woensdag 9 december 2015

Sosjaal


Der wurdt wolris wat seurd
troch iene en oare
oer it bijelkoar sitten
mei de tillefoan 
of tablet yn de oanslach
binne hânberik
wachtsjend op 
in piep, in tring of in oar lûdsje

nee,
dan froeger sizze se dan,
doe wie net alles better
(sizze se op foarhân bij)
mar 
froeger
en dan wize se mij op dizze foto

Oh ja sis ik dan
en dan wiis ik ek nei dizze foto
lekker is dat:
twa fan dy froulju mei dat irritante breigelûd
tik.tiktiktikiititktititktik
ien dy't sit te krantelêzen
twa dy steane te boeklêzen
en twa dy't mei de rêch nei de oaren
de oare kant útsjogge

dat is sosjaal

Geen opmerkingen: