opluchting ynfuld.

ik wie nammentlik tefreden

zaterdag 21 maart 2015

Roan
Roan, ús twadde pake en beppesizzer
Al wer trije wike jong.

donderdag 19 maart 2015

Yndie

Ien foto haw ik makke
juster yn Tresoar
fan Douwe Draaisma
professor yn de psychology

Ien foto is genôch
om herinneringen oan de jûn
wer te belibjen.

Wat in unike jûn dêr yn Ljouwert
in lêzing fan Hylke Speerstra 
oer syn boek "op klompen troch de Dessa"
en mei in taljochting oer de psyche fan Draaisma

wêrom fertelden de Yndiegongers neat?
wêrom fertelle se wol wat no't se hast 80 of soms 90 binne?
wat betsjutte it foar in húshâlding mei in heit /man as Yndiegonger?

Fragen,
allegear fragen
"twadde generaasje" lju
lykas mij
de seal siet er fol mei
mei hjir en dêr de Yndiegongers
mei harren medaljes op
of speltsjes
mei emoasjes
djippe emoasjes

ademleas harke nei de oertinking fan Speerstra
en foaral ek nei de útlis fan Draaisma

Sokke jûnen mear......


Yn it boek fan Speerstra giet it ek oer Walzing Mathilde.
woensdag 18 maart 2015

Molewâl


Op snútboek bij Wommels troch de tiid hinne stiet dizze prachtige foto,
wêr't ik goeie herinneringen oan ha.
It is net it hús wêr't ik berne bin, mar fan 5 oant 12 jier wenne ha.
Bij de molkfabryk yn Wommels, oan de Boalsertfeart
en oan de râne fan it doarp doe.


Dizze foto is nommen fanôf it Staperthout en sa te sjen
wiene se doe al dwaande mei de útwreiding fan it fabryk
en wennen wij dêr al net mear

Goh, wat binne je in soad kwyt
mar komme de herinneringen omheech bij in foto

Raar is ek dat de fabryk der al lang wer wei is
en der no allegear wer húzen en appartementen stean


maandag 16 maart 2015

Autorutenskrabje


Gek wurdt ik er fan
dy waarberjochten fan Pyt P.
altyd mar wer
...en dat wurdt autorutenskrabje

ik wol it waar witte fan him
dat is syn berop miende ik
ik hoech net trije kear yn ien berjocht te hearen
wat oare minsken miskien dwaan moatte

dy witte sels wol dat at it friest
der in grutte kâns is dat de auto ruten ticht sitte mei oanslach
dat se miskien better earst de autoruten skrabje kinne
om wat te sjen

mar om hjoed oan te kundigjen dat it oare moarn wer autorutenskrabje is...
bah

krekt sa at hij simmers altyd ropt dat it barbekjoe waar is
wêr bemuoit dy man him mei

dus beste Pyt
alles goed en wol
ik skrabje nea de autoruten
en barbekjoen is ek net myn hobby
dus sis gewoan

wannear at it reint
en hoefolle graden it is

dan bepaal ik sels wol at ik
it reinpak of de wanten oandoch

ek dat hoechst net foar te sizzenzondag 15 maart 2015

Fernuverje op Muzuder

Fernuverje dat dit ik juster yn Reduzum
oer it leuke festivaltsje
Muzuder Rock
foar de 5de kear al wer
mar myn earste kear dêr

in festivaltsje yn de kroech
en neist de kroech yn de tinte

fjouwer bands
the Homesick fan Dokkum noard
earder sjoen yn Asteriks
jonkjes noch, mar hearlike gitaarmuzyk
in prachtich begjin
foar de muzykleafhawwer

doe nei de tinte
in ekt
 "onepersonoRammsteincoverband"
dêr is net folle foar nedich
in Rammstein pak
in hoed mei ljochtjes en wat fjoer
in gitaar
en noch in gitaar
in lêsbril
en in mikrofoan

gitaarspylje kinne?
hoesa?
teksten kinne?
hoesa?
in mikrofoan der bij?
hoesa?

In fermaaklike akt mar sûnder ienich muzikaal hichtepunt
of it moat wêze "See me, feel me"
nee net fan Rammstein mar fan the Who
want dat hearde hielendal nearne nei

NNB op it grutte poadium
no ja grut, foar harren te lyts
mei in moaie Ierske muzykbesetting kamen sij romte te koart
neidat it lúd wat bijsteld waard nei in stik as wat nûmers
waard it better en der waard sels dûnse
ek de  bandleden sochten de dûnsflier  ek op
foar de sfear en de romte
NNB, gewoan in gesellige en leuke band


op nei de tinte
wer in ekt
in raaskoarke
ferrassend grappich en leuk

doe kaam  it Dockumer Lokaeltsje
jierren 80 band
noch nea sjeon
prachtich optreden
apart, frjemd,
oertsjûging
hearlik al dy koarte nûmers
in tip op Aaipop...

fjirde groep wie in koverband SBC
pleatslike helden
klonk net ferkeard mar
bedoeld foar al dy lju dy't der wiene foar in praatsje en in bierke
en dat wiene der aardich wat
se kamen allegear nei foaren
om der noch in gesellige jûn fan te meitsjen

donderdag 12 maart 2015

In rûntsje Grou

Woansdeitemoarn moasten wij om 9.30 yn Grou wêze. 
om 8.30 op de fyts
dus in rûntsje Grou


 Baard,  wêrom is dat net Burd yn it Frysk

 Littens, bij de kamping


Littens.....de piip

Littens, de opkreaze wâlkanten

dinsdag 10 maart 2015

In heale munt oerhâlde


In hiele munt fan 10 eurosint
en in heale munt fan Romein
mei in wearde fan 1 euro 20 of sa

in heale munt oerhâlde,
en dan ek noch sa'n ferrekt lyts heal muntsje

hoe kinne je no in munt oerhâlde
 at it bier ien of twa munten is

de jas
de kapstokken
wêr't it foarhinne in euro wie
is it no in heale munt
hoe betinke je it

dat is omrekkene foar in jas dus 2 euro 40
want dy heale munt rekket fuort
of ûnderyn it bakje
mei oerbleaune muntenzondag 8 maart 2015

Surch omLit ús mar sizze dat it sneintemiddei de earste foarjiersdei wie. Mei in sinne dy't der wêze mocht , mar ek in wyn dy't net lyts bijspile. 
De earste motors kamen út de garaazje, de reesfytsen fan souder en wij makken ek wer in rûntsje sa't wij dat de hiele winter troch dien hawwe
Seedyk ........Surch

In byldbepalend bouwurk foar de Bank fan Zurich

Wat in genot...lisfytsen. It fielt sa't men seit dat je ûnder de wyn troch gean, hoewol dat net sa is.

Troch Surch op nei de Kop en fia Koarnwert op nei hûs


zaterdag 7 maart 2015

Optocht mei temaPrachtich moai
dizze foto's
op snútboek setten troch Durk Hogendorp
âld Wommelser no fan Frjentsjer

de optocht yn Wommels
mei hokker tema soe dat west ha
en wannear wie dat krekt
ein jierren 60,  begjin jierren 70?

En wat is der fan kommen?
fan dy stelling en fan dy fraach.


Op de iene wein stiet:
De lytse man  giet op de flesse......
dat stiet er net as fraach mar as feit.

Is dat ek útkommen?
wie dit it persoanlike tema fan de famylje Hogendorp?
want heit wie ommers piteroaljeboer en koekeferkeaper?
lytse selsstannige dus.

Tal fan lytse mannen hawwe it net rêden
lytse boerkes, lytse winkeltsjes, lytse ambachten se binne ferdwûn
mar der binne wol hiel wat lytse mannen foar werom kommen
lytse mannen mei buskes
ZZP-ers.......


Op de oare wein stiet:
Sil der ea wol lykwicht komme?

Dêr is maklik in antwurd op te jaan
Nee, der is gjin lykwicht kommen 
en dat sil ek nea kommedonderdag 5 maart 2015

IndieIndië verloren Rampspoed geboren, Studium Generale 2015, III


Voor de meeste soldaten die in Indië vochten was de afloop van de strijd een treurige teleurstelling. Uitgewuifd als strijders voor een goede zaak, en bij de terugkeer nauwelijks opgemerkt, laat staan erkend voor hun inzet. Hylke Speertra legde de verhalen van enkelen vast in het boek Op Klompen troch de Dessa. Met Douwe Draaisma zal hij vertellen over hun belevenissen en over de lange nasleep die deze periode voor hen en hun gezinnen had.


Nijsgjirrich tema.
Heit Jan wie der ek
sûnder der letter wat oer te sizzen

ik bin wol wat op syk
nei it hoe
nei it werom
nei it ferhaal

Hylke Speerstra (skriuwer en ferhalenferteller) en Douwe Draaisma (deskundige op it gebiet fan geheugen) sille op 18 maart in lêzing hâlde oer dit ûnderwerp.
Yn Tresoar yn Ljouwert
Ik haw mij opjûn....woensdag 4 maart 2015

Scumbash 201528 febrewaris 2015
Scumbash
Rotterdam
"One day of pure Goddamn rock & Roll"
en dat wie it ek!

Fan middeis goed ien oere oant nachts ien oere
18 bands
fan punk oant rock& roll
fan garaazjerock oant rockabilly
4000 besikers
mei allegear harren eigen identiteit
te sjen
oan it hier
oan it burd
oan de klean
oan de tattoos
oan de skuon

wat in sfear
wat in muzyk
wat in feest
wat in dei

sjoch hjir foar wat foto's

sjoch hjir foar in resinsje en hjir
maandag 2 maart 2015

Kening fan de greideWij kinne de skriezen wer folge.
Underweis nei ús omkriten
skriezen mei gps sinderkes.

grappich
ien fan de skriezen hjit Wommels

Wylst skries Amalia al yn Frankryk is
bliuwt Wommels wat efter

dy sit noch yn Guinea-Bissau.
jim kinne se folge
sjoch op de kaart
zoom yn en sykje ús favorite skries Wommels


Sjoch op dizze kaart