zondag 30 december 2012

Lisfyts yn de sinne

in aksjefoto
soms is it net slim om je sels op de foto te setten. 
ûnherkenber
of toch net

(makke op sneon 29 desimber yn de Súdhoeke)


zaterdag 29 december 2012

It haske

It is sneontemiddei.
30 desimber.
In oere as twa.
Lekker maitiidswaar.
Ik bin ûnderweis op de lisfyts.
Earne yn it lân tusken Hidaarder en de Kliuw sit in haske yn de greppel.
Ik sjoch him net.
Hij hat in goed sin.
Kryst oerlibbe.
Machtich.
Dat kinne net alle haskes sizze, want it is fierders rêstich yn it lân.
Te folle fan syn famylje binne in bried haske wurden.
Je moatte as haske altyd goed op je tellen passe.
Op je iepenst wêze.
Sa as no.
Wat sjocht er dêr oankommen?
.....trije fan lofts.....

..............twa fan rjochts ..................

.................seis fan  foaren..................

......en ja hjer, der sit der ek noch ien efter de hikke. dy tinkt seker dat ik him net sjoch.....

It haske tinkt: 
Efkes sjen hoe't ik hjir útkomme sil.
Net nei dy grutte feart drave, want dan bin ik ferlern.
Hea,wat sjoch ik:
twa mei stokken
ynstee fan sa'n sjitgewear.
Dêr moat ik dus wêze,

Dan ynienen barst it los.
Ja, ropt der sa'n "natoerleafhawwer"
Pang, pang
Twa skotten. mar it haske fljucht myn kant út.
pang, pang pang
Trije skotten en noch altiten sjoch ik it haske hin en wer fleanen dwers troch de fjoerliny hinne.
pang, pang, pang 
8 skotten binne der lost en it haske berikt de Slachtedyk en wit oan de oare kant it lân yn te fleanen.
Tryst om te sjen dat sa'n leger "natoerleafhawwers" sa'n haske, dat tocht it nije jier te heljen, in eangstich kertierke besoargje.
Machtich om te sjen hoe't ien sa'n haske sa'n leger jeiers te kakken set.
Myn middei is wer goed.

vrijdag 28 december 2012

Tsjebbe Hettinga

Opromje en net alles bewarje dat is keunst.
Tusken de âlde boeken fûn ik ik noch in prachtich boekje fan Tsjebbe Hettinga.
Ut 1973.
Persoanlik kocht fan Tsjebbe. Op de Kliuw bij Tsjerkje.
It boekje is útjûn yn eigen behear.
Begryplik want wa seach it op dat momint sitten yn sa'n literaire boersoan fan de Burchwerterhoeke.
Neist de tagaonklike fersen falt op dat it yn in pracht hânskrift skreaun is en dat it fol stiet mei adfertinsjes.
De dichter hie it bedriuwslibben nedich
Foaral yn Snits  hiene se fertrouen yn de opset, want neist de hjir ôfprinte foto's fan it boekje stiet der moaie adfertinsje yn fan "de Witte Kat", omskreaun as : intieme sfeer, voortreffelijke hapjes, heerlijke koffie.

donderdag 27 december 2012

"Myn Meubelroute"

Twadde krystdei.......tradysje ....meubelroute...jim kinne it wol.
Gewoanwei begjint myn route bij Resi. Mar dy is der net mear.
Noch wol in fallisemintsferkeap mar dat fyn ik net earlik.
Earst der nea wat keapje...dêrtroch fallyt en dan der no wat keapje seker.
Myn  meubelroute begjint dêrom bij de meubel bûlevaar op Kramershoeke.
Je skine dêr karút te hawwen mar ik sjoch it net..
De SwarteBeien bûlevaar is unyk yn syn soart. Oan de Slachte, dus it middelpunt fan de ierde (ien kear yn de 4 jier). Moai spul mar it is net wat ik sykje.
Yn Lollum is de bûlevaar ticht mar dêr stiet dan ek noch in grifformearde tsjerke.
Bûlevaar DeBieren ûnder de reek fan Waaksens hat grut ferskaat oan bêden. Der is net in bêd dat sa lekker leit as myn lisfyts dus set ik wer ôf.
De Burcherterhoeke bûlevaar docht foaral yn kasten. Ik lit mij net op 'e kast jeie hjoed, dus op nei de Hartwerter bûlevaar.
Alles wat yn dit damdoarp  te krijen is, wurdt yllustrearre troch swart wite blokken. It dûzelt mij foar de eagen dus set ik ôf nei de Kliuwbûlevaar.
Der is gjin slokje mear te krijen en dan hoecht it foar mij net.
De GoudenEngelbûlefaar leit der moai bij yn de sinne mar je kinne dêr allinne mei goud betelje of mei in ingel. Beide haw ik net bij mij.
Sa kom ik werom yn Wommels en stel fêst dat ik lekker fytst ha.

dinsdag 25 december 2012

Get out of my clouds
Earste krystdei is de top 2000 begong.
Oan de ferhalen te hearen op radio 2 is dat foar in soad minsken it muzikale hichtepunt fan it jier.
Dat klinkt moai mar is wol wat nuver.
It hiele jier kinne je fia de ether, de kabel, de kompjûter harkje nei hûnderten radiostjoerders en muzykoanbieders lykas Spotify en JoeTjoep. Je kinne al dizze nûmers en noch bettere heare. Op alle mominten fan de dei.
Dêrneist binne der safolle goeie konserten tichtbij of wat fierder fuort sadat je nea muzyk te koart komme kinne.
Justermiddei doe't it om 12 oere úteinsette, hiene wij de auto krekt poarkeard bij it stasjon fan Molkwar.  Fan dêrút soene wij rinne.
Rinne, jim lêze it goed.
Soms binne der fan dy mominten dat je tinke dat it goed wêze soe dat ik wat mear rûn.
Sa as it momint dat ik konstatear dat ik tefolle oer de 90 kilo bin, at ik konstatear dat it fytsen yn de winter op in te leech pitsje leit en at ik troch in blessure nei fuotbalje kin op dit stuit.
Yn é hûs altiten yn in trainingsbroek omrinne jout net folle, dêrom de stoute rinskuon mar oan.
Mei de top 2000 yn it ear.
16 kilometer lang. De 40 leechst wurdearre nûmers fleagen foarbij
Bij Warns de boaten goed ynpakt en yn de rêst op de wâl

De Spylder yn Warns no noch ferlitten mar ir programma foar de kommende dagen roppend om folk

De seedyk nei it Reade Klif dy't ynriden op eigen risiko oanjoech fanwege it hege wetter

.
Ik sil mij leau ik altyd herinnerje dat ik yn 2012 tusken Starum en Molkwar rûn doe't op 1966 Get out of mij Clouds fan the Stones foarbij kaam.
Fierstente leech neffens myn earen want dêrnei kaam Engelbert Humperdink........leau ik.
Tryst

Fee fan Boer Jasper ferkocht

Moandei krekt foar kryst stie dit yn de krante.
It liket sa'n logysk berjocht.
Hij is ommers beskuldige fan moard op Marianne Vaatstra en hij is ûnderwilens al feroardield.
Troch de almachtich grutte PRdeV, troch it iepenbier ministearje en troch syn eigen abbekaat.
Boer Jasper dy't gjin kâns hat om de druk te wjerstean.
De trageedzje rûn de moard op Marianne moat dit jier ôfsluten wurde.
Dat sil de ôfspraak wol wêze fan de partijen dy't dit regisearje
Dêrom kin it fee wol al fêst wol fuort.
Want mei sa'n abbekaat hat in rjochtsaak gjin sin.

Wa't de feiten nochris lêze wol, dy't oanjouwe dat it hiel oars sitte moat,  kin dizze verwizings besjen.

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/6137/22-december-stephanie-1

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/5619/spencer

http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/12/02/beste-stephanie-bert-jantina-dick-jacqui/


zondag 23 december 2012

Wynmûne

Der binne bepaalde saken yn it jier dêr kinne je de klok op gelyk sette.
Sa as de nijsbrief fan de FKWWI.
Dy falt alle jierren op de dei foar Kryst yn de brievenbus
As lid wurde je fan ynformaasje fersjoen oer de wynmûne dy't tusken Wommels en Iens stiet.
12 jier lang al. Yn 2012 in produksje fan boppe de 1.250.000 kwh, sa sjoch ik stean yn de nijsbrief.
De mûns stamt út de tiid dat der hjir en dêr in wynmûne kaam te stean yn Fryslân.
Wyn enersjy is in goeie saak, hoewol it lânskip der  troch feroaret.
Ik kin mij best wol foarstelle dat der no keazen wurde moat foar konsintraasje.
Mar gjin wynmûnen mear is gjin opsje.
Want de wyn dy hawwe wij fergees en is der alle dagen.
En al ha je it gefoel dat je him faak tsjin hawwe.
Mar dat komt troch dit ferske

zaterdag 22 december 2012

Dit sprekt mij oan

Earder liet ik mij erchtinkend út oer de KNVB aksje om it fuotbal op in sneon allegear te skrassen. In protte klups dienen dêr mei  (RES) of sûnder  (SDS) oertsjûging oan mei.
Yn de Boalserter Krante (gelokkich is hij der noch) seach ik in ynstjoerd stik stean fan Arno Wip, foarsitter fan jv Bolsward.
In tekst dy't mij tige oansprekt.
In bewuste kar om net mei te dwaan oan in aksje dy't sa neat jout, mar dúdlike rigels opstelle en dy witte litte oan elkenien.
Rigels dy't net allinne yn Boalsert fan tapassing wêze moatte mar oeral.
Ik hoop dat ek SDS dizze ôfspraken makket mei alle leden en dat wij der meielkoar op ta sjogge dat se ek hanthavene wurde.


vrijdag 21 december 2012

Strafskoppen

Woansdei wie sc Hearrenfean - Feyenoord. In bekerstriid yn de achtste finale. Mar 18.000 minsken hiene de muoite naam om tsjin in frij lege priis in kaartsje te keapjen.
Dat lege oantal hie fansels neat te meitsjen mei de tsjinstanner fan sc Hearrenfean mar miskien wol mei de tsjinstanner fan Feyenoord. It fertrouen yn in goeie ôfrin of in leuke pot wie wierskynlik net sa grut bij de Fean fans.
It waard in noflike jûn. Op útnoeging fan trije Fean oanhingers yn de famylje mochten de trije Feyenoord supporters yn de famylje mei. It liket foaral troch ús praat, op in famyljestriid fan sij tsjin ús.
Om é beurt mochten wij jûchhei roppe en doe't it oan de strafskoppen ta wiene, rôpen wij allegear: strafskoppen in lotterij.
Fansels hoopten wij wol allegear dat ús eigen klup de lotterij winne soe.
Selden sa'n spanning meimakke op de tribune.......
In hylarysk ferrin fan in searje hiele minne strafskoppen en in oantal hearlike strafskoppen.
Om 23.33 oere wint Feyenoord en dat makke mij sa bliid as in bern, as in protter, as in fûgeltsje, as in holder, as in ingel en as in staring. Ik sjoch al wer út nei it earst kommende jierdeifessie. De Feyenoord sjaal net ferjitte dan.


dinsdag 18 december 2012

Spanga

Ik sjoch no al wer út nei de simmer. Lekker mei de fyts der op út.  Sa as ôfrûne simmer dy prachtige fytstocht troch de Stellingwerven. Mei as hichtepunt it klokkestoelhôf fan Spangea.

sa rêstich, sa ienfâldich, sa echt, sa moai....

op syk nei de grêfstien fan de pake en beppe fan Jellie, myn frou

Sa moai om te sjen wêr't de balken op rêste..zondag 16 december 2012

Wêr bisto?

 
 
Se steane der altiten sa moai mei harren trijen: de kontainers.
Foar hús op de oprit.
In griene kontainer foar it griene ôffal, in grize kontainer foar it oare ôffal en in grize kontainer foar it papier.
Twa grize kontainers dat is wolris wat fertizjend.
Mar it gie altiten goed mei it bij de dyk setten.
Gie.....
Oant ferline wike tongersdei.
Mei in laach snie op it lid, wat hastich en yn it tsjuster kaam de ferkearde kontainer bij de dyk.
De papier kontainer (in âlde model kontainer wat net te brûken wie bij de nije auto's) stie bij de dyk.
It is middei...de kontainer kin wer bij de dyk wei.
De kontainer?........ wêr is ús kontainer?
Rare boel, sette je de ferkearde kontainer bij de dyk is dy fuort...
Neifraach op de buert, bij de buorlju hat neat oplevere.....
Us papierkontainer is tafallich fuortrekke op it momint dat der oan de dyk stie en dêr net stean moatte hie.... Tafallich ?
Moandei mar ris heare wat ús bewennersfreonlike gemeente hjir fan fynt en hoe wij wer oan in kontainer komme kinne.
 


zaterdag 15 december 2012

Bussen


Ik sil net sizze dat alles earder alles better wie, mar der binne wol dingen.
Nim no it busferfier.
Wij hiene hjir de LAB. Hiel oersichtelik. In sjoffeur oan it stjoer, in konduktrise foar de kaartsjes (it wurd swartrider bestie noch net) en in tsjinstregeling dy't ôfstimd wie op de gebrûkers.

De lêste jierren hiene wij hjir yn de greidhoeke Connection en hawwe sûnt 9 desimber Arriva.
Oare nije bussen (skynt in betingst te wêzen) mar de selde sjoffeurs (skynt ek in betingst te wêzen).
Moai toch. It wurdt der dêrtroch allinne mar better op.
Moai net dus. De tsjinstregeling dêr mocht Arriva wol yn knoeie.
Dat ha se mei grut sukses dien mei as gefolch dat der omraak prottele en skolden wurdt.
Op Arriva, op dy ferrekte bus dy't net mear riid.
De buskoordinator bij ús op skoalle hie in minne wike.
Komplete busritten op skoaltiden binne útfallen en bern moatte no soms in oere wachtsje of se moatte noch earder út de les.
It giet dêrbij om jonge bern dy't fanút de hiele Súdwesthoeke nei it spesjale basisûnderwiis gean.
Bij Arriva hawwe se blykber gewoan oan it skrassen west, sûnder te sjen nei de gefolgen foar skoallen.
Arriva hat in hiele minne start makke ek al binne it nije bussen en de selde sjoffeurs.

Fanút in hiel oar perspektyf haw ik der ek lêst fan. Myn muzykjûntsjes yn sealen Schaaf, de Harmonie, Romein en poadium Asteriks, allegear yn Ljouwert komme ûnder druk te stean.
Foaral op freedtejûn at Asteriks de programmearing oant 23.15 docht. In moaie eintiid want de lêste bus gie om 23.57 werom nei Wommels. 
Dat paste prachtich om nei it optreden rêstich nei it stasjon te rinnen.

Arriva, hat yn al har wiisheid beslúten dat de lêste bus no om 23.00 oere giet.
Dat is te betiid at je in jûntsje muzyk of teater dogge en de eintiid tusken 23.00 en 23.30 leit.

Wie Connection der noch mar....of de LAB.

maandag 10 december 2012

De saak V


At jim tinke dat ik no oertsjûge bin fan it feit dat de dieder fan de moard op Marianne Vaatstra oppakt is dan hawwe jim it mis.
Yn dit senario wurdt alles út de kast helle om de echte dieder frij út gean te litten. Knoeie mei DNA en praatsjes fan abbekaten.

Ik leau noch altiten yn de komplotteory op basis fan de feiten dy't op in oantal wepsiden stean fan ûndersikers en at ik sjoch nei de miening fan in oantal deskundigen.
Dubieuze rollen binne der weilein foar PRdeV te A en abbekaat V, sa wurdt der sketst.
Der is oeral goed oer nei tocht mar der is noch altiten in âlde wiisheid dy't no fan tapassing is.
" In leagen hat koarte poatsjes" en dat betsjut itselde as "al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel"

Ik hoop dat de komplotlju it noch net opjouwe.

Ik wiis jim graach op de webside Boublog en it nijsgjirrige item oer Derren Brown mar mear noch op De onmogelijke bekentenis van Jasper Steringa."

Ik wiis jim ek graach op de webside RechtenKrom dy't striden bliuwt foar de wierheid.


zondag 9 december 2012

De baas sels

foto Minze Dijkstra fia Twitter

Sneontejûn spile Jan Akkerman yn it Bolwurk yn Snits.
Jan Akkerman, yn 1973 útroppen ta beste gitarist fan de wrâld.
Hij spile foaral yn Brainbox en Focus.
Brainbox  is yn de hast orisjinele besetting twa jier ek mei in toer begong.
Ek sij wiene in goed jier lyn  yn it Bolwurk.
Dat wie in moaie jûn ek omdat de sjonger fan Brainbox, Casimir Lux foar in grut part it lûd fan Brainbox bepaalt.
Jan Akkerman hat brutsen mei alles wat him Brainbox neamt mar toert no wol rûn mei it programma "My Brainbox".
Mei Bert Heerink as sjonger, in toetsenist, in basser en in drummer makken se der yn Snits in moaie jûn fan.
Foaral troch it strakke lûd en in geweldich optreden fan de master sels.
Skitterjende gitaarsolo's fan út yn it hearlike  Brainbox reportoire.
Fan 10 oant 12 oan ien stik troch foar in gesellich folle seal.
En de fluit yn sommige nûmers?
Dat die de man op toetsen. Lekker nep mar it klonk goed. En dêr giet it om.
Nettsjinsteande it feit dat it My Brainbox wie, spilen se ek it prachtige Hocus Pocus fan Focus.


PS.
In kaartsje keapje yn de foarferkeap is echt foardielich.
15 euro foarferkeap stie op it affysje.
17.50 oan de doar.
Fia ynternet wie ik ûnderweis om in kaartsje te keapjen.... oant it oan beteljen ta wie. Mei alle kosten der bij kaam ik boppe de 17,50 út. Dat fûn ik wat frjemd.
Dan mar helje bij Primera.
Ofrekkenje komt de man út op 17.49.
Sjoch dêr dogge je it foar.
Mei jild betelle dêr......dus 17,50 want sinten dogge wij net oan.
Foarferkeap is der dus allinne om wis te wêzen fan in kaartsje.

Respekt

Trekkers ride te hurd op de diken en foaral troch doarpen.
Dat sjocht elkenien en it wie goed dat dêr okkerlêsten yn Wommels oer praten waard.
Der sille fêst oplossingen en ideen nei foaren brocht wêze en sa't ik it ynskatte kin, sille"stikjes fan de oplossingen" bij de polityk weikomme moatte.
Dan witte je it wol.
Dat binne der oerlizzen, tsjinstelde belangen, (europeeske) wetjouwing, lange trajekten ensf.

Dochs is der neffens mij in hiele simpele oplossing mar dêr hawwe wij de minske bij nedich.
It gedrach fan trekker sjoffeurs moat oars.
Sûnder wetjouwing en rigels mar gewaon om respekt te toanen foar in fytser en in rinner op de dyk.
Wat soe it moai wêze dat in trekkersjoffeur alle oeren op de dei  it gaspedaal loslit, de rem der efkes opdocht en hast stil stiet at hij fytsers en/of rinners tsjinkomt, sadat dy fytser net mei klamme hannen it stjoer beethâlde moat om de wynflaach te trotsearen, mar om as groet de tomme efkes omheech stekke te kinnen: dankje wol.
Wat soe it moai wêze dat je in trekker sjouffeur dêr gewoan op oansprekke. "He, jong, fynsto net dat....... of soesto........"

Juster wie der in "respekt dei" útroppen troch de KNVB.
It sil wol.
Ik leau der net in bast fan dat der wat feroaret nei al dy moaie praatsjes yn kantines en yndrukwekkende bijienkomsten.
Nije wike giet it der wer om.
Dan steane dy selde heiten (en memmen) wer fol fjoer oan de kant en wurdt er like gemien as altyd flagge en is der like folle protest as altiten tsjin thúsflaggers en thúsfluiters.
Ek hjir is der mar ien kâns om it respekt foar elkoar werom te krijen.
Eigen gedrach oanpasse.
En dat sil like dreech wêze foar de fuotbalsupporter as foar de trekkersjoffeur.
Ik sjoch wer út nei nije wike at der wer gewoan fuotballe wurdt. En ik sis net ta dat ik net wer seur oer de skiedsrjochter of de gemiene flagger fan de tsjinstanners fan SDS.
Gelokkich haw ik mij sels wol yn de hân mar ik haw froeger dan ek mei in autoped boarte. Dat skynt in grut foardiel te wêzen yn je gedrach letter.
Ik miende dat Diederick Stapel dat ûndersocht hat..... dus seker is it net allegear,zaterdag 8 december 2012

John Lennon

It is hjoed 32 jier lyn dat John Lennon fan de Beatles delstutsen waard troch ien of oare gek.
Lennon wie op dat momint 40 jier.
Oan Lennon belibje ik noch in aardich weromtinken.

Op Wikipedya stiet dit:
In maart 1969 bleven John en Yoko bij wijze van huwelijksreis een week lang (van 25 maart tot en met 31 maart) in bed in kamer 902 in het Amsterdamse Hilton Hotel (de "Bed-In"), zij wilden hiermee wereldvrede promoten en protesteren tegen de oorlog in Vietnam. De beelden haalden voorpagina's van kranten over de hele wereld.

Yn Wommels waard fanút de jeugdklups ek in aksje betocht om omtinken te freegjen foar de wrâldfrede en om te protestearjen tsjin Vietnam.
Ek wij riden mei in trekker en wein mei in bêd der op en "John"en "Yoko"der yn troch Wommels.

En ik mocht John spylje, net fanwege myn muzikale kwaliteiten, mar wierskynlik fanwege myn útsprutsen miening oer Vietnam en myn lange hier.


dinsdag 4 december 2012

Twitter statistyk


It is goed om in befestiging fanút in systeem te krijen fan wat myn gefoel wie oer myn twittergedrach. Foar de dúdlikheid op freed, sneon en snein wurkje ik net.


Dat ik foaral in jûns twitteraar bin, seker op moandei, tiisdei, woansdei en tongersdei, krij ik hjir ek befestige

zondag 2 december 2012

Radio harkje

Yn myn agenda steane dizze wike op moandeitejûn en op tiisdeitejûn "radio"
Moandeitejûn om in oere as njoggen jûns folch ik de safolste útstjoering op radio Argusoog oer de saak Marianne Vaatstra (of moat ik sizze de saak Demmink).
Hoe mear ik der fan sjoch en lês hoe grutter myn oertsjûging fan ûnskuld fan Jasper S.
Wannear giet de dôftsjettel iepen?

Tiisdeitejûn fan 20.00 oant 22.00 oere harkje ik nei it muzykprogramma fan Doede Bleeker op radio Súdwest. Noflike goeie, âlde muzyk dy't je net sa faak heare.

Sa as ferline wike tiisdei doe't hij de Mailer Mackenzie Band heare liet.
Dy kaam mij bekend foar.
Myn plakboek út 1970 derbij en dêr fyn ik noch in foto nei oanlieding fan in optreden yn it Dielshûs yn Wommels. 15 of 16 wie ik doe en bin der fêst stikem hinne west.
It klinkt as Creedence


FytseHast desimber en it lei freed noch hearlik op de fyts.
Soms in flau sintsje.
Hast gjin wyn.
Moaie wolkefjilden
Moaie route fia de Bieren, Waaksens, de Grauwe Kat, Arum,  Penjum, Wûns,
Eksmoarre, Boalsert en Hichtum
Mei lekker muzyk.
Sommige minsken hope dat it rjochts hurd en glêd wurdt, ik hoop dat it lofts foaral skjin en droech bliuwt
.

donderdag 29 november 2012

Feilich fytse

Feilichheid foar fytsers je soene tinke en wolle dat it foarop stiet bij oerheden.
Je soene tinke dat feilichheid net bûn is oan grinzen.
Net oan provinsjegrinzen en seker net oan gemeentegrinzen.
Je soene it tinke......
De praktyk is oars.
At ik fanút Wommels nei Snits fyts kin ik foar de "feilige" binnenpaad route fytse fia Reahûs en Turns.
At je de gledde feeroasters, de drek paden en it altyd mei grutte plazzen oerstreamde betonpaad krekt foarbij Reahûs foar leaf nimme wolle.
Dat wol ik meast wol, mar no't se Reahûs op de kop hawwe en it dêr ien grutte drekboel is en seker net geskikt is foar lisfytsen, kies ik wolris foar de auto route nei Snits (fia de Kliuw).
Fanút Easterein kom ik op in moaie autofytsdyk.
It bliuwt altyd gefaarlik yn it tsjuster omdat je hope dat autosjoffeurs je sjogge; mar mei de reade fytsstroken en de goeie wite linen dy't dêrbij heare , jout it je as fytser dochs wol in reedlik in feilich gefoel.
Hoe oars wurdt at ik de Kliuw foarbij bin en de gemeente Súdwest Fryslân binnenfyts.
Ynienen hâldt it op.
Gjin reade fytsstrook mear oan beide siden mar in hiele suterige wite line yn it midden.
Gelyk krij ik dat ûnfeilige gefoel.
Ik wol hurder om sa gau mooglik wer in feilich fytspaad bij Tsjalhuzum te berikken.
Mar hurder giet net. It giet langsumer want it grize fan de dyk en it grize fan de berm liket wol hiel bot op elkoar. Ik fyts mear nei de midden en besykje de wite strepen te folgen.

It soe moai wêze dat in feilige dyk foar fytsers net ophold bij in gemeentegrins.
Of is der hope nei 2016 at de Gemeente Súdwest Fryslân bij in stik fan Littenseradiel komt.
Dan moat in feilige fytsdyk der wol ynsitte. Ek yn Sudwest Fryslân.


woensdag 28 november 2012

Begrutsjen

Ik haw sa'n begrutsjen mei dy Kickbokser wêr't ik de namme efkes fan kwyt bin. Komt ik dat ik altiten wat muoite ha mei Marokaanskes nammen. Al dy bijlûden efterelkoar oan meitsje de útspraak net makliker en dêrtroch myn ûnthâld ek net.
Ik neam him dus mar Man Estelle. Want dat wol hij graach wurde. Hij wol ek fan ûnbesprutsen gedrach wurde.
Dat sei hij doe't hij efkes frij kaam.
In grutte blunder fan de rjochtbank.
Net mei tsjûgen prate en net yn de horeka komme.
Dat is it selde as de paus ferbiede in krús te slaan en Matthijs van Nieuwkerke ferbiede oimmen net yn de rede te fallen.
Dat bestiet dus net.
Sa moat man Estelle wer yn 't gefang.
Liket mij logyske at je immen ynelkoar ramme.
Gjin begrutsjen.
Syn sit efter de tralies duorret oant 2013 ta.
Dat is net leuk (foar him).
Kryst fiere yn it gefang.
Dat hat Hazes ek al ris dien tink ik.
Oars kinne je dêr net sa moai oer sjonge.
Foar Man Estelle dus in joetjoepke fan Hazes, oanbean troch mij,


En fan @tsjeard mei hij harkje en sjen nei the Beastie Boys Fight for your right


Ek oanbean troch @Tsjeard  Neat it fan Michael JacksonEn omdat der ek dit jier fansels wer twa krystdagen binne kin My own prison fan Creed der ek noch wol bij.


@Jortvan Zutphen fynt Prodigy foar him wol stoer muzyk en dan spesjaal it nûmer Smack bij Bitch


En nei al dat geweld is der tiid foar rêst. Mei John Prine slagget dat wol.
maandag 26 november 2012

Muzyk agenda oanpast

Rjochts op myn blog stiet myn muzykagenda.
Dy pas ik regelmjittich oan.
Want moaie konserten binne der altyd.
Je moatte der allinne efkes tiid foar meitsje.
En dat doch ik graach.
De bluesjûn mei de Blues Busters yn Noflik Easterein hat wer west.
Sneontemiddei om goed 4 oere oant healwei njoggen oer ta.
It wie wer in feest.
It swingde de pan út ek, mei troch in gast mûlharpspiler.

Nij yn de agenda iets hiel bijsûnders.
Op de ferlanglist fan soan Tsjeard en mij stiene de Dropkick Murphys.
Wêr kinne je dizze Amerikaanske punkband dy't safolle hat mei Ierske folk better sjen as yn Ierlân.
Yn Dublin dus op 12 jannewaris 2013.
Twa nachten Dublin mei in konsert fan the Dropkick Murphys.

In lekker drok nûmer
 
In hearlike ballad

zondag 25 november 2012

Drave

Hurddrave is troch de jierren hinne aardich populêr wurden.
It oantal ringroepkes is flink groeid en sa komt it ek dat je oeral minsken draven sjogge.
De technyske ûntwikkelingen hat dêr yn ek in rol spile want ûnderweis mei hertslachmeters, kalorymeters, stappetellers en gps is it mear as wat drave.
11 jier jier wie de earste Slachterin.  In parkoers, diels oer de Slachte, fan 2, 5, 10, 21,1 kilometer.
11 kear bin ik no west te sjen bij de start en de finish.
In moai byld is foaral it healoere foar de start.
Oeral yn Wommels riede se harren ta op de rin. Yndrave, opwaarmje, yn de stimming komme, it goeie ritme sykje en oerlizze mei de oare dielnimmers. "Wat draafsto, wat is it doel en hoe giet it".
Om 11 oere giet it los.
De sinne besiket der trochhinne te kommen want it is grou en griis en dizich. Mar de sinne moat de slach ferlieze, it bliuwt in draaftocht yn de mist.
Wylst de dravers harren paad en route drave gean ik alfêst al nei de finish want de 2 en 5 kilometer binne sa werom.

En bij de finish bin ik op tiid foar in prachtich taferiel.  Wybren Visser fan Harns (?) docht al jierren mei sûnder dat der sprake is fan draven. Efter syn rollator, mei trainingspak en sportskuon oan, skoot hij himsels de 2 kilometer foarút. Om as earste oan te kommen yn syn kategory.
Bij de finish meldt hij him bij de organisaasje en hellet út syn rollatorkuorke in presintsje foar de organisaasje.
Hoe tankber kinne je wêze dat je noch meidwaan meie en kinne.
En sa binne se allegear wer oankommen mei ik oannimme. 
Ek soan Tsjeard (koarte broek) dy't hjir sa'n 200 meter foar de finish draaft bij it hús (lofts) fan dochter Hildau lâns.


vrijdag 23 november 2012

Yn de ban fan.......

Sûnt moandeitemoarn 7.30 oere bin ik yn de ban fan de moard op Marianne Vaatstra.
Fanôf it earste momint dat ik it hearde wol it mij mar net oan oan dat dit de dieder is.
Miskien is dat wol raar.
Lês ik miskien tefolle misdied / rjochtbank thrillers , wêryn bewiis altyd en manipulaasje soms in rol spylje.
Wêrom wol it mij mar net oan dat in boer nei 13 jier ynienen de dieder is.
Ik wie gelyk ferbaasd dat de almachtige Peter R de Vries it nijs wrâldkundich makke.
Wat sit hjir efter?
Werom organisearret de offisier fan justysje sels net in parsekonferinsje en docht it nijs?
Myn erchtinken oer de rol fan PR krige ik ek befestige yn de útstjoering fan DWDD fan moandei en tiisdei. In walchelik optreden dy't fermoeden docht dat der mear oan de hân is.
Wie hij jierren lyn kritysk oer de rol fan justysje, no is hij harren wurdfierder.
Woansdeitejûn kom ik op twitter iets tsjin oer Klokkeluiders site.
In oantal ûndersyk sjoernlaisten hawwe al in hiel dossier oer de saak Vaatstra.
Mei hieltyd grutter wurdende ferbazing lês ik alles troch. Woansdeitejûn, tongersdeitejûn en ek freed oerdei.
Ik bin úteinlik ferbjustere.
Ferbjustere oer alles wat der bard is.
Wat ik lês is it ferrassende plot fan in spannende thriller mei alles der op en der oan: leagens, bedrigingen, manipulaasjes, doofpot, hege amtners, net hearde tsjûgens, sebeare ûndersiken, oerspande resjersjeurs en stratgyske setten fan justysje.

Konkluuzje: ik bin oertsjûge troch de ferhaal op de ûndersteande siden. Ik leau yn de ûnskuld fan boer J. Dit is folle grutter as in "deagewoane" moard.

Boublog

Rechtenkrom

Klokkenluiders.nl

Ik  leau yn de komplotteory. Ik kin it net helpe.


woensdag 21 november 2012

Wolkom

Ik wenje yn Wommels.
Dat leit yn de gemeente Littenseradiel.
Wommels is it haad plak. Dat is sa omdat it gemeentehûs hjir stiet.
It betsjoerssintrum dus.
Wij ha hjir fan alles yn ús doarp.
Skoallen, in bybliotheek, wat horeka, in swimbad, huzen oan it wetter, bushaltes, sportferienings, huzen net oan it wetter, in Freulekeatspartij, in brêge en wat brêgjes, in bakker, In Terp, in slachter en in moaie supermerke.
Wij binne dan wol it haadplak mar wij gedrage ús net nei oaren ta sa net.
Wij gunnen oare doarpen ek wol wat.
Wij gunne Winsum syn fierljepskâns, Weidum syn froulju's PC, Kûbaard syn keunstners, Littens syn pealtsje, Reahûs syn katolike tsjerke, Easterein syn sporthal. Boazum syn mjitte en Mantgum syn stasjon.
Al dy doarpen en doarpkes mei al harren eigen bysûnderheden meitsje de gemeente Littenseradiel ta wat wij no binne. 
Ik bin tige ynnommen mei ús moaie omjouwing, mei syn fiergesichten.
Ik bin  dus mei ús gemeente.
De gemeente sil oer in pear jier wol net mear bestean. Alles moat grutter sizze gelearden. En dan wurdt it  djoerder jouwe oare gelearden oan.
Us gemeente hat him lang fersetten mar dat ferset is no hast brutsen. It moaie is noch wol dat dy baaskes yn Ljouwert foar ús bepale soene wêr't ús takomst leit. Moai net. Dat bepale wij fan ûnderop.
De kommende winter fine der mear as 20 harksittingen plak. Yn hast alle doarpen is der in mooglikheid om mei te praten.
Underwilens giet it libben gewoan troch. Krekt of is der gjin ûnwisse takomst.
It gemeentehûs wurdt gewoan ferboud en der is in nij logo.
Dat logo kinne je no oeral sjen op de nije buorden dy't oan de dyk stean wêr't in grins is mei in oare gemeente.
Om myn tinzen te prikkeljen haw ik gjin Therme krême nedich, mar lis ik mij efkes del op de fyts.
"Kûbaard om". In goeie 7 kilometer en dat is krekt lang genôch om nije ynspiraasje op te dwaan.
Kûbaard om betsjut no ek dat ik bij Kramershoeke (tusken Wommels en Spannum) alle kearen dat nije boerd sjoch fan ús gemeente logo. 
Want frjemdgenôch dy bocht en in stikje dyk falle ûnder de gemeente Frjentsjeradiel. 
Moai is dat. Sûnder dat ik it yn de gaten ha, fyts ik dêr bij Kramershoeke de gemeente út. Nei sa'n 440 meter hjirt men mij wolkom yn myn eigen gemeente wêrfan ik tocht dat ik der noch yn wie.


maandag 19 november 2012

De banaan is de pisang

De Velomobielen ( yn de folksmûle bananen of raketten) meie net mear meidwaan oan de fyts11stêdentocht op pinkster moandei. Dat is it nijs dat sneon nei bûten kaam.
De fyts11stêden is foar twa tsjillers en it bestjoer hat jierrenlang de trije tsjillers wol talitten. Mar yn it belang fan de feilichheid is it net langer ferantwurde. Foaral toerfytsers hawwe der oer oan it kleien west.
Dat hawwe se ek dien oer de groepkes reesfytsers ( dy yn dy selde pakjes, dy mei dy lûde,razende en roppende stimmen) mar it reglemint kin sokke lju net útslúte.
De bananenfytsers wol, dat binne trijetsjillers.

Net bliid
De velomobielfytsers binne net bliid mei it beslút.
Sij fine it sels net gefaarlik at se tusken of lâns al dy oare fytsers reeze.
Want reeze dat dogge se foaral.
De lju dy't yn dizze giele bananen sitte hâlde foaral fan avenseare. Oars ha je net sa'n ding.
Foar oare fytsers op sa'n dei levert in velomobyl meast efkes in skrikreaksje op.
Ynienen is hij der. En fuort is hij al wer.
Konsintraasje efkes fuort en hoppa, dêr leit wer ien (of mear).
Tanksij dy velomobilen, is de ferûnderstelling blykber.

Sels bin ik al 14 jier lisfytser. Ik haw twa lisfytsen en dy sjogge der ûngefear sa út. Ien mei in boppestjoer en ien mei in ûnderstjoer. Gewoan op twa tsjillen.
Ik ha de 11 stêden tocht ien kear fytst op ien fan de lisfytsen.
Net op pinkstermoandei.
Dat is te gefaarlik. Dat kin ik foar mij sels goed genôch ynskatte.
It sicht efter-en yn dy grutte groepen is te min.
Kin der net goed bijlâns sjen.

Oare dei
At je de 11stêden sa graach op ien dei befytse wolle dan binne dêr 364 of 365 oare dagen yn it jier.
Dat ha wij dan ek in kear dien. Op in  moaie snein.
Gewoan lekker as lisfytsers mei goed sicht op alles.
Lisfytsers soe ik oproppe wolle, gean lekker op in oare dei mei syn allen as lisfytsers dy 11 stêden lâns.
Miskien bin ik dan noch sa gek te krijen om mei te dwaan

Goed beslút
Ik begryp it beslút fan it bestjoer wol.
It argument fan snelheid is wol wat diskutabel.
Want dan kinne der ek noch wol hiel wat reesfytsers  útband wurde.
Miskien dat it bestjoer dêr ek noch wat oandwaan kin.
Dan wurdt it foar dy toerfytsers miskien ek wer leuker.

.
zondag 18 november 2012

18 novimber

Krekt nei tolven bruts hjoed de sinne troch.
Sinne yn novimber beskôgje ik as in meifaller.
Sinne yn novimber op snein is in foltreffer.
Sinne yn novimber, op snein en hast gjin wyn is in wûnderke.
Fan dat wûnderke makken wij in deugd.
In sportive deugd.
In lisfytsrûntsje.
In moai rûntsje mei betiden ûnbegeanbere diken tusken de boulannen bij Winaam.
Unbegeanber dat jildt dan foaral foar lisfytsen.
It gewicht leit foaral efterop en de druk op it foartsjil is hiel lyts.
Mei al dy drek op de diken hie ik hâlden en kearen en mei losse hannen fytsen wie der net bij.
Yn Harns in fiskje.
Troch Kimswert en dêr seach ik mei oare eagen nei.
Want thús bin ik dwaande yn de brêgesitter fan Meindert Bijlsma.  It boek beskriuwt it doarp op in unike wize en dat besykje tidens de kilometer troch Kimswert werom te finen.vrijdag 16 november 2012

Net alles leauwe

Je moatte net alles leauwe wat immen seit.
Jim hawwe fêst ek wol fan dy minsken wêrbij je it ferhaal mei in kerrel sâlt nimme moatte.
Je moatte ek net alles leauwe wat der skreaun wurdt.
Dat jildt foar rabbersblêden en foar de Telegraaf bijgelyks.
Hoe grutter it letterype, wat grutter de ûnwierheden.
Ik seach dizze wike thús yn de dûs in nij produkt stean.
Net dat wij altyd de selde flessen dêr stean hawwe, want meastal komme de flessen mij bekend foar en boppedat is it sa dat de minsken dy't op jierdeibesite komme oer it ginneraal bepale wat wij yn de dús stean hawwe.
Neat mis mei. It is net ferkeard om sa no en dan oars te rûken.
Sels haw ik sjampo tsjin fet hier, tsjin roos, tsjin krullen en tsjin katers brûkt. Ik haw net it idee dat it wat holpen hat. Utsein de sjampoo tsjin krullen.
Mar werom nei it nije produkt bij ús yn de dûs. It seach der sa út.


Omdat ik dochs ûnder de brûs stie, haw ik it mar efkes lûdop songen:
Therme Skincare
 Ylang Ylang Shower Satin

op de wize fan Vader Jacob en Leeuwarder Blues.
Myn dochter rôp noch "moatst op Ingelske les" en "kinst net sjonge".
Mar ik song it noch 22 kear lykas wij altyd diene mei it potsje mei fet.

Myn nijsgjirrigens nei dit produkt waard troch dizze prachtige hamoninieuze tekst ûnbetwingber. Mar de fraach bleau wat kin ik hjir no mei.
Kin ik myn hier en myn burd hjir mei waskje of is foar de hûd nei de wask.
De ferlieding wie te grut om it mar net efkes te preabearjen. Noch ien kear goed sjen.


Frek sis, "verleidelijk" it stiet der sels op. No dêr hawwe se yn alle gefallen gelyk oan.  
Ik kin it net weromsette sûnder it te brûken.
Wat stiet dêr: "Zeepvrij" , wat is dat no wer?
Ik wol mij waskje en troch swithûd liket sjippe mij net ferkeard.
Wat kin ik der dan wol mei?
Miskien wit de efterside fan de tube it wol.

De Nederlânske tekst jout folle mear dúdlikheid.
It is dus in douchecrême dy't fersoarget en as reamme smarret
De eksotyske aroma's komme fan de Filipijnen en hawwe ûntspannende eigenskippen......
en prikkelje de geast.
Dat lêste klopt dus...ik woe gelyk skriuwe neidat ik it efkes rûkte.

Ik nim oan dat it gjin leagens binne dy't der op stean. 
Ik soe noch wol leauwe kinne dat der gjin sjippe yn sit, dat it fersoargjend is dat it fan Ylang en Ylang blommen komt en dat dy planten op de Filipijnen groeie, mar meitsje mij asjeblyf net wiis dat it ûntspant en dat it myn geast prikkelt....
It jout allinne oanlieding om dit stikje te skriuwen.
Nee, je moatte net alles leauwe wat der op stiet.

woensdag 14 november 2012

Poesiealbum


Sneon in grappich artikel yn de LC oer de oerienkomsten en ferskillen tusken Facebook en it poesiealbum.
Jonges hawwe gjin poesiealbums, tink ik, dêrom dy fan myn mem mar efkes opsocht.
Dat is ûnderwilens in digitaal album wurden want bij it ferstjerren fan beide âlders hawwe wij alle foto's en oare nijsgjirrige saken digitaliseard sadat alle bern in CD krije koene mei in stikje ferline.

Myn mem wie ienichst famke fan in net troude mem en hat har heit nimmen kinnen leard. Sa gie dat doe mei boerefammen dy't de búk fol krigen fan in boer dy't de búk der ek al gau fol fan hie.


12 jier wie myn mem yn 1935 doe't beppe Dutsje dit skreaun hat.

Posted by Picasa

dinsdag 13 november 2012

Tribute the Doors

At de bledsjes fan de beammen falle wol de wanmoedigens wolris tasjaan. Foar minsken dy't dêr lêst fan hawwe in ferfelende perioade.
Ik haw gjin lêst fan dy trystens. Ik haw wol lêst fan it tsjuster. Moarns nei it wurk yn it tsjuster en middeis nei hûs ek wer yn it tsjuster.
Jim Morrison, sjonger fan de Doors hie neffens mij ek lêst fan trystens. Hij socht syn heil yn drank en drugs.
27 jier waard hij.
Syn muzyk is tiidleas. Dat seach ik ferline jier op 13 novimber yn Burgum doe't D'n Doars as tribute Doors band optreden yn Kiehoal.
Tafallich of net mar op 10 novimber 2012 wie ik wer bij in optreden fan tributeband fan the Doors. No yn it Bolwurk. In útferkocht Bolwurk.
Al wer in moai optreden mei in soad entûsjaste minsken. Foar yn de seal bij al dy fans dy't liet foar liet meisongen hie ik it tige nei it sin. Want je moatte wol foaryn it Bolwurk wêze om de muzyk goed mei te krijen. In útferkocht Bolwurk is net it beste plak om in konsert mei te meitsjen. De seal is te smel en it lûd is meager at je efteryn steane. Of mei ik dat net sizze?
It slotstik wie fansels foar the End. Yn dit gefal fan de echte Morrison.

zondag 11 november 2012

Tige tank

Nei in tarieding fan in heal jierke gie op 4 novimber 2002 de wepside fan SDS de loft yn. Wij binne no 10 jier letter en neist myn gesin en it wurk freget de side fan mij de measte oandacht.
Wa hie dat tinken kinnen. Ik kin mij noch herrinerje dat Willem Wijnia en ik út namme fan de Treffer redaksje in petear oangiene mei it bestjoer fan SDS.
Wij woenen in wepside en fregen tastimming fan it bestjoer.
10 jier wie dat net allegear sa gewoan en it bestjoer mei Rienk Wiersma as foarsitter stie der net negatyf tsjinoer, mar wiene noch net gelyk echt entûsjast.
Doe't wij dúdlik meitsje koene dat it net folle koste (Wouter Jorritsma mei syn bedriuw (no"Freeze it") woe doe graach in fergese bijdrage leverje), dat it mooglik jild opleverje koe (sponsers) en dat it de takomst wie, krigen wij it griene ljocht. 
" Iim meie jim gong gean" sei de foarsitter en dat hat wij oersetten nei : "jim dogge de wepside mar, dan hâlde wij ús wol dwaande mei de klup en it fuotbaljen".
Sa koene wij nei it earste berjocht (4 novimber 2002) de side ynrjochtsje en "nei ús hân sette".
Nei 10 jier binne wij beide noch altiten wepmaster en binne wij beide grutsk dat de side der sa bij stiet. Wat ynrjochting oangiet noch it selde, mar wat ynformaasje oangiet tûzem stappen fierder.
De gearwurking as wepmasters is in bysûndere gearwurking kin ik jim sizze.
Ik kin mij net herinnerje dat wij yn dy 10 jier in kear echt "fergadere"  hawwe oer de wepside. Op ien of oare wize dogge wij beide ús ding en dat hat resultearre yn in oantal aksinten dy't der út springe: Aktueel nijs, foar de hiele klup, Frysk at it kin en net frij fan kwinkslaggen.
Oerlizze oer nije dingen en feroaringen dat dogge wij at wij bij it stek at wij nei in wedstriid sjogge, op strjitte wannear wij elkoar tsjinkomme, bij de bar at wij in bierke drinke en at wij elkoar bij de muzyk treffe.
it bestjoer fan SDS hat ús net fergetten
Wij hawwe yn 2002 de frijheit fan it bestjoer krigen om der wat fan te meitsjen en dêr binne wij bliid om, want frijheid fan tinken en dwaan betsjut dat je de eigen kreativiteit alle dagen wer brûke kinne.
Yn dy 10 jier (3650 dagen) hat de wepside wat ynformaasje oangiet ûngemurken in ûntwikkeling trochmakke. Hoe lang dizze wepside myn libben noch behearst wit ik net. Lit ik sizze sa lang ik it noch leuk fyn en der mear piken (dat binne der in hiel soad)  binne as bedeltes (dat binne der gelokkich minder).
10 jier wepside is yn myn gefal foaral 10 jier gearwurkje. Mei de minsken dy't soargje foar de dingen dy't wij brûke kinne foar de side.
Mar 10 jier gearwurkje wie foaral gearwurkje mei Willem, fia de mail, bij it stek, oan de bar en op strjitte. Dêrom in wurd fan tank oan Willem foar in prachtige gearwurking fan 10 jier. Om mij kinne wij sa noch wol in oantal jierren foarút. Mar goed dêr hawwe wij it wolris oer at it sa útkomt oan it stek, bij de bar of yn it Bolwurk of sa.
En spesjaal foar Willem in fracht hearlike herrie.......


Jameimy

It Grand Theater (geef frânsk)  "de Buitenplaats"(geef Hollânsk) is yn oktober en novimber it plak wêr't it toanielstik "Jameimy"(geef Frysk) spile wurdt troch Klaasje Postma en Freark Smink.
Snein 4 novimber hawwe wij der hinne west en wij hawwe ús goed fernuvere.
Neffens de folder giet it oer de meganismen, libbenspatroanen en ferwachtingen, dy't der binne en fal alle tiden lykje.
Dat soe bêst wol kinne. Ik seach twa minsken dy't geweldich goed meardere rollen yn ien stik spylje kinne, ik hearde moaie teksten, seach in soad emoasje en haw betiden flink lake.
In moai stik sa op in sneintemiddei yn de buert fan Earnewâld..........

zondag 4 november 2012

Kings of Rock

Deep Purple en Led Zepplin binne de Kings of Rock út de jierren 70.
Deep Purple treedt noch wol ris op (desimber yn Heineken Music Hall) en Led Zeppelin tinkt der al hiel lang oer nei om it dochs mar net te dwaan.
Gelokkich binne der Tribute bands dy'it hiel aardich dogge.
It foardiel is ek dat it faak wat mear yn de buert is en dat it folle better foar de beurs is.
Freedtejûn wiene twa tribute bands yn sealen Schaaf. De jûn begong op in moaie âlderwetske tiid (21.15) en om dy tiid hinne wie der al in flink oantal rockers op leeftyd oanwêzich.
In alder machtichst goed optreden fan Stormbringer as Deep Purple.
Fol ferbazing seagen wij nei de band en fol ferbazing wiene wij oer de "sound"fan Deep Purple dy't echt klonk as in klok.
Sels it hege stimke yn Child in Time wie der. (sjoch minút 50 fan de ûndersteande fideo)
5 kertier rock fan de beste soart.
Om kertier alven sette Hats off útein. In Ingelske band dy't heech oanskrean is as tribute Led Zeppelin.
Wij koene dy dat noch krekt 4 nûmers oanheare, want de bus gie 12 oere werom. It klonk ek prima dus oare kear meie se om ús noch wol wol earder begjinne. Of de bus moatte in oerke letter werom gean.
Troch it sterke optreden fan Stormbringer in tige slagge jûn.
Sjoch nei dizze kompilaasje fan in jûn Stormbringer.

donderdag 1 november 2012

Releks

Wol grappich om te sjen dat tal fan minksen dy't ik folch op twitter jûns lekker op Joetjoep muzyk heare en muzyk ûndekke.
It moaie is dan ek dat se it diele wolle mei de folgers.
Sa tippe en ynspireare wij elkoar om bepaalde muzyk te hearen.
Sa hearde ik fol ferwûndering nei dat geweldige nûmer fan Swette Baboo. It sil wol oan myn muzikale opfieding lizze mar ik hie der noch nea fan heard.
Tanksy @KlaasLand moatte jim no de stoel op relekse sette, de famylje de garaazje yntriuwe en harkje nei dat prachtige gitaarwurk.
woensdag 31 oktober 2012

Hare majesteit

Wij hawwe in keninjinne yn Nederlân.
Dy libbet earne yn it Westen mei har famylje en sa en en dan wurdt sij it lân yn brocht.
Foarhinne gie dat gewoan mei de lukse auto, mar tsjintwurdich mei in wjukkelmasjine.
De kenninjinne wurdt meast nei leuke dingen ta stjoerd.
In iepeninkje hjir mei in lintsje dêr.
De pommeranten om har hinne meie bij sokke bjusterbaarlike barrens op basis fan harren posysje en neffens it protokol wat sizze. In lytse taljochting jaan.
Foaral lyts want ús keninjinne hat fansels net hiel folle tiid.
It betsjut, gong hâlde, plichtplegingen dwaan en werom nei de wjukkelmasjine.
Moarn siket de wjukkelmasjine yn Snits de grûn op. Underweis fan Den Haach nei Snits sil sij har siktaris fêst freegje: "Ben ik  kortgeleden ook niet in dat gebied geweest?"
De siktaris sil dat befestigje: "U was in het buitengebied van deze gemeente, in Koudum zijn we geweest, in Workum, wij hebben nog gesproken over de goede voorzieningen die er zijn: zwembad, bibliotheek enz."
"Ja, ja", zegt Hare Majesteit wylst se oer it Iselmar fleane, "nu weet ik het weer, ze hadden het hier prima voorelkaar volgens de dames en heren die het voor het zeggen hebben,  ik zal straks nog even vragen hoe het met de voorzieningen gaat."
"Dat lijkt me geen goed idee, er zijn wat ontwikkelingen in de gemeente die wat gevoelig liggen in het buitengebied. Ik zou daar niet over beginnen en ook niet over de stoomtrein".
"Wat is er met de stoomtrein, die is hier toch niet"?
"Nee, die is er niet maar die had er wel moeten zijn, klein gevalletje van te grote ambitie en te weinig realisme".
"Ai, ai", seit Bea,"hoe zit het dan met het gebouw wat ik vandaag moet openen?"
"Dat zit wel snor, heb ik uit wel ingelichte kringen vernomen, het schijnt echt een theater bevolking te zijn in deze buurt. Niet dat zo iets uit cijfers uit het verleden te halen is maar op basis van een grote ambitie en niet te veel realisme, denkt men dat de boertjes van buiten straks liever naar een voorstelling in Sneek gaan in een gebouw waar zelfs een bidkamer en voedkamer is, dan dat men in eigen dorp of stad naar de eigen kulturele avonden gaat."
"Het is wat" besluit Beatrix, wylst de kontoeren fan Folsgeare en Easthim sichtber binne,"heb je trouwens de agenda bij je, want ik verwacht ze mij vandaag wel weer willen vastleggen voor iets."
"Tsja, seit de siktaris,"misschien vragen ze u wel de 4 bibliotheken en 2 zwembaden te sluiten. Dat zou nog eens van moed getuigen"
De wjukkelmasjine set de landing bij it Antonius sikenhús yn en se wurde dêr opwachte troch allegear dokters, ferplegers, patienten fan it sikenhûs. Oh ja en in apotheker. Mei in haadletter.