vrijdag 23 november 2012

Yn de ban fan.......

Sûnt moandeitemoarn 7.30 oere bin ik yn de ban fan de moard op Marianne Vaatstra.
Fanôf it earste momint dat ik it hearde wol it mij mar net oan oan dat dit de dieder is.
Miskien is dat wol raar.
Lês ik miskien tefolle misdied / rjochtbank thrillers , wêryn bewiis altyd en manipulaasje soms in rol spylje.
Wêrom wol it mij mar net oan dat in boer nei 13 jier ynienen de dieder is.
Ik wie gelyk ferbaasd dat de almachtige Peter R de Vries it nijs wrâldkundich makke.
Wat sit hjir efter?
Werom organisearret de offisier fan justysje sels net in parsekonferinsje en docht it nijs?
Myn erchtinken oer de rol fan PR krige ik ek befestige yn de útstjoering fan DWDD fan moandei en tiisdei. In walchelik optreden dy't fermoeden docht dat der mear oan de hân is.
Wie hij jierren lyn kritysk oer de rol fan justysje, no is hij harren wurdfierder.
Woansdeitejûn kom ik op twitter iets tsjin oer Klokkeluiders site.
In oantal ûndersyk sjoernlaisten hawwe al in hiel dossier oer de saak Vaatstra.
Mei hieltyd grutter wurdende ferbazing lês ik alles troch. Woansdeitejûn, tongersdeitejûn en ek freed oerdei.
Ik bin úteinlik ferbjustere.
Ferbjustere oer alles wat der bard is.
Wat ik lês is it ferrassende plot fan in spannende thriller mei alles der op en der oan: leagens, bedrigingen, manipulaasjes, doofpot, hege amtners, net hearde tsjûgens, sebeare ûndersiken, oerspande resjersjeurs en stratgyske setten fan justysje.

Konkluuzje: ik bin oertsjûge troch de ferhaal op de ûndersteande siden. Ik leau yn de ûnskuld fan boer J. Dit is folle grutter as in "deagewoane" moard.

Boublog

Rechtenkrom

Klokkenluiders.nl

Ik  leau yn de komplotteory. Ik kin it net helpe.


Geen opmerkingen: