donderdag 28 september 2017

8731

8731 is ús postkoade,
en dêr is neat mis mei;
(noch) net goed genôch foar de miljoenen
fan de Postkoadelotterij
mar wol foar in Willem&Drees pakket,
sa sei de brief in pear wiken lyn

Hjoed
wie de grutte dei
hjir en dêr yn de buert stoppe de kuolauto
en brocht de doaze
mei farsk spul
Wij hawwe al in goed miel hân hjoed

zaterdag 23 september 2017

It doaske


Je sjogge it hieltyd mear
de taffeltsjes oan de kant fan de dyk
mei sjem,
mei aaien,
mei beien,
mei kealebassen
mei fruit of griente

taffeltsjes of spesjaal makke hokjes

at je der lâns fytse
dan falt it each gelyk op
al dat kleurige, fleurige
en biologysk dynamysk ferantwurde guod

it each moat it dwaan
om ús ta stopjen te twingen
en ta keapjen te ferlieden

sa is it net net op Skylge
bij dy iene poddestoel
mei dat doekje op in doaske
dat nijsgjiirichheid opwekt

It briefke derbij:
goudrenetten,
komkommers
beantsjes

moai ut de sinne holden
en nei de poddestuollen
sjogge alle fytsers op Skylge

en jûns rêdt it maklik op.....
at it doaske der noch stiet fansels

donderdag 21 september 2017

In geurke ûnderweis


It is wiet yn it lân
dus gjin tiid om te jarjen.
Us fytstocht dizze wike
yn it âlde Haskerlân
mei plakken as Alde Ouwer
Aldehaske, Reahel em Stobbegea
levere dan ek gjin oerhearskjende jarrelucht op

nee, it wie gâns better
doe't wij fanôf Aldehaske
ûnder de reek fan Sint Jânsgea kamen....
de lucht fan in bakkerij
fan de koeke
fan de Snelle Jelle

wij gyngen der suver langsumer fan fytsen
sa lekker.........

woensdag 20 september 2017

Wurkdruk

Wurkdruk
it is in term wêr't ik gjin lêst fan ha
en ek nea hân ha.
Ik haw it seker drok hân op it wurk
mar dat skynt wat oars te wêzen.

Heger lean en minder wurkdruk,
dat hear ik se roppen yn it ûnderwiis....

40 jier wurke ik yn it ûnderwijs.
oan de sydline, mar dochs yn it ûnderwiis
en ik begryp dêr neat fan.

ik wol myn eardere kollega's net ôffalle,
mar it weromdringen fan de wurkdruk
hat mei it systeem fan fakânsjes
en je eigen ynstelling te meitsjen

12 wiken fakânsje of frije dagen
is fansels geweldich,
mar it soarget der foar
dat je al dat wurk en dat is seker net in bytsje
yn folle minder wiken dwaan moatte;
dus per dei wat mear as in oar ...

pogingen om dit om te draaien
binne lestich want 12 wiken frij is wol hiel fijn

de fisieuze sirkel...

Wurkdruk en hurdwurkje,
dat seach ik dit wykein
bij de tintebouwers fan Europa tinten

as "slaven" waarden se behannele
net in minút fan de baas syn tiid gie ferlern,
de baas bepaalde
wannear je in stikje pizzapunt ite mochten
wannear je trije slokken wetter nimme mochten
en wannear it wurk jûns om 11 oere dien wie
dat je ien bierke ha mochten

hurd wurkje,
sa mâl hie ik it noch nea sjoen

nee, it wiene gjin Nederlanners
útsein de baas,
it wiene Poalen......


maandag 18 september 2017

Parc fermé

Foto Fred Cartens

"Parc fermé
dat is dat parkearterrein dêr
wêr't dy fytsen stean",
hearde ik sneon in wat âldere frou sizzen
tsjin har kunde.
"dat haw ik hjoed leard",
sei se der efteroan
"en ik mei der net komme"
hearde ik har ek noch sizzen.

Yndie, âldere frou,
dêr stean de fytsen en dêr meie jo net komme.
it wurd "fermé" seit it al,
dat is frânsk foar "ôfsluten".

sneon mocht ik
mei Carolien de Vries en Pieter Groenveld
bij de yngong stean
fan dat ôfsletten terrein yn Wommels

foar alven komme se al
mei harren autentike Gazelle reesfyts
de leadswiere trackingfyts
of it hypermoderne triatlonbeest,
mei koffers
of kratsjes
of tassen
fol klean, skuon, hândoek en foeding

bij it stek de kontrôle:
sticker op de fyts
nûmer bij de hân,
fyts beoardiele
remmen goed
helm net te los

It parc fermé
allinne foar de atleten
want it giet om harren spul,
om harren djoere fyts.

konsekwint wurde alle oaren minsken
ja sels bern, keard
om it parc te betreden
om bijgelyks efkes bij dy moaie fytsen te sjen
of noch wat bemoedigjende wurden te sizzen

dat kearen wurdt net altyd wurdearre
troch de nijsgjirrigen en de supporters
wol troch de atleten
want dat murken wij doe't it foarbij wie
en se harren fyts wer ophellen

tefreden en tankber,
dat it spul der noch leit en stiet
en dat litte se foaral ek merke
mei in "dankjewol, tige tank, dik yn 'e oarder"
en sa't Jacob van der Ploeg sneontemiddei meardere kearen sei:
sûnder jim (en dat jildt foar alle frijwilligers hjoed)
kinne wij dizze moaie sport net dwaan

it wie in learsume en noflike dei
op it park fermé
mei Carolien en Pieter

vrijdag 15 september 2017

Elts Sines"Elk Sines"
dat sei Tjerkje fan de Klieuw faak yn har kafee
"Drekt betelje"
dat haw ik ek faak heard út har mûle.

It kaam juster allebeide foarbij
yn de "tragyske" teaterfoarstelling
fan it libben fan Tjerkje, Fonger, Anne en Lammert
yn kafee de Klieuw ûnder Hidaard

bewust is der yn dit stik foar keazen
om de klam te lizzen
op de fijandige ferhâldingen
tusken de 2 bruorren en 2 susters,
op it leafdeslok en it leafdesfertriet 
fan de 2 brourren en de 2 susters
en op de rol fan Maria foar Tjerkje

Dus jout dit stik in moai byld
fan dingen dy't wat djipper gean
as de lol oer de feesten op de sneintemiddei
mei in trompetspyljende Bernlef Cornelis
in gitaarspyljende Jan Oalje
in dichtsjende Tsjêbe Hettinga
en in kreakjende sjoeboks 
wêr't Heintje ek ynsiet 

In bysûnder byld fan de famylje, 
dêr't wij as jongfeinten yn dy tiid
oan foarbij gongen
en seker gjin rekken mei holden

Klaasje Postma wie Tjerkje,
en dat is genietsje:
it is libbensecht.....
dat allinne al is de muoite wurdich om te sjen

mar ek Anne, Fonger en foaral Lammert 
kamen ta libben sa't ik se noch sjoch.
yn myn herinneringen

Skitterjende lieten wurde der songen
mei moaie teksten en prachtige muzyk.

(Bin ik te min omdat dyn heit mear kowerútsjes hat......)

Us eigen herinneringen 
dy koene wij nei ôfrin noch efkes ophelje
yn de feesttinte
mei in Heineken fleske, 
mei in droech woarstje (net mear fan Bouma)
of mei in gehakbol

en sa hat elk syn eigen anekdoates!
Myn moaiste?
It wie 1979 en wij hiene krekt ús earste dochter krigen.
Wij wennen yn Hichtum
en Tjerkje kaam lâns
op brommer.
foar in kreambesite.
Tafallich wie myn mem der ek
en dy moast nea folle ha
fan myn regelmjittige besites oan de Klieuw
en foaral myn drinkgedrach

Fol grutskens seit se dan ek tsjin Tjerkje:
bij mij thús krigen se gjin bier 

"krekt", sei Tjerkje", " en dêrom sitte se altyd bij mij". 


Elk Sines is in jûn om nei út te sjen.....
Moai dien dêr op dy prachtige lokaasje
oan de Huniadyk ûnder de reek fan de Klieuw
donderdag 14 september 2017

De Klieuw

Hjoed komt se wer ta libben
Tsjerkje fan de Klieuw

It teaterstik Elk Sines
giet yn premiere
oan de Huniadyk flakbij de Klieuw
en ik bin der gelyk bij....

Moaie  herinneringen
komme fêst yn de stikjes werom

Ut de tiid dat foto's meitsje
noch net sa gewoan wie is as no
haw ik gelokkich noch in pear yn it archyf

mei Fonger ien drinke op it terras wie foar beiden gjin straf
Lammert, Riemer, ............, ...........

Riemer Tamminga


Dit hie ik op it behang skildere op myn keamer oan de Alde Komerke yn Snits
woensdag 13 september 2017

Jorwert
"It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn  yn de nacht"
sa hjit it stik yn de Jorwerter notaristún dit jier.

Op it puntsje fan de stoel,
adembenimmend,
en mei grutte ferwûndering
en wurdearring sjoen
hawwe wij sjoen
nei haadrolspiler Kristian Johan Frâns Boonstra
spile Bauke Klaas Haanstra

Wat set dy jongfint dêr in rol del
fan in autistyske jonge,
ús alhiel meinimmend
yn syn wrâld
mei al syn nukken
syn dinkjes
syn beweginkjes
en syn trochsetten

mar
it is net allinne de haadrolspiler
dy't doocht,
it is ek de opset fan dizze útfiering
en de prachtige wikseljende bijrollen
fan alle oare spilers

dit is echt genietsje

Foar in moaie fotoreportaazje
fan Piet Douma
sjoch foto's lykas dizze hjir ûnder
ûnder dizze linkGreidhoekfestival

Wat in dagen
rûn dat Greidhoekfestival
Fanôf woansdei wiene se dwaande
al dy frijwilligers
om der wer in moai útsjend festivalterrein fan te meitsjen.
handige jonges en famkes
dy't bouwe kinne as de besten.
Handich mei boar, hammer en rollend materieel

ik seach se twa dagen dwaande
jonges as Jaap Pater en Hans van der Schaar
dy't hast tegearre de muorre bouden
nei in idee fan Aart "Trump"

De grutte giele muorre
dy't it terrein sa moai makke

En al dy oare wrotters dy't
rydplaten leinen
hokjes delsetten
pellets leinen
tinten opsetten (en skjinmakken)
paden slucht makken
kofje setten
buordsjes en lampen ophongen
broadsjes smarden
sop makken
en wat er allegear noch mear
te dwaan wieEn dan sneins.....
nei in prachtich festival
opromje
meielkoar
yn de drek

it wiene moaie dagen

Oh ja
noch efkes dit:

Ik seach ek Poalske wurkers
fan Europa tenten....
dy't wurklik net in minút fergriemden
mei efkes om je hinne sjen
efkes bijprate
efkes mail tsjekke
of oars wat....

nee,
dêr soargjen de baaskes wol foar,
de Nederlânske,
wol te ferstean
vrijdag 8 september 2017

Iepensteande brêgen


70 kilometer fytst
yn de súdwesthoeke
en dan 5 kear wachtsje
en  2 kear
der noch krekt oer
foardat dy omheech giet

sjogge jim wêr dizze 5 binne?

donderdag 7 september 2017

150 jier lyn

Needwaar is fan alle tiden,
docht mar wer  bliken.

Dit stikje yn de Ljouwerter Krante
fan 150 jier lyn
jout in "moaie" beskriuwing"
fan in bui fan 3,5 oere
dy't ek in pleats
tusken Wommels en Easterein trof
(boarne LC, 150 jier lyn)

woensdag 6 september 2017

Nuttich wyldpisje

It field in bytsje as nuttich wyldpisje
dêr op it parkearterrein krekt foar Hoorn oan de A7.

Sûnt koart stiet dêr in piskrús
mei in nuttige funksje


Sa'n ding soe ek net misstean bij it stasjon yn Ljouwert.
Underweis nei trein en bus is der faak hege need


dinsdag 5 september 2017

Metallica


Op in moaie moandeitejûn
yn septimber
nei Metallica
yn de Ziggo Dome yn Amsterdam

Wat in sfear
wat in muzyk
wat in feest

metal/hardrock op syn alderbest
vrijdag 1 september 2017

Tabletkafé

Kafés,
wêr't it earder bedoeld wie om neat te dwaan
binne  no somtiden plakken
wêr't allegear spesifike aktiviteiten
dien wurde kinne

net dat it yn in kafé is,
mar it klinkt wol lekker en net saai

Kinne wij net it repairkafé,
wêr't handige Harries hast alles meitsje
wat stikken is?

Binne der ek net haak- en breidzjekafees
wêr't froulju
mear produsearje as breideb sokken en haakte kleedsjes?

En sa komt er yn Wommels
in tabletkafé,
op moandei
yn de byblioteek.

Wa't stipe ha wol
bij ynstellingen fan tillefoan of tablet,
wa't tips ha wol oer aardige apps
kin dêr sa no en dan op moandei telâne

elkoar helpe en ynformeare
it liket mij aardich om te dwaan
dus bin ik dêr bij moandei
om te ynformearjen en om te learen

Moandei 2 oktober begjint it
om 14.00 oere