zondag 26 juli 2009

Let

"It kin woansdei wolris let wurde", sei ik hjoed tsjin Jellie. "Woansdei?
Let?" Hoe sa letter as oars? It is dochs altiten al let?" "Ja maar, it kin no wolris hiel let wurde; want neist it feit dat de keatsers altyd de want nei elke útslachbal op nij fêstmeitsje moatte, ek al ha se de bal net iens slein, en neist it feit dat se nei elke opslachbal wat drinke moatte, komt der no de sinnebriltaktyk bij. En dy is net snelheidbefoarderjend, kin ik dij sizze". De sinne briltaktyk waard sneintemiddei út de doeken dien troch it partoer fan Renze Pieter Hiemstra. Se reitsje dit jier net in bal, winne hast gjin prizen, hiene sûnder sponserkontrakt ek allang net mear meielkoar keatst, mar dat partoer siket no syn heil yn de sinne bril. Neffens Hiemstra hat de bril sa'n 10 ferskillende setsjes brilleglêzen.
Foar allegear ferskillende omstandichheden. Sa is der in bril foar de man op de boppe at dy yn de sinne stiet te sjen en de tribune sit fol mei minsken yn ljochte klean (bril b1). Mar at it perk ek yn de sinne leit dan moat bril b2 op en at de sinne yn in hoeke fan minder as 67 % stiet en Geert van Tuinen is efkes stil dan kinne je better bril b3 opsette. Dy bril sil dus net folle brûkt wurde. Sa is der in bril foar at de sinne skynt en it reint (de reinbôge bril) en bril 6 kinne je it beste opsette at de minsken de triennen net sjen meie nei it ûnferwachte ferlies. Sa sil it woansdei wat wurde mei de taktyske koach op de boppe en de brilkoach (Hans Oars wa anders) oan de siidline. Mei trije nijmoarderige brillen mei elk 10 ferskillende glêzen en in spegel om dochs efkes te sjen at it wol stiet. It is no de bril wêr't se it yn sykje mar der komt in tiid dat bij elke slach
sjoen wurdt at se de goeie bûsdoek wol yn de bûse ha.