maandag 2 november 2015

Yn it hotel ite

"In Italiaan yt net yn it hotel,
dy yt yn in restaurant"
sei de gids yn Florence
en se luts har noas op bij it idee
dat wij wol yn it hotel ieten.

it past net om te kleien oer iten
at je sjogge hoe goed wij it ha
kleie,
dat sil ik dan ek net dwaan
ik stel allinne mar fêst


nim no de aaien
dy hiene trije kleuren
op ien kear nei
doe wiene se net wyt, net giel en net blau,
doe wiene se allinne mar trochskinend
doe wiene se fergetten
dy dingen te sieden
rûn de djêre je bij de fingers del


dit wie it haadmiel op de earste dei.
in hinnepoat mei trije ierpelkroketten
de griente moasten wij der bij betinke


de twadde dei wol griente
mei in ûneachlik stikje fleis
en sûnder iets fan ierpels, riis of soksawat

de tredde deis:
puree mei satéfleis
sûnder griente


gelokkich krige wij ek in toetje...

Gelokkich koene wij dei genietsje fan in lekker pizza,
want pizza's bakke kinne se as de besten yn Italie.

Geen opmerkingen: