woensdag 18 november 2015

Foarútsjen
Mei dit filmke, makke mei in drone, begong juster de meitinkjûn fan doarpsbelang Wommels.


Al wer moai wat jierren lyn
siet ik yn it bestjoer fan doarpsbelang Wommels.
in learsume perioade:

ik sjoch mei "ôfgrizen" werom op
dy jiergearkomsten
wêr't foaral werom sjoen waard.

weromsjen oan de hân fan
notulen fan de gearkomste fan in jier earder
en fan it jierferslach.

it wie in soarte fan ferantwurding,
fan wat wij dien hiene,
en dat wie hiel wat fansels:
hjir efteroan, dêr efteroan,
it jierlikse oerlis mei de gemeente
en....sa .....fuort .......hinne
Justerjûn in meitinkjûn fan doarpsbelang,
hoe komt it  yn de takomst
mei doarpsbelang

hokker rol sjogge wij as leden?

It waard in goeie jûn
mei sa'n 45 meitinkers
fan jong oant griis
fan tûk oant wiis.


sa'n 45 minsken dy't yn in noflike sfear
iepen stiene foar alles wat mar op tafel smiten waard

"bûten de doaze" tinke
hieynlieder Meinte Wesselius ommers sein.

Wat er úteinlik útkomt
dat wachtsje wij ôf,
dat heare wij op de jierliks gearkomst

ynstee fan de notulen fan it lêste jier


Geen opmerkingen: