zondag 29 maart 2009

Dreame

It is nuver mar de lêste tiden hear ik hieltyd mear minsken dy’t it oer in dream hawwe. In dream dy’t se earder hiene.”Dêr dreamden je fan” sa sei lêsten ien tsjin mij doe’t wij it hiene oer it earste ljipaai dat de keninjin krige. “As jonkje dreamde ik echt dat ik dêr hielendal nei dat fiere Soestdijk gie en dat ik dat aaike dat oerlangje mocht.” sa gie hij fierder. Ik seach ferbaasd.
“Ik dreamde yn de jierren 70 fan Vicky Leandros”, hearde ik in oar koart lyn sizzen en syn eagen glunderje no noch. “I haw a dream” sa sei Marten Luther King mar dat waard al gau “He had a dream.”
De boppesteande foarbylden binne deidreamen. Je fantasij giet op de rin en dogge wij dat net allegear deidreame. Dat diene we froeger en dat dogge wij no noch.
Ik deidream wat ôf. Want op in lisfyts wol dat hiel goed.
Echt dreame dat is ferfelender. Ik bin net fan doel om myn persoanlike libben hielendal út te lizzen, mar dochs wol ik wol kwyt dat wannear’t ik dream dat myn bril der altyd in haadrol yn hat. Hij falt earne yn, earne tusken, earne op en meastentiids is hij stikken….. Ik kom pas wer bij myn positiven at ik heal wekker myn bril wer fyn op it nachtkastke.
Foar alles is in betsjutting en dat sil mei myn brildreamen ek sa wêze. Dus mar efkes sneupt op ynternet: "Droominfo" moat de oplossing biede en dat is ek sa.
In tik yn “bril” en krij de folgende ynformaasje:

Wanneer je in het echte leven geen bril draagt, maar wel in je droom, suggereert dit dat je een helderdere blik op de situatie zou moeten krijgen. Er kan sprake zijn van een misverstand, of een verkeerd ingeschatte situatie moet rechtgezet worden.

Een gebroken bril duidt erop dat je blik op de zaak niet klopt. Je ziet de zaken niet zoals ze werkelijk zijn
.

No at je dy lêste sin lêze dan wit je genôch: ik sit der dus wol gau ris neist mei myn miening. Gelokkich dream ik net wykliks. Ik rin mei dit ferhaal it risiko dat ik myn miening tenei oan de kant wuifd wurdt mei de wurden: hast ek dreamd de leste tiid? Dat risiko nim ik dan mar.

Der binn e hiel wat dream lieten, mar ien fan moaiste is dochs wol dizze.