woensdag 21 november 2012

Wolkom

Ik wenje yn Wommels.
Dat leit yn de gemeente Littenseradiel.
Wommels is it haad plak. Dat is sa omdat it gemeentehûs hjir stiet.
It betsjoerssintrum dus.
Wij ha hjir fan alles yn ús doarp.
Skoallen, in bybliotheek, wat horeka, in swimbad, huzen oan it wetter, bushaltes, sportferienings, huzen net oan it wetter, in Freulekeatspartij, in brêge en wat brêgjes, in bakker, In Terp, in slachter en in moaie supermerke.
Wij binne dan wol it haadplak mar wij gedrage ús net nei oaren ta sa net.
Wij gunnen oare doarpen ek wol wat.
Wij gunne Winsum syn fierljepskâns, Weidum syn froulju's PC, Kûbaard syn keunstners, Littens syn pealtsje, Reahûs syn katolike tsjerke, Easterein syn sporthal. Boazum syn mjitte en Mantgum syn stasjon.
Al dy doarpen en doarpkes mei al harren eigen bysûnderheden meitsje de gemeente Littenseradiel ta wat wij no binne. 
Ik bin tige ynnommen mei ús moaie omjouwing, mei syn fiergesichten.
Ik bin  dus mei ús gemeente.
De gemeente sil oer in pear jier wol net mear bestean. Alles moat grutter sizze gelearden. En dan wurdt it  djoerder jouwe oare gelearden oan.
Us gemeente hat him lang fersetten mar dat ferset is no hast brutsen. It moaie is noch wol dat dy baaskes yn Ljouwert foar ús bepale soene wêr't ús takomst leit. Moai net. Dat bepale wij fan ûnderop.
De kommende winter fine der mear as 20 harksittingen plak. Yn hast alle doarpen is der in mooglikheid om mei te praten.
Underwilens giet it libben gewoan troch. Krekt of is der gjin ûnwisse takomst.
It gemeentehûs wurdt gewoan ferboud en der is in nij logo.
Dat logo kinne je no oeral sjen op de nije buorden dy't oan de dyk stean wêr't in grins is mei in oare gemeente.
Om myn tinzen te prikkeljen haw ik gjin Therme krême nedich, mar lis ik mij efkes del op de fyts.
"Kûbaard om". In goeie 7 kilometer en dat is krekt lang genôch om nije ynspiraasje op te dwaan.
Kûbaard om betsjut no ek dat ik bij Kramershoeke (tusken Wommels en Spannum) alle kearen dat nije boerd sjoch fan ús gemeente logo. 
Want frjemdgenôch dy bocht en in stikje dyk falle ûnder de gemeente Frjentsjeradiel. 
Moai is dat. Sûnder dat ik it yn de gaten ha, fyts ik dêr bij Kramershoeke de gemeente út. Nei sa'n 440 meter hjirt men mij wolkom yn myn eigen gemeente wêrfan ik tocht dat ik der noch yn wie.


Geen opmerkingen: