vrijdag 20 november 2015

Left Lane Cruiser


Sa tusken de oare boeken troch,
lês ik dit boekje:
Duivelsmuziek, 
in nijsgjirrige syksocht nei de blues
fan in Nederlâns steljusterjûn like it der op:
dat dy blues nei Ljouwert kommen wie
út Louisiana
Left Lane Cruiser

It djippe blueslûd 
kaam út gitaren en in skateboerd
it rekke it blueshert
yn beide keamers
en it wie in genot om te sjen
yn Podium Asteriks

Foarprogramma wie fan Sunday Kids


Geen opmerkingen: