woensdag 4 november 2015

Roan


Der binne miskien wol in protte dingen feroare
troch de jierren hinne.
wat net feroare is:

dat bern earst gjin tosken ha,
dat se wol hiel graach wat yn de mûle stekke wolle
en dat  de lange finger der noch altyd is

Roan,  goed 8 moanne

Geen opmerkingen: