zondag 25 april 2021

Spegel en helm


De sifers lige der net om:
mear ûngemakken yn it ferkear meinamme bij fytsers.

Ik fyn mij sels in frij benaude fytser
dus soe ik mij gjin soargen hoege te meitsjen.
Ik haw ek in romme erfaring
mei ik hast wol sizze.

Der is lykwols ien ding
dat tsjin mij wurket,
dat is it âlder wurden.

Alder wurde makket trager 
en dat giet hiel langsum.
Alder wurde freget mear konsintraasje yn it ferkear
en dat is just wolris wat minder at je âlder wurde.

Mar âlder wurde betsjut ek dat je ferstanniger wurde.
Sûnt ferline jier is it begong
dat ik soms in helm op ha.
Yn it bûtenlân die ik it al op ús fytsfakânsjes.
Dat helmdragen hat him troch setten yn 2021 
want ik ha no faak in helm op
at ik wat langere einen fyts.

Sûnt dit jier haw ik der ek noch in spegel bij,
in âldmannespegel, soe ik earder sein ha,
mar it foldocht skoan.
Ik kin him elkenien oanriede,
je hoege der net iens âld foar te wêzen,
mar harkje nei dizze "âlde" fytser is genôch


Geen opmerkingen: