vrijdag 11 december 2015

AFAS

In kantoar sûnder printer
in kantoar sûnder papier
is dat de takomst?

Ik wie hjoed op it AFAS kantoar
yn Leusden
ynstruksje krije oer nije software.

In moderne wurkwize
hanteart AFAS
digitaal wêr't it kin
digitaal omdat it moat

Ik kom binnen,
wurd ferwezen nei in automaat
"typ hjir" trije letters
fan foar- of efternamme

myn gegevens komme yn byld
wa't it ik bin
wat ik dêr doch
wêr't ik wurkje

"klik"seit de automaat noch
en binnen 5 sekonden
rollet der in prachtich paske út
mei gegevens en ...pasfoto

in learromte mei 15 kompjûters en
30 byldskermen
bij de doar in monitor
mei Google maps
mei dêr op it oersicht wêr't de kursisten weikomme
en hoe't se hjittte
en wêr't se gewaonwei wurkje

gjin learboeken, gjin lesboeken
gewoan ien kompjûter en twa skermen
en oan de slach

der wurdt gjin skriuwblok
mei bedriuwspinne útrikt,
om oantekens te meitsjen?
neat fan dat alles

oantekens kinne op de tablet....
at je dy bij je hawwe

AFAS in moai en modern bedriuw
in bedriuw fan de takomst
alles giet giet dêr fia wurkroutes,
ik bin der hast wol wis fan dat ik moarn
de rekken yn de mailboks ha...
automatysk ferstjoerd.

Gjin papier?
net hielendal wier
op it húske gelokkich wol
kontfeie kin noch net digitaal

mar ik slút it net út foar de takomst

NB
Ik fûn op ynternet noch in aardich ferhaaltsje oer "klantbeleving bij AFAS".
It fielde yndie sa, mar de ûntfangst bij de automaat wie no wol mei gastfrjoulju.
En de lunch wie geweldich !Geen opmerkingen: