dinsdag 30 april 2019

Fytse

De kommende wiken drok oan it fytsen
dus rêstich op dizze blog

Mei wat gelok binne wij juster oankommen yn Paris
mei in Flixbus
en fytse wij no súdlik nei de Loire.

Sa sjocht de route der ûngefear út
Totaal sa'n 1600 km
 at wij net tefolle omfytse

It sil wol 1700 oant 1800 wurde

Wij ha de tiid,
de moanne maaie is fan ús....

zondag 28 april 2019

Molke

Lêze ûnder iten dat dogge wij meast net.
Ik haw it dan oer in boek, de krante
of de binnenkommende appkes en oare berjochtjes
op de tillefoan.

Mar op in momint fan "ferfeling"
kin ik myn nijsgjirrichheid net mear yn bedwang hâlde
en lês alles wat er op in pak molke stiet,
healfolle molke ek noch wol

Dy nijsgjirrichheid komt troch it logo fan Planet Proof,
dat sûnt koart op dit pak stiet.

Dus gean ik alle teksten lâns
en freegje mij dan ôf
wa't sokke marketing ûnsin betinkt.

Oer de duorsume molke stiet dat
"de koe als extra aandacht in de stal een massageborstel en een eigen ligbox heeft"
"dat de boeren in de boerenbedrijven minder dan gemiddeld broeikasgassen uitstoten"
"meer zorg besteden aan grasland en een fijne leefomgeving voor vogels en bijen"

ik soe hast sizze wolle
je binne net wiis at je gjin molke drinke

It logo Verpakking giet mij boppe de pet.
"Bij drankkartons"stiet dêr.
Gjin idee wat ik dêr mij moat.
Ik smyt se gewoan yn de grize kontainer
of moat it bij dochs bij it âld papier?
Of binne der ek drankkartonkontainers?

Myn konklúzje: it is lekkere molke
mar at dat komt troch al dy teksten op it pak,
betwivelje ik.

In soad teksten, sifers ensafuorthinne.
mar foar de measten sil de tekst op de reade pylk de reden wêze
om dizze molke te keapjen en net de massaazjeboarstel....
donderdag 25 april 2019

Aaipop 2019

It is wer safier
Aaipop op Peaskemoandei yn Nijlân.
It is meast rêstich yn de tinten
mar drok op it terras tusken de tinten.
It is drok bij de bar, bij it húske en bij de fretterstinte.
It is dan ek prachtich waar.

Foar de jeugd, dy't komt foar it feest,
is de muzyk bijsaak.
It is in lestich festival om te spyljen
liket mij sa ta,
seker wannear je graach heare litte wolle wat je kinne.

It meast jonge publyk hat er gjin ear foar
en it âldere publyk lit it wat ôfwitte.

In pear trochsetters (dy âlderen)  ferneare dit anti-muzykgefoel noch
mar de fraach is foar hoe lang?

Ik koe yn alle gefallen it meast wat ik sjen woe
yn alle rêst sjen.
Gjin minsken foar mij
en fier genôch bij de boksen wei
wêr't oaren dy't nea bij de muzyk komme
altyd foar warskôgje.

Foar it earst net oan de ein bleaun
want om 9 oere haw ik it goeie genoaten
en meitsje ik romte yn de tinte
foar al dy oaren dy't dochs noch in oerke meisjonge wolle
mei Sebeare en Piter Wilkens.

Ljoubjr .

Helder


Bad Mood

Sytse Haima

Briquebec

Mosken

Beatle Sessions

Beatle Sessionsdinsdag 23 april 2019

Ids yn Obe

Op it Oldehoofstertsjerkhôf stiet OBE,
it gebou fan de Taal.
It is de kommende moannen
in plak fan de ferbylding.

Keunstwurken fan Ids Willemsma
dy't op tal fan plakken yn Fryslân,
en dêr bûten,
in plakje krigen ha.

Keusntwurken yn makettefoarm
wêr't wat ferbyldingskrêft bij nedich is
om je foar te stellen
hoe grut se yn it echt wêze soene

It is om dy reden ek sa spitich
fûnen wij, mar ek oaren
dat der neat bij stiet.

Sa'n útstalling bin ik gau klear mei
amper 10 minuten hie ik se besjoen
wat at ik net wit wêr't it stiet
hat it foar mij gjin doel....

seit ek Piter de Groot yn de LC


vrijdag 19 april 2019

Eric Clapton


It kin wol efkes duorje foar't ik dit boek út ha.
In prachtich boek oer it libben fan gitarist Eric Clapton.
In nijsgjirrich persoan en prachtich beskreaun yn dit boek.

Ik wol bij in boek altyd witte,
wêr't it spilet 
en hast alle lokaasjes dy't neamd wurde
moat ik sanedich opsykje op Google Earth of Google maps

Neist dy tiidrôvenjend topografyske aksjes
is der ek ek noch de muzyk.
Tal fan ferwizingen nei bands, nei albums, nei nûmers, 
ik kom eagen en earen te koart op Spotify
om dat allegear op te sykjen en te harkjen.

Blues, dat is syn ding
en sa krij ik in moai byld
hoe't de blues him yn Ingelân ûntwikkele hat 
mei earst the Rolling Stones en tagelyk Eric Clapton
dy't allegear wat fatsoenliker hold as the Stones

Dit boek is in echte oanrider foar de muzykleafhawwerdonderdag 18 april 2019

Dy oare klup

Feyenoord is myn klup
om dêr supporeter fan te wêzen
falt al jierren lang net mei.
Gelokkich kinne wij no wer jierren foarút
mei grutskens
nei ús kampioenskip yn 2017
en de beker en de JC skalen.
yn de lêste jierren.

Dat kinne se bij in oare klup net sizze,
de klup dy't op trije fronten noch wat winne kin
dit seizoen,
mar ek wol mei lege hannen stean kin.
krekt as dy 4 jier hjirfoar

Se skine goed te fuotbaljen
en soms sjoch ik flarden, mear net.
Krekt as tennis, dêr sjoch ik ek net nei.
Ik gean der echt net foar sitten
en dat komt bij sommigen wat raar oer,
begryp ik út sommige reaksjes

Hoe't dat krekt kin,
dat ik dy klup net lije mei
hat Sjoerd Mossou fan it AD
geweldich moai omskreaun

Sjoch hjir

Syn jierdei

18 april
hij hie oars hjoed syn jierdei hân,
at hij net ferstoarn wie:
Ate Vellinga

foar him ien fan syn favorite bands
woensdag 17 april 2019

Tiidsiler
Yn de LC alle wiken in rubryk
om fan in algemien ynboargere frjemd wurd
in fryske oersetting te meitsjen.


Pensionado, wie dizze kear de fraach
en der kaam immen mei in prachtich wurd:
tiidsiler

Ik bin gjin siler,
mar neffens mij jout dit wurd wol goed oan
hoe't wij yn it libben stean....

dinsdag 16 april 2019

Spionnen


Net samar in kop yn de krante,
"de Chinezen komen"
Wij wurde bangpraten foar de Sjinezen
of soene dat allegear spionnen wêze.

De Sjnezen
dy kamen hjir yn de jierren 60/70
as Sjinezen mei in Sjinees.
Wa fûn it no net leuk om goedkeap en oars te iten
en wêr koene je dat net better dwaan as bij de Sjinees.

Alle stêden hiene der wol ien of mear
en sels yn Wommels is in Sjinees om ôf te heljen.
"The Happy family"

Dizze Sjinezen binne gewoan de earste spionnen.
Sy hawwe it foarwurk dien.
Sij hawwe fertrouen bij ús wekt
en sa kamen der Sjinezen yn tal fan kafetaria
om dêr kroketten, frikandellen en patat te bakken,
mei it gefoel fan dat dy Sjinezen hurd wurkje
en it goed foarelkoar hawwe,
krije ek dy patatbakkers it fertrouen

Anno 2019 bestelle wij spul út Sjina
dat op grutte skippen nei Europa ferfierd wurdt.
Spullen, hast foar neat.
mar mei as doel om ús kennen te learen.


Ik fiel it no sels ek alle dagen.
troch myn Huawei sport-en sûnenshorloazje
kocht bij Bol.com
mar makke yn Sjina
It apparaat registrearret alles.


Ik haw sels it idee
dat ik in hongerich gefoel krij
at ik bij de Sjinees lâns fyts yn Wommels,
ja, ik haw sels it idee
dat myn it stjoer fan myn fyts ûnbewust dy kant útgiet
en dat myn fyts suver automatysk gong minderet

en dan haw ik noch net iens in Sjineeske fyts.

donderdag 11 april 2019

Alofje


Bin noch altiten dwaande
yn it projekt Fryske hannen.

Akten fan ferstjerren digitaliseare
troch de gegevens yn in database te bringen

Alofje
dy namme kaam ik tsjin
Ik wit net hoe't it jim giet
mar ik sprek it út as

I love you

Wat in prachtige namme
en wat spitich dat je dy hast net mear tsjinkomme


woensdag 10 april 2019

2470 meter


Samar in fraachje yn it AD,
yn in kwiske hoe goed je Nederlân kinne:
"hoefolle fytst de Nederlander gemiddeld per dei?"

Seels fyts ik
de lêste 20 jier
rom 10.000 km per jier
wat del komt op sa'n 30 km op in dei....

en dan falt it mei ôf
dat it antwurd op dizze fraach
2,47 kilometer is


dinsdag 9 april 2019

Lûd

Lûd, dat is net samar in wurd.
Yn ús oare rykstaal hawwe wij it oer
"geluid en luid"
wij hawwe it altud oer lûd,
it wurd mei beide betsjuttingen.

Tongersdei 4 april wiene wij bij Tryater
yn de nostalgyske seal fan Schaaf yn Ljouwert.

In prima stik fierders,
mar wat de tekst oangiet
haw ik sa'n 30 % net ferstien.
As man fan taal en tekst wie it in minne jûn.
De brabbelteksten (nije wurden)
wiene dêr debet oan, 
mar foaral it lûd.
It lûd yn sealen Schaaf
is echt min (foar stikken)
en dan makket it neat út hoe lûd it stiet

Freed wie ik yn it Bolwerk yn Snits
trije bands yn it hardcore sjenre.
It wie lûd 
krekt net te lûd,
mar it lûd wie goed
en dat is foar dat soarte muzyk wol moai.

woensdag 3 april 2019

Ald

It digitaal kafé, wêr't wij mei in oantal frijwilligers
yn de byb yn Wommels,
minsken (meast âlderen) stypje mei tablet, tillefoan of laptopfragen,
levert soms aardige kontakten op.
Sa as hjoed,
doe't ik op fersyk fan in âlder echtpear
nei in oar doarp as Wommels fytste
want "de mail woe net fuort en woe net binnenkomme"
wie harren needgjalp fanút hûs
omdat se fanwege krupsjes net lâns komme koene op moandeitemiddei

En sa sit ik dêr yn in húskeamer fol mei boeken
dêr de man him noch altyd yn fernuvere
en mei in kompjûter,  dêr't de frou net sûnder kin.
In kompjûter dy't swier ronkt bij it opstarten
en wêr't it grutste lettertype ynsteld is
fanwege de al mar minder wurdende eagen.

Mei wat gelok, tink ik,
los ik it probleem ridlik gau  op
en sa ha wij noch wat tiid
om ek oer wat oare dingen te praten

Dat harren bern op ôfstân sitte yn it Westen fan it lân
en dat dy ek net alles witte fan kompjoeters.
Bern dy't ek yn doelgroep fan it Digitale kafe sitte,
want dan besef ik mij
dizze minsken binne 90 en harren bern dus like âld as mij.

Nee, dêr kinne de bern ús net mei helpe
mar wol de pake- en beppesizzers
at dy in kear tiid ha om hielendal nei dat fiere Fryslân te kommen

It wie in nuttich fytstochtje en ik haw it graach dien.