zondag 29 november 2015

40 jier BolwerkIt Bolwerk yn Snits bestiet 40 jier.
Feest dus.
Mei wa kinne je better in feest fiere
as mei the Toy Dolls
punkers út Ingelân.

De stoarmwyn dy't bûten raasde,
wie ek nei binnen waait:
wat in hearlike energjy bringe dy mannen
op it poadium
de strakke slachreauman
de healwize gitaristen
dy't de iene nei de oare meisjonger
de seal yn punke...
hjir krige elkenien in goed sin fan,
wat in sfear.
selden sa sjoen yn it Bolwerk

hoe't it feest wie
justerjûn yn it Bolwerk
is fergelykber mei de ûndersteande klip.....

Geen opmerkingen: