dinsdag 19 mei 2009

Seure

7000 klachten nei ien dei eksamen. Dat wie moandei 18-5 serieus nijs fan it ANP. 7000 jongelju dy’t har net goed taret hawwe op it eksamen en dy’t dan de skuld sykje bij oaren en oare dingen.
Ik bin wat fan de generaasje net seure. Dat jilde seker foar it eksamen dwaan. Je diene eksamen en nei ôfrin dan seine dat je it dreech fûnen, dat it swit je betiden útbruts en dat je de kop der net altyd goed bijhâlde koene.
Dat seine je tsjin je klasgenoaten, dy befestigden dat of hiene oare erfaringen en dat wie it dan. At ik thús kaam en se fregen hoe’t it west wie, en ik neamde it wurdsje dreech dan waard dat hurd ôfdien mei de fraach: hast wol genôch dien.?
At ik sei dat it benaud wie yn it lokaal wie dan wie it antwurd: better as te kâld. En dêrmei wiene myn klachten ôfdien.
At je tsjinwurdich ek mar iets konstateare bij it eksamen dat tsjinje je in klacht yn. Bijgelyks at der in fleantúch oerfjocht dat is dat seker in reden foar in klacht. Je hawwe in kladbriefke te min krigen, de stoel siet net lekker, de learaar stjonkt nei sigrettereek, in oare leerling liet twa kear in pen falle, je wisten trije sommen net, it eksamen begûn 30 sekonden letter, je moasten je namme links op papaier sette wylst it oars altiten rjochts wie, je kamen der efter dat je fan bepaalde dingen noch neat heard hiene en fansels it feit dat de twa froulju yn de klasse wol hiel koarte rokjes oan hiene en je tinzen en eagen ôfdwaalden.
Seure, dat dogge se tsjintwurdich allegear bij Laks, it seur-orgaan fan Nederlân.
En helaas kin ik net in leuk liet fine oer seure, mar ik seur dêr net oer.