woensdag 30 december 2015

Suterich

Samar in foto...
yn de Súdhoeke
Samar in byld
of net samar

wat seit dit, wat is dit?

Is dit
it tryste byld fan de fertuteazing?
in wize om aaisikers te kearen ?
it sammelplak foar âldizer?

of leit it miskien al klear foar de âldjierslepers?
Geen opmerkingen: