vrijdag 9 april 2021

Longerhou

 It ferline hâldt mij altyd wol wat dwaande.

Dizze maitiid dûk ik yn it ferline fan myn mem.

Se hat foar har trouen op 13 adressen (!) wenne

Wij hawwe op papier wêr't dat wie,

mar it byld dêrbij mist soms wol wat.

Dus fyts ik de kommende tiid nei sa'n adres ta.

Fannemoarn nei Longerhou.

Buren 14, dêr wennet ús mem fan 14 juny 1948 oant 6 juny 1952.

6 juny 1952 is de troudei en is it wurkjen dien.

Sij wennet bij dûmny Visser en gesin yn de pastorije.

Se hat de soarch foar de húshâlding en de trije jonge bern.

Dat hat in hiele goeie perioade west, 

want se hat altyd kontakt holden mei dy famylje

en se fielt dêr in soad wurdearring

Longerhou

is ek bekend fan syn ballade.

Skreaun troch Altena en prachtich songen troch Doede Veeman.

Fansels koe ik dy dêr lêze yn de haven

in ritsje  moai fêstlein yn Strava


Longerhou, it hjit dêr neffens mij allegear BurenAt je mei de boat oankomme, sjogge je dit

de ballade

de havenBuren 14 ( foto út archyf Tresoar)Geen opmerkingen: