dinsdag 13 november 2012

Tribute the Doors

At de bledsjes fan de beammen falle wol de wanmoedigens wolris tasjaan. Foar minsken dy't dêr lêst fan hawwe in ferfelende perioade.
Ik haw gjin lêst fan dy trystens. Ik haw wol lêst fan it tsjuster. Moarns nei it wurk yn it tsjuster en middeis nei hûs ek wer yn it tsjuster.
Jim Morrison, sjonger fan de Doors hie neffens mij ek lêst fan trystens. Hij socht syn heil yn drank en drugs.
27 jier waard hij.
Syn muzyk is tiidleas. Dat seach ik ferline jier op 13 novimber yn Burgum doe't D'n Doars as tribute Doors band optreden yn Kiehoal.
Tafallich of net mar op 10 novimber 2012 wie ik wer bij in optreden fan tributeband fan the Doors. No yn it Bolwurk. In útferkocht Bolwurk.
Al wer in moai optreden mei in soad entûsjaste minsken. Foar yn de seal bij al dy fans dy't liet foar liet meisongen hie ik it tige nei it sin. Want je moatte wol foaryn it Bolwurk wêze om de muzyk goed mei te krijen. In útferkocht Bolwurk is net it beste plak om in konsert mei te meitsjen. De seal is te smel en it lûd is meager at je efteryn steane. Of mei ik dat net sizze?
It slotstik wie fansels foar the End. Yn dit gefal fan de echte Morrison.

Geen opmerkingen: