dinsdag 3 november 2015

Rieu

At ik it witten hie....
Mar ik wist it net.
omdat ik net earder sa'n reis makke
yn de bus nei it bûtenlân
Mei ekskursjegongers op leeftyd

Sa lang it ljocht is
en wij yn Nederlân binne
wurde myn earen teistere
troch it lûd fan 100%Nl

Nimmen kleit
en ik ûndergean it,
In poging ta oanpasse oan de groep
sis mar.

Gelokkich
Bij Luik is it dien
wurdt it oars
noch slimmer

De fideo giet oan
Gjin billenkletser
Gjin Die Hard
Gjin natoerfilm

Wol André Rieu
Live in konsert
yn Australie ek noch wol

It folume giet omheech.
En der wurdt meiklapt
yn de bus
en lake
en wer klapt
want lollich dat hij is....

Ik kin wol fuortdûke
mar ik hear it
ik kin de eagen wol ticht dwaan
mar ik hear it
flechtsje kin net
ik moat dit ûndergean
wat kin in fideo dan lang wêze

At ik wer gean
mei de bus
nim ik in fideo mei
fan the Foo Fighters
live

Dan mei der ek sa lûd stean
Of iets lûder

Geen opmerkingen: