dinsdag 25 december 2012

Get out of my clouds
Earste krystdei is de top 2000 begong.
Oan de ferhalen te hearen op radio 2 is dat foar in soad minsken it muzikale hichtepunt fan it jier.
Dat klinkt moai mar is wol wat nuver.
It hiele jier kinne je fia de ether, de kabel, de kompjûter harkje nei hûnderten radiostjoerders en muzykoanbieders lykas Spotify en JoeTjoep. Je kinne al dizze nûmers en noch bettere heare. Op alle mominten fan de dei.
Dêrneist binne der safolle goeie konserten tichtbij of wat fierder fuort sadat je nea muzyk te koart komme kinne.
Justermiddei doe't it om 12 oere úteinsette, hiene wij de auto krekt poarkeard bij it stasjon fan Molkwar.  Fan dêrút soene wij rinne.
Rinne, jim lêze it goed.
Soms binne der fan dy mominten dat je tinke dat it goed wêze soe dat ik wat mear rûn.
Sa as it momint dat ik konstatear dat ik tefolle oer de 90 kilo bin, at ik konstatear dat it fytsen yn de winter op in te leech pitsje leit en at ik troch in blessure nei fuotbalje kin op dit stuit.
Yn é hûs altiten yn in trainingsbroek omrinne jout net folle, dêrom de stoute rinskuon mar oan.
Mei de top 2000 yn it ear.
16 kilometer lang. De 40 leechst wurdearre nûmers fleagen foarbij
Bij Warns de boaten goed ynpakt en yn de rêst op de wâl

De Spylder yn Warns no noch ferlitten mar ir programma foar de kommende dagen roppend om folk

De seedyk nei it Reade Klif dy't ynriden op eigen risiko oanjoech fanwege it hege wetter

.
Ik sil mij leau ik altyd herinnerje dat ik yn 2012 tusken Starum en Molkwar rûn doe't op 1966 Get out of mij Clouds fan the Stones foarbij kaam.
Fierstente leech neffens myn earen want dêrnei kaam Engelbert Humperdink........leau ik.
Geen opmerkingen: