dinsdag 22 december 2015

Van Doodstil naar Boerengat

 Van

Doodstil

neiBoerengat,

dat is de titel fan in "lomgread"

In nijsgjirrige titel 
en ek noch in nijsgjirrich tema:
Reizgje mei de bus fan
dat iene plakje yn Grins
nei dat oare plakje yn Seelân

Net mei "snelbussen",
mar mei dy gewoanee streekbussen

In moai ferhaal
in prachtige reis
fan hast twa dagen
mar in hiele útsykerij

Dit liket mij foaral in moaie fytstocht ta.....
2016?

Sjoch  hjirGeen opmerkingen: