zaterdag 3 april 2021

Hitzum

 Fytse, betiid op de moarn.

De wyn noard-noardwest dus rjochting Frjentsjer.

Mei dizze wyn en kjeld is earst yn de wyn  op it best.

Freed wie it Hitzum .

Myn oandacht waard lêsten al in kear lutsen

troch de nep spoarrails yn de dyk 

mei de derbij hearende ferkearsbuorden.

Hitzum lei oan 1`939 oan it spoar.

De stoomtram gie fan Frjentsjer nei Achlum

en fandêr út koene je nei Harns of Boalsert.

Moai dat bij it opkreazjen fan de dyk yn Hitzum 

dit stikje skiednis meinommen is.

De âld spoardyk nei Frjentsjer

is al langer yn gebrûk as fytspaad

Yn moai fytspaad yn de lijte


Oer de rûnwei hinne.....

De binnenkomst yn Hitzum

it spoar 

in ynformaasjeboerd, in prima saaksa siet it mei de tram


Geen opmerkingen: