zaterdag 19 december 2015

Efkes Balje

2015 sit er hast wer op.
In jier dat ik noch lekker fuotballe op freedtejûn.
Ik sjoch dêr mei in soad wille op werom.
It is moai dat je as âldere noch meidwaan kinne en meie tusken wat oare âlderen en jongeren.
Dat der rekken holden wurdt mei ús troch fisyk fuotbal wat te mijen.
Efkes Baljen op freed is in begryp wurden en it is in plak foar belutsen SDS-ers dy't gewoan efkes lekker sportyf bezich wêze wolle op freedtejûn.
In moaie sfear en moaie kontakten.
En nei de tiid skriuw ik meast in ferslach, at ik der bin.
En dat ferheget myn goeie gefoel altiten.

It lêste ferslach fan 2015.

Foarôf oan it Efkes Baljen wurdt er wakker "ept" oer wol of net der wêze. It like goed foarôf, der wiene mar in pear krystbuorrelbesikers, dy't mei spyt yn it liif ôfsizze moasten.
Efterôf kaam it beste epke fan Klaas van der Weg. "Sil ik Mikel meinimme"
Mei Mikel wiene der 9 mannen en ien jonge. Mar wol 10 en in even oantal.
En Mikel soarge der persoanlik foar dat party PJSMB der flink op los skoarde yn it begjin. It mear balbesit wie dan wol yn de ferhâlding fan 58% tsjin 42% foar partij 4xK+A, mar se rûnen alle kearen wer yn de "tefolleromteweijaan" fal.
PJSMB hiene ek noch in supporter bij it sliepkeamerrút hingjen bij Robert en Wypkje dy't  "pake, pake "roppen bleaun oant oaren tsjin Sipke seine dat it miskien goed is om efkes werom te roppen.
Under it roppen fan de jonge supportster wie it wol 10-4 wurden, it waard sels 11-5 en der wie al immen fan PJSMB dy't frege at it ek oars moast mei de hesjes.
"Nee, wie it antwurd, "want wij hawwe de oertsjûging dat it noch spannend w urde kin", wie it antwurd fan de A yn ploech 4xK+A.
De pakesizzer jout har del en dan keart it tij. It wurdt spannend want nei de stân 11-5, wurd it 11-6, 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 en 11-11. De klok koe alle mominten healwei 9 oere slaan en it folgjende doelpunt is dan beslissend.
Dat doelpunt komt fan de foet fan degene dy it net nedich fûn de hesjes oars te ferdielen.
In sinderjende pot fan beide kanten en de grutte finale moat dan noch komme.
It wurdt in koarte finale. It ynheljen, it winnen en de eufory hat syn tol easke bij 4xK+A. Partij PieterJohanSipkeMikelBertus makken gau dien wurk. En dan hawwe je dus allegear wer tefreden gesichten want 4xK+A (Kampman, Korbach, Kooistra, Klaas + Aant) wiene nei de tiid noch yn hegere sfearen.....
Op earste Krystdei en Nijjiersdei gjin Efkes Baljen mar op 8 jannewaris kin it gewoan wer, tinke wij. Wij sjogge der no al wer nei út.
Aant

Geen opmerkingen: