zaterdag 29 december 2012

It haske

It is sneontemiddei.
30 desimber.
In oere as twa.
Lekker maitiidswaar.
Ik bin ûnderweis op de lisfyts.
Earne yn it lân tusken Hidaarder en de Kliuw sit in haske yn de greppel.
Ik sjoch him net.
Hij hat in goed sin.
Kryst oerlibbe.
Machtich.
Dat kinne net alle haskes sizze, want it is fierders rêstich yn it lân.
Te folle fan syn famylje binne in bried haske wurden.
Je moatte as haske altyd goed op je tellen passe.
Op je iepenst wêze.
Sa as no.
Wat sjocht er dêr oankommen?
.....trije fan lofts.....

..............twa fan rjochts ..................

.................seis fan  foaren..................

......en ja hjer, der sit der ek noch ien efter de hikke. dy tinkt seker dat ik him net sjoch.....

It haske tinkt: 
Efkes sjen hoe't ik hjir útkomme sil.
Net nei dy grutte feart drave, want dan bin ik ferlern.
Hea,wat sjoch ik:
twa mei stokken
ynstee fan sa'n sjitgewear.
Dêr moat ik dus wêze,

Dan ynienen barst it los.
Ja, ropt der sa'n "natoerleafhawwer"
Pang, pang
Twa skotten. mar it haske fljucht myn kant út.
pang, pang pang
Trije skotten en noch altiten sjoch ik it haske hin en wer fleanen dwers troch de fjoerliny hinne.
pang, pang, pang 
8 skotten binne der lost en it haske berikt de Slachtedyk en wit oan de oare kant it lân yn te fleanen.
Tryst om te sjen dat sa'n leger "natoerleafhawwers" sa'n haske, dat tocht it nije jier te heljen, in eangstich kertierke besoargje.
Machtich om te sjen hoe't ien sa'n haske sa'n leger jeiers te kakken set.
Myn middei is wer goed.

Geen opmerkingen: