donderdag 19 november 2015

Fratsen


"Fratsen"
dat is in rubryk yn it ledenblêd fan de Fietsersbond.

it is in rubryk wêr't je as gemeente leaver net yn stean,
omdat it in brike en belachlike sitewaasje oanjout
foar fytsers......

mei ferbazing sjoch ik altyd nei
de fratsen yn oare gemeenten

it hie net folle skeelt
of Wommels hie der ek yn stien

In belachlike oanpassing
bij it fytspaad op de Hottingawei
nei de tunnel

normaal in gewoane platte oansluting
no in in ferheging
mei in aaklike hege râne
wê'r je net normaal oer hinne fytse kinne,
mei in grutte bôge
moatte je rjocht
mei net te folle gong
de hobbel nimme

in berjocht op ynternet
in twiit
in stikje op snútboek
en ynienen melde him de skriuwster
fan de rubryk Fratsen
har bij mij..

Belangstelling om wat te skriuwen.

Omdat de gemeente tasein hat
it op te lossen
haw ik de boat efkes ôfholden
mar wol mei de ferwachting
dat it ynkoarten oplost wurdt

want oars
krijt Wommels miskien ek wol in plakje
yn de Vrije Fietser
it blêd fan de Landelijke Fietserbond

Geen opmerkingen: