zondag 18 november 2012

18 novimber

Krekt nei tolven bruts hjoed de sinne troch.
Sinne yn novimber beskôgje ik as in meifaller.
Sinne yn novimber op snein is in foltreffer.
Sinne yn novimber, op snein en hast gjin wyn is in wûnderke.
Fan dat wûnderke makken wij in deugd.
In sportive deugd.
In lisfytsrûntsje.
In moai rûntsje mei betiden ûnbegeanbere diken tusken de boulannen bij Winaam.
Unbegeanber dat jildt dan foaral foar lisfytsen.
It gewicht leit foaral efterop en de druk op it foartsjil is hiel lyts.
Mei al dy drek op de diken hie ik hâlden en kearen en mei losse hannen fytsen wie der net bij.
Yn Harns in fiskje.
Troch Kimswert en dêr seach ik mei oare eagen nei.
Want thús bin ik dwaande yn de brêgesitter fan Meindert Bijlsma.  It boek beskriuwt it doarp op in unike wize en dat besykje tidens de kilometer troch Kimswert werom te finen.1 opmerking: