zondag 11 november 2012

Tige tank

Nei in tarieding fan in heal jierke gie op 4 novimber 2002 de wepside fan SDS de loft yn. Wij binne no 10 jier letter en neist myn gesin en it wurk freget de side fan mij de measte oandacht.
Wa hie dat tinken kinnen. Ik kin mij noch herrinerje dat Willem Wijnia en ik út namme fan de Treffer redaksje in petear oangiene mei it bestjoer fan SDS.
Wij woenen in wepside en fregen tastimming fan it bestjoer.
10 jier wie dat net allegear sa gewoan en it bestjoer mei Rienk Wiersma as foarsitter stie der net negatyf tsjinoer, mar wiene noch net gelyk echt entûsjast.
Doe't wij dúdlik meitsje koene dat it net folle koste (Wouter Jorritsma mei syn bedriuw (no"Freeze it") woe doe graach in fergese bijdrage leverje), dat it mooglik jild opleverje koe (sponsers) en dat it de takomst wie, krigen wij it griene ljocht. 
" Iim meie jim gong gean" sei de foarsitter en dat hat wij oersetten nei : "jim dogge de wepside mar, dan hâlde wij ús wol dwaande mei de klup en it fuotbaljen".
Sa koene wij nei it earste berjocht (4 novimber 2002) de side ynrjochtsje en "nei ús hân sette".
Nei 10 jier binne wij beide noch altiten wepmaster en binne wij beide grutsk dat de side der sa bij stiet. Wat ynrjochting oangiet noch it selde, mar wat ynformaasje oangiet tûzem stappen fierder.
De gearwurking as wepmasters is in bysûndere gearwurking kin ik jim sizze.
Ik kin mij net herinnerje dat wij yn dy 10 jier in kear echt "fergadere"  hawwe oer de wepside. Op ien of oare wize dogge wij beide ús ding en dat hat resultearre yn in oantal aksinten dy't der út springe: Aktueel nijs, foar de hiele klup, Frysk at it kin en net frij fan kwinkslaggen.
Oerlizze oer nije dingen en feroaringen dat dogge wij at wij bij it stek at wij nei in wedstriid sjogge, op strjitte wannear wij elkoar tsjinkomme, bij de bar at wij in bierke drinke en at wij elkoar bij de muzyk treffe.
it bestjoer fan SDS hat ús net fergetten
Wij hawwe yn 2002 de frijheit fan it bestjoer krigen om der wat fan te meitsjen en dêr binne wij bliid om, want frijheid fan tinken en dwaan betsjut dat je de eigen kreativiteit alle dagen wer brûke kinne.
Yn dy 10 jier (3650 dagen) hat de wepside wat ynformaasje oangiet ûngemurken in ûntwikkeling trochmakke. Hoe lang dizze wepside myn libben noch behearst wit ik net. Lit ik sizze sa lang ik it noch leuk fyn en der mear piken (dat binne der in hiel soad)  binne as bedeltes (dat binne der gelokkich minder).
10 jier wepside is yn myn gefal foaral 10 jier gearwurkje. Mei de minsken dy't soargje foar de dingen dy't wij brûke kinne foar de side.
Mar 10 jier gearwurkje wie foaral gearwurkje mei Willem, fia de mail, bij it stek, oan de bar en op strjitte. Dêrom in wurd fan tank oan Willem foar in prachtige gearwurking fan 10 jier. Om mij kinne wij sa noch wol in oantal jierren foarút. Mar goed dêr hawwe wij it wolris oer at it sa útkomt oan it stek, bij de bar of yn it Bolwurk of sa.
En spesjaal foar Willem in fracht hearlike herrie.......


Geen opmerkingen: