woensdag 14 november 2012

Poesiealbum


Sneon in grappich artikel yn de LC oer de oerienkomsten en ferskillen tusken Facebook en it poesiealbum.
Jonges hawwe gjin poesiealbums, tink ik, dêrom dy fan myn mem mar efkes opsocht.
Dat is ûnderwilens in digitaal album wurden want bij it ferstjerren fan beide âlders hawwe wij alle foto's en oare nijsgjirrige saken digitaliseard sadat alle bern in CD krije koene mei in stikje ferline.

Myn mem wie ienichst famke fan in net troude mem en hat har heit nimmen kinnen leard. Sa gie dat doe mei boerefammen dy't de búk fol krigen fan in boer dy't de búk der ek al gau fol fan hie.


12 jier wie myn mem yn 1935 doe't beppe Dutsje dit skreaun hat.

Posted by Picasa

Geen opmerkingen: