donderdag 29 november 2012

Feilich fytse

Feilichheid foar fytsers je soene tinke en wolle dat it foarop stiet bij oerheden.
Je soene tinke dat feilichheid net bûn is oan grinzen.
Net oan provinsjegrinzen en seker net oan gemeentegrinzen.
Je soene it tinke......
De praktyk is oars.
At ik fanút Wommels nei Snits fyts kin ik foar de "feilige" binnenpaad route fytse fia Reahûs en Turns.
At je de gledde feeroasters, de drek paden en it altyd mei grutte plazzen oerstreamde betonpaad krekt foarbij Reahûs foar leaf nimme wolle.
Dat wol ik meast wol, mar no't se Reahûs op de kop hawwe en it dêr ien grutte drekboel is en seker net geskikt is foar lisfytsen, kies ik wolris foar de auto route nei Snits (fia de Kliuw).
Fanút Easterein kom ik op in moaie autofytsdyk.
It bliuwt altyd gefaarlik yn it tsjuster omdat je hope dat autosjoffeurs je sjogge; mar mei de reade fytsstroken en de goeie wite linen dy't dêrbij heare , jout it je as fytser dochs wol in reedlik in feilich gefoel.
Hoe oars wurdt at ik de Kliuw foarbij bin en de gemeente Súdwest Fryslân binnenfyts.
Ynienen hâldt it op.
Gjin reade fytsstrook mear oan beide siden mar in hiele suterige wite line yn it midden.
Gelyk krij ik dat ûnfeilige gefoel.
Ik wol hurder om sa gau mooglik wer in feilich fytspaad bij Tsjalhuzum te berikken.
Mar hurder giet net. It giet langsumer want it grize fan de dyk en it grize fan de berm liket wol hiel bot op elkoar. Ik fyts mear nei de midden en besykje de wite strepen te folgen.

It soe moai wêze dat in feilige dyk foar fytsers net ophold bij in gemeentegrins.
Of is der hope nei 2016 at de Gemeente Súdwest Fryslân bij in stik fan Littenseradiel komt.
Dan moat in feilige fytsdyk der wol ynsitte. Ek yn Sudwest Fryslân.


1 opmerking:

Unknown zei

Prachtig Aant. Kan ik hem ook op blijdatikfiets plaatsen?