vrijdag 27 november 2015

Dag, mijn lieve moeder
Sa hjit it boek fan Peter Karstkarel,
it mânske boek
dat giet oer de grêfkultuer yn Fryslân

In boek fan 668 bledsiden
mei mear as 1000 foto's

Woansdei, yn it gebou fan de Friese Pers
hold hij in diapresintaasje
mei prachtich kommentaar en moaie ferhalen

De seal wie grôtfol en it wie al de twadde woansdei
dat dit holden waard.

Moai te konstatearjen dat it net bijsûnder is
dat ik graach  op in tsjerkhôf strúne mei,
der binne folle mear "leafhawwers"

dat Karstkarel mei syn frou alle tsjerkhôven en tsjerken
bij lâns west hat, is in bijsûndere prestaasje
9 jier hiene se dêr foar nedich,
ik kin mij der alles bij foarstelle
want it is tiidrôvjend

Ik sykje it meast op tsjerkhôven
mei in klokkespul
sa as yn ........


Murns


Murns

Rûgahuzen

Rûgahuzen

Skarl

SkarlGeen opmerkingen: