vrijdag 21 december 2012

Strafskoppen

Woansdei wie sc Hearrenfean - Feyenoord. In bekerstriid yn de achtste finale. Mar 18.000 minsken hiene de muoite naam om tsjin in frij lege priis in kaartsje te keapjen.
Dat lege oantal hie fansels neat te meitsjen mei de tsjinstanner fan sc Hearrenfean mar miskien wol mei de tsjinstanner fan Feyenoord. It fertrouen yn in goeie ôfrin of in leuke pot wie wierskynlik net sa grut bij de Fean fans.
It waard in noflike jûn. Op útnoeging fan trije Fean oanhingers yn de famylje mochten de trije Feyenoord supporters yn de famylje mei. It liket foaral troch ús praat, op in famyljestriid fan sij tsjin ús.
Om é beurt mochten wij jûchhei roppe en doe't it oan de strafskoppen ta wiene, rôpen wij allegear: strafskoppen in lotterij.
Fansels hoopten wij wol allegear dat ús eigen klup de lotterij winne soe.
Selden sa'n spanning meimakke op de tribune.......
In hylarysk ferrin fan in searje hiele minne strafskoppen en in oantal hearlike strafskoppen.
Om 23.33 oere wint Feyenoord en dat makke mij sa bliid as in bern, as in protter, as in fûgeltsje, as in holder, as in ingel en as in staring. Ik sjoch al wer út nei it earst kommende jierdeifessie. De Feyenoord sjaal net ferjitte dan.


Geen opmerkingen: