woensdag 14 april 2021

De jierren 50 - diel 4 (slot)

 


Noch ien kear in pear printsjes út dit boek

om herinneringen op te heljen

ik wit net at er wol oare merken wiene foar batterijen....
de Witte Kat......

in fototastel kaam yn dy tiid yn elke húshâlding.
it wiene bakbeesten
en neffens it boek wiene de mannen de fotograaf.
Frouen koene dat net, it wie te technysk......

Dinky Toys, dy izeren auto's
dy't skurf waarden, dy't wol tsjin in stjitsje koene
wat haw ik dêr wat mei boarte.
Foaral dy griene kypauto, myn favoryt doe.....

dit spul hat alle tiden oerlibbe. 
dat doch ik no mei de pakesizzers

Stap op, in fytsspul, ek dat hawwe wij no noch

Meccano, dêr haw ik ek hiel wat mei ôfskroeve.
Fan dy handichheid is neat oerbleaun bij mij

Sparje, dat diene wij allegear.
Sigarebandsjes, sûkerpûdsjes of speltsjes

Dik Trom en Pietje Belle boeken dy haw ik noch 


Geen opmerkingen: