donderdag 17 december 2015

Krystbuorrels

"Mijd de plakker en de activist"
dat wie de kop yn it AD
fan in artikel oer de gefaren
fan de krystbuorrel


Je moatte tal fan soarten minsken mije,
sa as,
de plakker
de minddulle sûnensfreak
de drinker
de boppetallige
de nijsferslaafde
de- jûn -bin- ik- lekker- gek- froulike kollega
de aktivist

Mij te gefaarlik
ik ha mij ôfmeldenGeen opmerkingen: