donderdag 5 november 2015

Fan alles wat

Omdat dy sa grappich is......

Op it wurk krige ik in brief
fan in bedriuw út it westen
at wij wol efkes tekenje wolle....
se hiene der in pinne bijdien

dan tink ik:
se koene dêr wol tinke dan wij hjir yn Fryslân gjin pinnen ha.

Fan de byb yn Wommels krige ik in pûdsje lêstee
omdat ik tenminste 25 jier lid bin

in moai gebaar nei fêste klanten


Grutte Pier!
Tresoar giet op syk nei famylje fan dizze Fryske strider

ik bin benijd
at ik famylje bin
haw de stambeam oanlevere,
no ôfwachtsjeGeen opmerkingen: