woensdag 23 december 2015

Winkelje

Ik wie dizze wike op in frije dei yn de stêd
wêr't ik oars allinne kom at ik wurkje moat

Om myn nije persoanlike OV kaart wer fol te setten nei in begjin saldo,
moat ik nei sa'n oplaadapparaat bij it stasjon yn Snits
soks kin no ien kear net yn ús doarp

Jellie hie wat boadskipkes
en sa sprutsen wij ôf om nei oardeloere
wer bij de auto te wêzen,
"ik rêd mij wol", sei ik fol goeie moed.

winkelje is net myn hobby, doch it ek nea
en ik bin it suver ferleard.

want wêr't ik yn it ferline yn Snits fan de iene CD saak
nei de oare platesaak tôge,
mij fernuvere oer al dy moaie en nijsgjirrige CD's
moat ik mij no fermeitsje yn  de lêste platsesaak fan Snits

op it Grutsân
yn Snits neame se dat Grootzand,
sa at se tsjin it Snitsermar ek Snekermeer sizze.

alderaardichste winkelfeint dêr,
in protte Cd's, DVD's en langspylplaten
genôch kar,
mar nei in heal oerke haw ik it wol sjoen
en haw ik myn kar makke
CD fan Rory Gallagher
in deade muzykheld

Om de tiid wat troch te kommen
en de drokte te meien
rin ik it Grutsân oer,
mei it allesizzende boerd "second hand kleding"
troch in tuskenstrjitsje
mei it noch mear sizzende boerd
"rainy day weather kleding"
oer it Lytssân (Snekers sille wol Kleinzand sizze)
in stikje Toppenhústerdyk
en werom
nei it begjin fan de Easterdyk

Oh heare, wat in minsken riunne dêr om
en ik moat noch minstens in kertier wachtsje
dus de Prins Hendrikkade mar lâns
nei it parkearplak
en rom op tiid meld  ik mij dêr
yn de stille hoop dat Jellie har nocht ek al lang hat....
it mei net sa wêze,
krekt op tiid is sij werom bij de auto,
in stik entoesjaster as mij oer dizze lêste 90 minuten

"Bist ek op it Grutsân west" freget se
Ik jou oan wat ik foaral sjoen ha:
Ingelsktalige buordsjes mei teksten wêr't ek gewoane
Nederlânske en Fryske wurden foar binne

"bij Jan Sikkes", seit se
"dêr moast wêze, dêr kinst gedichten lêze
fanne ...dy..eh hoe hjit er ek wer. Henk...Henk. uhh
"van der Veer", gok ik
Ja krekt....leuk

"Moai", sis ik, "wat leuk, wannear moast wer nei Jan Sikkes?
freegje ik ..........út de gek.
dy poezy moat ik dan mar oan mij foarbij gean litteGeen opmerkingen: