maandag 30 januari 2023

Oseaan rees

 Fiif sylboaten binne dwaande 

de hiele wrâld oer te farren.

Ik folch it mei grutte belangstelling,

dizze "Ocean Race"

Fia filmkes, bylden en fansels de tracker.

Se binne no dwaande mei de twadde etappe

fan Kaap Verdie nei Kaapstad

Se binne no earne tusken Brazilie en Westelik Afrika

Op ûndersteande foto de stân fan saken

It blaue gebiet binne de saneamde Doldrums, 

dêr is gjin wyn.

Se farre no sa'n 5 knopen per oere

en komme dan út op sa'n 170 kilometer yn 24 oeren.

Mei wat normale oseaanwyn is dat gau 600 kilometer yn 24 oeren

De ferskillen binne noch net sa grut

Tusken de earste en de lêste sit no sa'n 84,6 mijlen

Jim kinne de rees hiel maklik folge

mei dizze link
Min rapport

 It soe net earlik wêze

at ik myn suksesrapport hjir allinne del sette soe

Dêrom hjoed myn alderminste rapport ea

Tidens de legere skoalle perioade wurd ik "klearmakke"

om nei it lyceum te gean.

In oantal sneontemoarnen geane wij al nei Snits

om wat lear,- les- en fytserfaring op te dwaan.

Yn dy tiid is der op sneontemoarn gewoan skoalle.


Mei twa fiven en in fjouwer gean ik net oer

en slút myn koarte karriere op it Bogerman lyceum ôf.

Efterôf bin ik der wol wis fan dat 

dat it net oan it learfermogen leit,

mar oan it sosjale aspekt.

Ik bin der gewoan noch net oan ta.

Yn july jierdei, dus in hiele jonge learling

en yn in klas mei in stik as 10 dy't it foar it twadde jier dogge

en dus folle âlder binne

en mear útgeanserfaring hawwe

dy't se graach mei mij diele

en wêr't ik in tige soad belangstelling foar haw.

Dat it twadde rapport noch in opmerking hat fan

"hard aanpakken" fan generaal Greep hat dus neat jûn.

Ik tink dat it krekt dêrom neat wurden is dêr.


zaterdag 28 januari 2023

Fabrykskeatsen

Tusken 1952 en 1982 wurke myn heit op it molkfabryk yn Wommels. 

Se makken dêr tsiis en bûter.  

Hij wie dêr sentrifugist. 

Yn myn herinnering wie der ek alle jierren fabrykskeatsen. 

Dat wie de ienige kear yn in jier dat hij keatste.

In krânse oan de muorre dat kin ik mij net herinnerje. 

Hij hie in soad fan mij!

Dy keatserij dat wie  in sportyf en sosjaal barren 

sjoch ik oan de stikjes yn de Boalserter Krante.  

Dat er op tsiis trakteard waard, 

dat begryp ik en dat Rivella (de reade tink ik)  út Wolvegea de doarst leste ,

 fyn ik logysk, 

mar dat der rokerij foar publyk en keatsers beskikber wie en dat ek de prizen rokerij wie, 

je kinne it je no net mear foarstellevrijdag 27 januari 2023

Skiednis

 Al dy kwissen mei fragen oer skiednis

leverje in soad diskúsje op.

At je iets net witte en in twitteraar wit dat tafallich wol,

dan wurde je ôfmakke troch dy twitteraar en tal fan oaren.

Mei de grûn gelyk.

Wij fine it bijsûnder dat immen net wit

dat Franeker in stêd is

dat it ien fan 11 is

dat Eise Esinga dêr syn planetarium hie

en dat de PC, de wichtichste keatsdei yn Fryslân dêr is.

Mar wat witte jim fan Berkel

of fan Reuver, dat hast like folle ynwenners hat?

Ik haw myn rapportboekje 

fan de Herfoarme skoalle der mar efkes bijpakt

om te sjen hoe't it siet mei myn skiednis en sa
woensdag 25 januari 2023

Wok

Ha jim wol ris Wok besteld bij Thuisbezorgd?

Wij net.

It soe frjemd wêze dat dat jimnet wok besteld ha.

Want neffens in ûndersyk docht bliken dat

wij yn Fryslân dêr sljocht op binnedinsdag 24 januari 2023

Trou boekje

 Ik haw gjin idee, 

at Jellie en ik ek in trouboekje haw.

It sil wol, mar it leit net boppe yn in laatsje

Ik kom dy fan myn heit en mem tsjin.

Yn 1952 binne se troud.

Wat mij opfalt is de lêste bledside 

dy't spesjaal bestimd is foar de memmen.

Fierders kin ik sizze 

dat ik net mei memmemolke grut wurden bin.

Hjir stean wol in oantal opfallende ferplichtingen ynNútsjesmoar

 

Ik rûn sneontejûn op de Nijstêd yn Ljouwert

Dêr kom ik net sa faak,

want ik bin net sa fan it winkeljen

en dan kinne je dêr foaral dwaan.

Ik bin ûnderweis nei Neushoorn

en myn each falt op de Pindekaaswinkel.

De Pindekaaswinkel. dat is nij foar mij.

Ik kin mij der best wol iets bij foarstelle

mar dat sa'n winkel op in prominint plak 

"de drokke kant fan de Nijstêd" stiet, ferbaasd mij.

Sneintemoarn lês ik it AD

mei dêryn in nútsjesmoartest.

De beste, neffens it pennel, 

is te krijen bij û.o. de Coop

Ik sjoch yn ús keukenla

en dêr stiet yndie de pot fan de Coop.....

Wij binne dus kenners


maandag 23 januari 2023

Perfekt

 


Etske Thie is lid fan EXTINCTION REBELLION

in aktive miljeu groep minsken.

Sûnder geweld wolle se harren punt meitsje.

Sokke lju lizze sels ek altyd ûnder in fergrutglês.

Sitte se yn auto, is it net goed

Sitte se yn in fleantúch, is it hielendal net goed

Wannear binne je perfekt,

dêr giet dit stikje oer.

zondag 22 januari 2023

Skriuwe

 


In moai artikel yn it AD oer it skriuwen.

Man, man wat kinne wij allegear lang mei in pinne ta hjoeddedei

Jellie puzzelt in protte, dat docht se mei de pin.

Der giet dus wolris ien leech.

Us boadskippen skriuwe wij op in briefke

en it ferhaal wat ik optekenje foar Diggelfjoer

doch ik ek mei de pinne.

Fierders soe ik it net witte.

De pakesizzers dy't grutsk sjen litte,

as se de goeie leeftyd ha

dat se de earste letter skriuwe kinne fan de foarnamme

en dan de hiele foarnamme

Dat fan dy spykbriefkes kloppet

opskriuwe is goed om iets te ûnthâlden.


donderdag 19 januari 2023

In feestdei

Oer de brêge, dat is it tsjerklik bledtsje yn Wommels

Ik sjoch dêr in sin yn stean

wêr't myn hier rjocht fan oerein stean giet.

De zondag was vroeger een feestdag........Hoe kin iets in feestdei wêze

at je neat meie, 

as allinne mar nei tsjerke gean 

en dy stomme spultsjes dwaan

(net kaarte, want dat fan de duvel)

De snein wie de meast tryste dei fan de wike.....

Der wie mar ien ding wat mij oansti:

dat wie de gefulde koek bij de bakker wei

dy't wij snein krigen neist it stikje keek.

in gefulde koek mei dat nútsje

woensdag 18 januari 2023

Twilling

 Rik Kuiper skreaun in boekje

oer de ienige Siameeske twilling yn Nederlân.

Yn 1953 berne yn Mûnein

en yn 1953 fan elkoar ôf operearre.

De twa sussen fan no hâlde net fan publisiteit.

It boekje hjit "Lieve meisjes, heel gewoon"

Wol aardich om te lêzen 

hoe't dat dy earste moannen gie.

Meast tryste wie dit stikje.

Krekt foardat de operaasje plak fine sil

komt der in âlderling lâns.
dinsdag 17 januari 2023

Muzyk

Nostalgyske elpees en stampende klipkes 

mei yn de seal loftgitaarsolo's, 

hertferskuorrende sjongpartijen, 

in swingende dûnsflier 

en in hapke en snapke op syn tiid. 

Moai dien mannen mei de sinnebril


It wie in hearlike jûn yn Itens.
Dizze hoes mei elpee haw ik mei hân nei Itens

 


maandag 16 januari 2023

Stofstoarm

Ik kom yn de list top 50 "sing a song" albums 

it album fan Woody Guthrie tsjin. 

Hij besjongt in cd fol mei ferskes 

oer de grutte stofstoarm yn Amearika yn de midden jierren 30. 

Wurklik in skitterjend album 

oer djiptryste omstannichheden foar de bewenners fan Oklahoma, 

dy't harren heil earne oars sykje moasten,

 mar nearne wolkom wiene. 

In oantal ferskes [op spotify binne se allegear te finen] 

sitte yn dit klipke en de foto's sizze alles. 

Njoggen minuten 'genietsje mei it hert yn de kiel'Wa't it hiel ferhaal sjen wol

kin dizze doku besjen.

Yndrukwekkend
Lêzing

 


Ik tink dat ik dêr wol efkes sjoch

Liket mij wol nijsgrjirrich

It is ek goed dat der soksoarte lêzingen binne


zaterdag 14 januari 2023

vrijdag 13 januari 2023

Bananendoaze

De lêste,  sis mar 50 jier, is der moai wat feroare.

Dêrfoar ek wol, mar dat bin ik mij net bewust.

Feroaringen dat is de foarútgong , seit men.

Fraach is no wol at sa stadinch oan

net ús delgong oan it wrurden is.

Hast alles feroare, en hast dêr lis ik de klam op.

Nim no de banandoaze,

dy is net feroare.

Se wiene der al yn de 60 en 70

doe't ik in oantal jierren bij Sape Smeding wurke.Op it plak wêr't doe de Spar wie, 

sjoch ik no Siepie Fopma,

de grienteboer bij Jumbo Kooistra

mei in bananedoaze karkjen.

Siepie wurket ek al moai lang yn de griente en fruit

en wij binne it wol iens,

de bananedoaze is net feroare.

De banendoaze, earst mei Fyffes der op ,

doe mei Chiguita 

en no dus mei Bajella

De banendoaze hat sels op Wikipedia

in eigen side.

Dus wolle jim mear witte fan in stikje

"Kulteriel Erfguod", sjoch dan hjir


maandag 9 januari 2023

Syb

Seis pakesizzers

en fiif dêrfan op skies yn Switserlân.

Fan dy fiif slaggen der trije mei flach en winpel

Sij rûtse de blauwe pyste del, 

nei trije dagen oefenje

Twa fan de fiif fine snie best wol aardich

mar wiene net fit

of hiene gau harren nocht.

Dan wie der noch Syb, de jongste.

Dat wie myn maat.

Wij bleaunen op de basis

en dat fûn Syb net slim

Ik al hielendal net

Wat in mantsje, wat in wille
vrijdag 6 januari 2023

Boek

It kin fansels net in minsk wat skele

hoe't ik myn tiid benut.

Mar foar myn eigen gefoel fyn ik it leuk 

om bij te hâlden wat ik sa al lês yn it jier

neist de twa deiblêden en in hiel soad regionale wykkranten.

Ik lês meast twa boeken tagelyk

en de E reader is der foar de fakânsjes

Ik kom út op 60 boeken dit jier

wêrfan

6 muzykboeken

6 Fryske boeken

2 sportboeken

1 fytsreisboek

3 ynformative boeken

en 42 trillers

Tal fan moaie boeken, 

mar goed dat ik gjin stjerren hoech út te dielen


donderdag 5 januari 2023

Fytsdoel 2023

Wielervrienden hâldt fia Strava bij

yn hokker gemeenten je fytse.

Ik sit sûnt 2020 aktyf op Strava

Neffens Wielervrienden haw ik yn 159 gemeenten fyts

sûnt april 2020

Dat is 45% fan it totaal

Ik krige dit oersicht oer 2022It fytsdoel fan 2023 wurdt om it oantal gemeenten nei 200 te bringen

woensdag 4 januari 2023

Frysk

 Frysk behâlde wurket allinne mar at je it ek brûke

Al dy Ingelske wurden dy't foarbij komme, 

it griist mij oan.

Moai dat lêzers fan de Ljouwerter Krante

op syk gean nei moaie fryske wurden.

Dit is de rispinge fan 2022

Ik moat der yn alle earlikens bijsizze:

Ik haw fan 50% fan dizze Ingelske wurden 

gjin idee wat it allegear betsjut.

De moaiste?

snikketikkermaandag 2 januari 2023

Enerzjy

De priissouder foar elektrys en gas hâldt hiel wat minsken dwaande.

It komt net bij elkenien goed út.

Hoe sit it mei de ôfrekken dy't middel yn it jier is.

Yn dit foarbyld 1 april.

It skynt dat er dan dizze tabel brûkt wurdt 

om te bepalen wat je der ûnder of boppe sitte

Liket mij ek wol in handich oersicht

at je erstappe wolle nei de WEK

It doel is 1 juny, mar sykje noch út

at dat foardielich is mei de ferrekening fan de sinnepanielen